Birinci Dünya Savaşı nda Yozgat Lisesi (Dr. Nuri Güçtekin)

Tarih: 24/03/2016   /   Toplam Yorum 7   / Yazar Adı:      /   Okunma 7284

Bu küçük çalışma; Anadolu yaylası olan Yozgat’ta “Taş Mektep” ya da “Sarı Mektep” olarak bilinen ve Yozgat’ın eski üniversitesi gibiymiş gibi itibar gören, Yozgat Lisesi’nin I. Dünya Savaşı yıllarında bilinmeyen tarihi hakkındadır. Yozgat Mekteb-i Sultanîsi, 1919-1920 eğitim yılında Konya Sultanî Mektebi’ne nakledilmiştir. 1924 yılında halkın isteğiyle tekrardan açılmış ve 1933-1934 ders yılından itibaren Yozgat Lisesi adını almıştır. Lise olarak açılmasında Yozgat milletvekili Salih Bozok ve Yozgat valisi Baran Bey’in büyük gayretleri olmuştur.  Kuruluşunun 121. yılını geride bırakan Yozgat Lisesi; devlet kademesinde ve kendi alanında çok önemli mevkilere gelmiş önemli isimler yetiştirmiştir


Bu metin Dr. Tuncay Yılmazer’e sitesinde kullanılması için hazırlanmıştır. Bu nedenle yazar ve yayınevinin telif hakları nedeniyle kaynak gösterilmeden kullanılmamalıdır. Nuri Güçtekin, Eğitimli Neslin I. Dünya Savaşı’yla İmtihanı, İskenderiye Yayınları, Nisan 2015.

 

I. DÜNYA SAVAŞI’NDA YOZGAT MEKTEB-İ SULTANÎSİ

Ders Yılı

 

Yozgat Sultanîsi

Kısmı Evvel

Devre-i Ûlâ

Devre-i Saniye

10-11-12 Edebiyat

Devre-i

Saniye

10-11-12

Fünûn

Lise Kısmı Öğrenci Sayısı

Toplam Öğrenci Sayısı

1914-1915

Sınıflar

1-2-3-4-5

6-7-8-9

9

10

11

12

10

11

12

10-11-12

1-12

Tarih

1-2-3-4-5

6-7-8-9

9

10 sınıf

11 sınıf

12 sınıf

10-11-12

1-12

Eylül 1914

220

117

18

13

30

7

50

387[2]

Mayıs 1915

224

115

20

-

4

-

9

27

8

48

387[3]

1915-1916

Aralık 1916

222

77

3

-

2

-

1

-

-

3

302[4]

1916-1917

Mart 1917

217

78

3

-

2

-

-

-

-

2

297[5]

1917-1918

Eylül 1917

195

101

7

-

-

2

3

-

-

5

301[6]

1918-1919

Kasım 1918

168

88

11

1

-

-

2

1

-

4

260[7]

Mayıs 1919

162

77

9

1

-

-

2

1

-

4

243[8]

1311/1895 yılında, Yozgat Mekteb-i İdadîsi adıyla kurulmuştur. Bu süreçte, gündüzcü olarak erkek öğrenciye 5 yıllık idadî seviyesinde eğitim verilmiştir. Bu eğitimin 3 yılı orta ve 2 yılı lise seviyesindedir. 1908-1909 eğitim yılında okul yedi yıllık idadî statüsündedir.[9] 1912 yılında, Manastır Sultanîsi öğrenci ve öğretmenleriyle Yozgat’a nakil edilmiştir. 1329/1913 yılında, idadîlerinin sultanî mektebine dönüştürülmesi kararı neticesinde Yozgat Mekteb-i Sultanîsi adını almıştır. 1913-1914 ders yılında; 243’ü ibtidâî, 101’i 6-9 sınıflarında ve 74’ü 10-12 sınıflarda olmak üzere toplam öğrenci sayısı 418’dir. Okulun 8’i idare ve 15’i öğretmen olmak üzere eğitim kadrosu 23’tür.[10]

1915 yılının Ekim ayında; okulda olması gereken kadrolu öğretmen sayısı 23’tür. Bu ders yılında okulda eğitim veren öğretmen sayısı ise 11’dir.1312/1896 doğumlu 11. sınıf öğrencileri askere sevk olunduğundan 11. sınıf Edebiyat ve Fünûn Şubeleri teşkil olunamamıştır.[11] 1915-1916 eğitim yılında okulun idari kadrosu sayısı 8’dir. Okul Müdürü Mustafa Nuri Efendi’dir. İkinci müdür Emin Efendi’dir. Hesap memuru ve kâtibi Yusuf Efendi, depo ve ambar memuru Salih Zeki Bey’dir. Mektebin imamı İrfan Efendi’dir. Okulun muit sayısı 3’tür. Mehmet Ali Efendi askere alındığından görevini vekâleten Ahmet Efendi yapmaktadır. Diğer muit Hasan Efendi askere alınmıştır. Vekili yoktur. Diğer vekil muit Nevzat Efendi’dir.

Okul müdürü Mustafa Nuri Efendi vekâleten tarih ve coğrafya dersine girerken, Arabî öğretmeni Galib Efendi hikmet-kimya dersine vekâlet etmektedir. Okulun imamı İrfan Efendi ulûm-i dîniyye ve ikinci müdür Emin Bey riyâziye öğretmenliği yapmaktadır. Edebiyat ve felsefe öğretmeni Ata Efendi’dir. Fransızca öğretmeni David Efendi asker olduğundan, Fransızca dersi de Ata Efendi tarafından vekâleten verilmektedir. Fransızca öğretmeni Kemal Efendi, riyâziye öğretmeni Celal Bey, ulûm-i tabîiyat öğretmeni Şevket Efendi, Türkçe öğretmeni Mustafa Efendi, Arabî öğretmeni Galib Efendi’dir. Orta kısım Arabî vekili Ali Efendi’dir. Kadro boştur. Abdullah Asım Efendi Almanca öğretmenidir. Hayrettin Efendi Farisî öğretmenidir. Henüz görevine gelip, görevine başlayamadığından ders vekâleten Mustafa Hilmi Efendi tarafından verilmektedir. Resim dersi kadrosu boştur. Lütfü Efendi vekâlet etmektedir. Salih Şevket Efendi terbiye-i bedeniye öğretmenidir. Gına (Mûsikî) dersi kadrosu boştur. Okulun sınıf öğretmeni sayısı 5’tir. 4’ü askerdir. Bunların yerine vekil öğretmen görevlendirilmiştir. Askerde olan öğretmenler; 1. sınıf öğretmeni Faik Efendi,  2. sınıf öğretmeni Ali Rıza Efendi,  4. sınıf öğretmeni Kazım Efendi ve 5. sınıf öğretmeni Mehmet Tevfik Efendi’dir.[12]  1918-1919 eğitim yılının sonuna kadar, bazı küçük değişiklerle bu kadro aynı kalmıştır. Bu süreçte yeni öğretmen ataması yapılamamıştır.

Yozgat Mekteb-i Sultanîsi, 1915 yılının Ekim ayında 11. sınıfta eğitim gören 31 öğrencisini ve 1916 yılının Eylül ayında 10. sınıf öğrencilerini askere sevk etmiştir. Bu nedenden dolayı 1914-1915 eğitim yılından sonra; 1915-1916, 1916-1917 ve 1918-1919 eğitim yıllarında lise kısmını açabilmiş olsa da mezun verememiştir. 1917-1918 ders yılı başında 12. Sınıf Edebiyat Şubesi’nde eğitim gören 2 öğrencinin akıbeti, kurumun bu eğitim yılına ait bilgi olmamasından dolayı mezun olup olamadıkları ise bilinmemektedir. Yozgat Sultanî Mektebi, Çanakkale ve I. Dünya Savaşı’nın farklı cephelerine asker olarak 2 muit, 4 öğretmen ve en az 40 öğrenci yollamıştır. Kurama ait resmî istatistiklerden askere gidenlerin büyük kısmının okula geri dönemediği ve şehitlik mertebesine ulaştıkları görülmektedir. Canlarını aziz vatanımız uğruna feda eden Yozgat Sultanîsi öğrenci ve personelinin ruhları şâd olsun…

Ek-I

 

Taşra Mekteplerinde Spor Hayatı: Yozgat Mekteb-i Sultanîsi’nin Futbol Timleri

Resimde 1 numara ile gösterilen Mektep Müdürü Bahaeddin Efendi ve 2 numara ile gösterilen de terbiye-i bedeniye muallimi Salih Şevket Efendi’dir. Resim 1913 yılına aittir.

Ek-II:

 

 Bu cetvel, Yozgat Mekteb-i Sultanîsi’nin 1331/1915 yılı Ekim ayına ait öğretmen istatistik cetvelidir. Üst kısımda okuldaki öğretmen sayısı verilmektedir. Okulda olması gereken öğretmen sayısı 23’tür. Görev yapan öğretmen sayısı ise 11’dir. Açık olan öğretmen sayısı 12’dir. Bu tarihte, okulun asli kadrosunda hizmet veren öğretmenlerinden 4’ü askerdedir. İkinci kısım ise eğitimin durumu hakkındadır. Müfredata göre okulda açık kalan ders sayısını göstermektedir. Sol kısmının sonunda ise düşünceler bölümü bulunmaktadır. 1915 yılının Ekim ayında, Yozgat Mekteb-i Sultanîsi’nin, lise kısmının Edebiyat ve Fünûn Şubelerinin 11. sınıfları “talebesinin askere sevk edilmeleriyle teşkil etmemiştir.”[13]

 [1] Bu metin Dr. Tuncay Yılmazer’e sitesinde kullanılması için hazırlanmıştır. Bu nedenle yazar ve yayınevinin telif hakları nedeniyle kaynak gösterilmeden kullanılmamalıdır. Nuri Güçtekin, Eğitimli Neslin I. Dünya Savaşı’yla İmtihanı, İskenderiye Yayınları, Nisan 2015.

[2] BOA.,MF.TLY., 452/59, (26 Zilkade 1332/16 Ekim 1914). 1914 yılının Eylül ayına aittir. 2 öğretmen askerde olduğundan 4. sınıf açılamamıştır. Okul yatılı ve gündüzcüdür. Öğrencilerin 74’ü yatılı ve 313’ü gündüzcüdür. Bu öğrencilerin 62’si ücretli ve 325’i ücretsizdir.

[3] BOA.,MF.TLY., 452/59, (8 Receb 1333/22 Mayıs 1915). 1915 yılının Mayıs ayına aittir. 1914-1915 yılı sonunda sene başında açılmayan 4. sınıf iki şube olarak açılmıştır.

[4] BOA.,MF.İST., 39/30, (22 R.evvel 1335/16 Ocak 1917). 1916 yılının Aralık ayına aittir.

[5] BOA.,MF.İST., 39/30. 1917 yılının Mart ayına aittir. 10. sınıf öğrencisi askere sevk edilmiştir.

[6] BOA.,MF.İST., 51/38, (28 Zilhicce 1335/15 Ekim 1917). 1917 yılının Mart ayına aittir.

[7] BOA.,MF.İST., 55/49, (29 Safer 1337/4 Aralık 1918). 1918 yılının Kasım ayına aittir.

[8] BOA.,MF.İST., 55/49, (29 C.evvel 1337/5 Haziran 1919). 1919 yılının Mayıs ayına aittir.

[9] Maârif-i Umumiye Nezareti, 1328-1329 Eğitim İstatistiği. Bu eğitim yılında okuldan bilgi alınamamıştır.

[10] Maârif-i Umumiye Nezareti, 1329-1330 Eğitim İstatistiği.

[11] BOA., MF.İST., 19/36, (9 Muharrem 1334/17 Kasım 1915). 1915 yılının Ekim ayına aittir.

[12] BOA., MF.İST., 19/36, (8 Safer 1334/16 Aralık 1915). 1915 yılının Kasım ayına aittir.

[13] BOA., MF.İST., 19/36, (9 Muharrem 1334/17 Kasım 1915). 1915 yılının Ekim ayına aittir. 


  7284 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

8688_Osman Karaca 15-10-2016, 14:53:27
Sayın Nuri Güçtekin Hocam; Makalenizi beğenerek okudum. Fakat uzun emek vererek ortaya çıkarmış olduğum "Yozgat Mekte-i Sultani" Yozgat Lisesi tarihiyle ilgili Gazete ve Dergilerde adımla yayımlandığı halde , makalenizde adımın geçmediğini gördüm, üzüldüm. Lütfen emeğe saygı gösterelim. Osman Karaca Tel;05354356667
 

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

06/05/2019 - 11:07 Süvari Teğmen Safiyyüddin Efendi'nin Çanakkale ve Kafkas Cephesi Harp Hatıratı (Haz. Eren Ergül)

28/04/2019 - 07:16 Kütulamare'den Bağdat'a Bir Zafer Nasıl Felakete Dönüştü? (Tuncay Yılmazer)

23/04/2019 - 15:17 Plevne de Türk Ordusunda görev alan, Çanakkale de ise karşı safta bulunan Avustralyalı askeri doktorun öyküsü Avustralyalı çocuklara anlatılıyor. Turkish Charlie Ryan kitabının yazarlarından John Gillam ile Röportaj (Tuncay Yılmazer)

09/04/2019 - 13:38 Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Savaşı - Said Halim Paşa (Fatih Yücel)

23/03/2019 - 13:18 I. Dünya Savaşı’nda Üsküdar Mekteb-i Sultanîsi (Nuri Güçtekin)

17/03/2019 - 14:19 18 MART ÖZEL - 18 Mart Boğaz Harbinde Müttefik Filonun Saldırı Planı ile Türk Savunma Düzeni Üzerine Değerlendirmeler (M. Onur Yurdal)

13/03/2019 - 05:59 Orgeneral Cevat Çobanlı Paşanın Vefatı Ve Cenaze Merasimi (Ahmet Yurttakal)

03/03/2019 - 05:37 Cephe Hattı Raporlarına Göre Birinci Dünya Savaşı’nda Şehit Türk Subayları (Nuri Güçtekin)

17/12/2018 - 13:03 Sarıkamış Harekâtına Taktik Yaklaşımlar (Dr. Bülend Özen)

09/12/2018 - 10:02 Elveda Zeytindağı – 100.Yıl Dönümü’nde Kudüs’ün Kaybını Yeniden Değerlendirmek (Tuncay Yılmazer)

05/11/2018 - 12:37 Karargâh Umumi Fotoğrafçısı Burhan Felek ve Çanakkale (Mustafa Onur Yurdal)

17/10/2018 - 06:09 Troya Müzesinde Bir Çanakkale Şehidi’nin Mezar Taşı (Ahmet Yurttakal)

15/09/2018 - 20:54 Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Paşa (İsmail Pehlivan)

30/08/2018 - 10:16 Çanakkale Savaşı Sonrasında Mezarlıklar İle İlgili Ortaya Çıkan Sorunlar Ve Yapılan Tartışmalar (Burhan Sayılır)

03/07/2018 - 04:23 Arşiv Belgelerinde Lâpseki (1915 - 1922) (Hüseyin Arabacı)

24/05/2018 - 04:02 Yarımada’daki Ateşkes: 24 Mayıs 1915 - The Armistice on the Gallipoli Peninsula - 24 May 1915 (Yusuf Ali Özkan)

20/05/2018 - 08:02 Çanakkale Savaşı Siperin Ardı Vatan (Gürsel Göncü - Şahin Aldoğan)

16/05/2018 - 09:33 Payitahtta Nutuklarım : Cemal Paşa’yı Yüceltme Amacıyla Yazılmış Bir Risale (Nevzat Artuç)

06/05/2018 - 20:14 Hafız Hakkı Paşa Hayatı Ve Eserleri (Mustafa Birol Ülker)

28/04/2018 - 06:41 Mahmut Sabri Bey Ve Seddülbahir Savunmasının İlk Üç Günü (Burhan Sayılır)

24/04/2018 - 07:03 25 Nisan 1915 Gelibolu Yarımadası Çıkarmaları Üzerine Taktik Yaklaşımlar (Bülend Özen)

18/04/2018 - 10:58 Çanakkale Savaşı Esnasında Çekildiği İddia Edilen Bir Fotoğraf Hakkında (Erhan Çifçi)

13/04/2018 - 05:58 “Büyük Stratejisizlik”ten Sahadaki Gerçekliklere, Gazze,Birüssebi ve Kudüs’ün Kaybı (Bülend Özen)

07/04/2018 - 11:16 18 Mart Günü Dardanos Şehidi Zabit Namzedi Halim Efendi (Ahmet Yurttakal)

04/04/2018 - 06:50 Birinci Dünya Savaşı nda İstanbul a Yapılan Hava Saldırıları (Emin Kurt - Mesut Güvenbaş)

31/03/2018 - 15:41 Kısa Birinci Dünya Savaşı Tarihi (İlkin Başar Özal)

29/03/2018 - 09:02 Boğaz’ın Fedaileri "Çanakkale Boğazı Tahkimatları ve Çanakkale Boğaz Muharebeleri’nde Türk Topçusu" adlı kitapların tanıtımı (Bayram Akgün)

23/03/2018 - 13:22 Verdun Savaşı (İlkin Başar Özal)

20/03/2018 - 17:57 Londra’nın Savaş Planları: 1906 Taba Krizi Ve Çanakkale (Yusuf Ali Özkan)

17/03/2018 - 04:39 18 Mart Özel - Çanakkale Boğazı Savunmasında Kullanılan 240/35’lik Alman Krupp Kıyı Topunun Teknik Özellikleri (Bayram Akgün)

12/03/2018 - 11:23 Uydurmadan Gerçeğe- Çanakkale Savaşı’nda Bulutlar İçerisinde Kaybolduğu İddia Edilen Norfolk Taburu (Tuncay Yılmazer)

25/02/2018 - 13:09 Yiğitler Harmanı Yozgad Mekteb-i Sultanisi -Yozgat Lisesi- (Osman Karaca)

19/02/2018 - 09:19 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 2 (Bayram Akgün)

11/02/2018 - 12:02 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 1 (Bayram Akgün)

05/02/2018 - 05:38 İngilizlerin 1915 Yılı Strateji Değişikliği: Çanakkale, İngiliz Karar Vericiler İçin Bir Seçenek Haline Nasıl Geldi? (Yusuf Ali özkan)

30/01/2018 - 08:02 Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa (Süleyman Beyoğlu)

20/01/2018 - 10:18 Düşman Çanakkale’yi Geçecek Olursa (Doç.Dr. Mesut Uyar)

13/01/2018 - 11:19 Amiral Carden’in Çanakkale Boğazı Saldırı Planı Üzerine Bir Değerlendirme ( Bayram Akgün)

17/12/2017 - 12:41 Gelibolu Yarımadasında Kaybolan Şehitlik ve Anıtlar (Mustafa Onur Yurdal)

08/12/2017 - 19:02 Tarih dergilerinde Kudüs 100.Yıl Dosyaları

04/12/2017 - 12:16 Topyekûn Harp Erich von Ludendorff, Erhan Çifci (ed.), Çev. Aynur Onur Çifci-Erhan Çifci (Zafer Efe)

22/11/2017 - 03:49 Üç Mermi İle Bir Defter - Çanakkale’de Yedek Subay Bir Mühendisin Hikayesi (Mustafa Onur Yurdal)

07/11/2017 - 18:30 Pomakların Çanakkale Ağıdı - Pesna (Ömer Arslan)

30/10/2017 - 18:41 25 Nisan 1915, Arıburnu Anzak Çıkarmasında 57.Alay’ın Conkbayırı’na İntikali – Yeniden Değerlendirme ( M. Şahin Aldoğan )

17/10/2017 - 11:31 Prof. Dr. Christopher Bell'in yeni eseri Churchill and the Dardanelles üzerinden bir inceleme: Churchill Çanakkale Savaşlarının tek sorumlusu mudur?

09/09/2017 - 05:40 Florence Nightingale’in Eli Anadolu’ya da Değmişti-Kırım Savaşından Unutulan İlk Prefabrik Hastane: Erenköy (Renkioi) (Mustafa Onur Yurdal)

22/08/2017 - 07:18 Kuşatma ve Esaretin Adı KÛTULAMÂRE Esir Bir İngiliz Subayın Anıları - Edward W.C. Sandes -(Muzaffer Albayrak)

09/08/2017 - 18:07 19. Tümen Kurmay Başkanı İzzettin Çalışlar’ın Çeşitli Konferans ve Yayınlarında Conkbayırı Süngü Taarruzu (Melike Bayrak-Mustafa Onur Yurdal)

27/07/2017 - 13:33 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması 2.Bölüm-2.Gazze Muharebesi(Tuncay Yılmazer )

11/07/2017 - 10:07 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması-Gazze Muharebeleri(1.Bölüm)(Tuncay Yılmazer)

22/05/2017 - 05:29 Müstahkem Mevkii nin Anafartalardaki Sesi-Küçük Anafartalar Topları(Bayram Akgün)

09/05/2017 - 08:12 Kûtulamâre Kuşatması’ndan Esarete Yüzbaşı Sandes’in Hatıraları - Çev. Tuncay Yılmazer

02/05/2017 - 11:45 İzmir-Bayındır İlçesinden Çanakkale Harbine Katılanlar (Necat Çetin)

28/04/2017 - 08:49 Kûtulamâre Zaferi 1916(Muzaffer Albayrak,Vahdettin Engin)

23/04/2017 - 21:24 Türk Ordusu’nda Künye Uygulamasına İlişkin İlk Girişimler ve İlk Künyelerle İlgili Kısa Bilgiler (The First Attempts On The Use Of Identity Tags In Turkish Army And Information About The Early Identity Tags) (Burhan SAYILIR)

13/04/2017 - 05:43 Çanakkale Savaşı, Kara Savunması İçin Müstahkem Mevkii Top Desteği (Bayram Akgün)

07/04/2017 - 14:30 Çanakkale Muharebelerinde İdari ve Lojistik Faaliyetler (Ayhan Candan)

06/04/2017 - 19:17 Kabataş Erkek Lisesi 1.Büyüteç Tarih Öğrenci Sempozyumu (8-9 Nisan 2017)

04/04/2017 - 21:12 Resmi Belgelere (Nüfus Ölüm-Genelkurmay-Kayıtsız Ölüm Defterleri) Göre İzmir - Beydağ Şehitleri (Necat Çetin-A.Levent Ertekin)

31/03/2017 - 07:25 Çanakkale nin Şehit Kalemleri (İsmail Sabah)

27/03/2017 - 19:43 Çanakkale Müstahkem Mevkii’ye Bağlı Top Mermisi Çeşitleri (Bayram Akgün)

25/03/2017 - 20:58 GeliboluyuAnlamak Özel- 100. Yılında Gazze Muharebeleri Kahramanlarını Anıyoruz (Tuncay Yılmazer)

17/03/2017 - 21:15 18 Mart Özel Makalesi - Yaşayanların Ağzından 18 Mart Boğaz Muharebesi (Ahmet Yurttakal)

16/03/2017 - 08:51 18 Fotoğrafla Çanakkale Boğaz Muharebesi 18 Mart 1915 - 18 March 1915 Dardanelles Assault with 18 photographs (Ahmet Yurttakal)

13/03/2017 - 05:47 Çanakkale Muharebelerinde Bir Hile: Sahte Toplar (Bayram Akgün)

07/03/2017 - 04:27 Çanakkale Zaferi’nden Mescid-i Nebevi’ye Enver Paşa’nın 1916 Filistin-Hicaz ziyareti(Tuncay Yılmazer)

23/02/2017 - 07:48 Gelibolu Savunması Bir Karargâh Çalışması - General G.S. Patton (Haluk Oral)

09/02/2017 - 06:24 İkinci Kirte Muharebesi (6-8 Mayıs 1915 Taarruzları) (Yücel Özkorucu)

31/01/2017 - 12:29 Türk Boğazları Meselesi (Ayhan Candan)

24/01/2017 - 05:39 Kanlı Bir Mendil Hikayesi (Ömer Arslan)

19/01/2017 - 10:32 Irak Cephesinde Gönüllü Kahramanlar Osmancık Taburu (Muzaffer Albayrak)

23/12/2016 - 20:32 Atlas Tarih Dergisi Aralık-Ocak Sayısında 1916 Sina Filistin Hicaz Cephesi (Tuncay Yılmazer)

13/12/2016 - 07:23 Birleşik Harekat Tecrübesi Olarak Cihan Harbinde Türk-Alman Askeri İttifakı (Gültekin Yıldız)

02/12/2016 - 20:23 Çanakkale Kara Muharebelerinde Ağıl Dere (Şaban Murat Armutak)

15/11/2016 - 11:48 Çanakkale de Bir Melek Hanım (Muzaffer Albayrak)

01/11/2016 - 05:41 Çanakkale Kara Muharebelerinde Asma Dere (Şaban Murat Armutak)

24/10/2016 - 06:55 42. Alay / Gelibolu 1915 - Ahmet Diriker (Oğuz Çetinoğlu)

03/07/2016 - 14:42 Çanakkale’den 100. Yılında Somme’a:Bir Savaş, İki Muharebe (Mustafa Onur Yurdal)

11/06/2016 - 14:37 I.Dünya Savaşı nda Şii Ulemasının Cihat Fetvaları Çerçevesinde Irak Cephesi (Ziya Abbas)

01/06/2016 - 06:23 Kutülamare- Yarbay Mehmed Reşid Bey in Günlüğü (İ. Bahtiyar İstekli)

23/05/2016 - 12:01 Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Muharebelerinde Sağlık Alanındaki Faaliyetleri (Ayhan Candan)

16/05/2016 - 07:38 Bir Osmanlı Kurmay Subayı- Iraklı Kürt Devlet Adamı, Mehmet Emin Zeki Bey in Yaşam Öyküsü (Tuncay Yılmazer)

10/05/2016 - 13:00 Mezopotamya da Bir Savaş 1915-1916 KutülAmare – Nikolas Gardner ( Tuncay Yılmazer )

07/05/2016 - 07:31 Birinci Dünya Savaşının İslam Dünyasına Etkileri (Yüksel Nizamoğlu)

30/04/2016 - 19:20 Çanakkale Savaşı: Bir Siyasi Mücadele Alanı (Özgür Öztürk)

23/04/2016 - 19:13 25 Nisan 1915 Anzak Çıkarması İlk Saatleri – Daha Erken Müdahale Edilebilir miydi? ( Ahmet Yurttakal )

17/04/2016 - 21:26 Maskirovka Harekatı - KûtulAmare bir zafer midir? ( Tuncay Yılmazer )

28/03/2016 - 11:20 Çanakkale Muharebelerinde Osmanlı Ordusunun Asker Kaybı (Ayhan Candan)

26/03/2016 - 09:55 Eğitimli Neslin Birinci Dünya Savaşı ile İmtihanı ( Dr. Nuri Güçtekin )

24/03/2016 - 10:00 Birinci Dünya Savaşı nda Yozgat Lisesi (Dr. Nuri Güçtekin)

21/03/2016 - 06:35 Çanakkale Seferberliği: Savaş, Eğitim, Cephe Gerisi (Mustafa Selçuk)

17/03/2016 - 08:15 18 MART ÖZEL - Çanakkale Zaferi ve Cevat Paşa (Ahmet Yurttakal)

22/02/2016 - 12:27 Gertrude Bell Irak Sınırını Çizen Kadın (Veysel Sekmen)

14/01/2016 - 08:43 Çanakkale Şehidi Feyzi Çavuş’un Zevcesi Zehra Hanımın Padişaha Mektubu (Osman Koç)

23/12/2015 - 16:47 Çanakkale Savaşlarında Binbaşı Halis Bey’e Ait Bir Ganimetin Öyküsü (Serdar Halis Ataksor)

10/12/2015 - 18:03 Mesudiye Zırhlısının Dramı (Cemalettin Yıldız)

06/12/2015 - 20:29 Kut’ülamarenin Türklere Tesliminden Sonra Irak İngiliz Ordusunun Faaliyetlerine Dair Rapor (Haz. Serdar Halis Ataksor)

01/12/2015 - 10:11 10 Ağustos 1915 Conkbayırı Süngü Hücumu (Muzaffer Albayrak)

17/11/2015 - 21:09 Çanakkale Deniz Muharebelerinde Verilen Zayiatlar (Ahmet Yurttakal)

10/11/2015 - 05:19 Reis-i Cumhur Mustafa Kemal in Çanakkaleyi ziyaretleri (M. Onur Yurdal )