İzmir-Bayındır İlçesinden Çanakkale Harbine Katılanlar (Necat Çetin)

Tarih: 02/05/2017   /   Toplam Yorum 5   / Yazar Adı:      /   Okunma 5235

Askerlik şubesi kayıtlarının yanı sıra, mahallî Nüfus Müdürlükleri Arşivlerinde bulunan “Vefâyâta Mahsus Vukûat Defterleri”  Birinci Dünya Savaşı esnasında silahaltındayken şehitler, askerde kalanlar konusunda fevkalâde kıymetli ve sağlıklı bilgileri içeren önemli bir kaynaktır.  Özellikle, Balkan Savaşları’ndan Millî Mücadele’ye uzanan tarih diliminde “şehitler ve askerde kalanlar” konusunun yanı sıra pek çok sosyal tarih konuları için de bize bazı kıymetli ipuçları sunan il ve veya ilçe nüfus müdürlükleri arşivlerinde bulunan “Vefâyâta Mahsus Vukûat Defterleri”, yakın dönem tarih araştırmalarında henüz yeterince araştırma yapılmayan kaynaklar arasındadır.

Söz konusu defterler, 76 x 54 ebatında büyük boy olup, vefat eden hakkında çeşitli bilgilerin yazıldığı matbu sütunlardan oluşmaktadır. Her sayfada, sırasıyla; “müteselsil numarası”, “kayıt tarihi”, “kaza”, “mahalle veya karyesi”, “sokağı”, “mesken numarası”, “ilm ü haber ve tarihi”, “isim ve şöhreti sanat ve sınıfı”, “peder ve validesi ismiyle: Pederi, Validesi”, “mahall ve tarih-i velâdeti”,  “milleti”, “Müteehhil (evli) ise kimin zevci veya zevcesi olduğu”,  “mahall-i vefatı”, “tarih-i vefatı”, “sebeb-i vefatı”, “esasen nüfustaki mahall-i kaydı”, matbu ifadelerinin yazıldığı sütunlar bulunmaktadır.  Ölen kişi hakkındaki bu bilgiler her bir sütuna sıra ile yazılmıştır. Savaş sırasında ölenlerin “Sebeb-i vefatı” yazan sütuna  “Şehiden”, “Harpte”, "Gaip" veya “Askerde” ifadesi düşülmüştür. (N.Ç.)

 

 

                Türk Harp Tarihinde “Şehitler” konusu Birinci Dünya Savaşı boyutuyla yeterince incelenmemiş bir sosyal tarih alanı olarak görülebilir.  Bu konunun bilimsel metotlar içinde lâyıkıyla ele alınıp incelenmesi ve tarih eğitimi çerçevesinde topluma aktarılmasıyla,  tarih şuurunun inşası hususunda çok büyük faydalar sağlanacağı şüphesizdir. İl ve ilçe boyutunda yapılacak çalışmalarla o bölgelerden şehit olanların tespiti ve bunlar üzerinde yapılacak tahliller ile o coğrafyada yaşayan insanlar kendilerini tarihin içinde bulacaktır. Konunun kaynakları arasında ilk akla gelen mahallî askerlik şubesi kayıtlarıdır. Askerlik şubesi kayıtlarının yanı sıra, mahallî Nüfus Müdürlükleri Arşivlerinde bulunan “Vefâyâta Mahsus Vukûat Defterleri”  Birinci Dünya Savaşı esnasında silahaltındayken şehitler, askerde kalanlar konusunda fevkalâde kıymetli ve sağlıklı bilgileri içeren önemli bir kaynaktır.  Özellikle, Balkan Savaşları’ndan Millî Mücadele’ye uzanan tarih diliminde “şehitler ve askerde kalanlar” konusunun yanı sıra pek çok sosyal tarih konuları için de bize bazı kıymetli ipuçları sunan il ve veya ilçe nüfus müdürlükleri arşivlerinde bulunan “Vefâyâta Mahsus Vukûat Defterleri”, yakın dönem tarih araştırmalarında henüz yeterince araştırma yapılmayan kaynaklar arasındadır.

Söz konusu defterler, 76 x 54 ebatında büyük boy olup, vefat eden hakkında çeşitli bilgilerin yazıldığı matbu sütunlardan oluşmaktadır. Her sayfada, sırasıyla; “müteselsil numarası”, “kayıt tarihi”, “kaza”, “mahalle veya karyesi”, “sokağı”, “mesken numarası”, “ilm ü haber ve tarihi”, “isim ve şöhreti sanat ve sınıfı”, “peder ve validesi ismiyle: Pederi, Validesi”, “mahall ve tarih-i velâdeti”,  “milleti”, “Müteehhil (evli) ise kimin zevci veya zevcesi olduğu”,  “mahall-i vefatı”, “tarih-i vefatı”, “sebeb-i vefatı”, “esasen nüfustaki mahall-i kaydı”, matbu ifadelerinin yazıldığı sütunlar bulunmaktadır.  Ölen kişi hakkındaki bu bilgiler her bir sütuna sıra ile yazılmıştır. Savaş sırasında ölenlerin “Sebeb-i vefatı” yazan sütuna  “Şehiden”, “Harpte”, "Gaip" veya “Askerde” ifadesi düşülmüştür.

Dolayısıyla bu defterlerde ilgili diğer sütunlardaki bilgiler bize Birinci Dünya Savaşı'nda silahaltındayken askerde kalanlar hakkında değişik açılardan değerlendirme yapabilecek verileri sunmaktadır. 

Milli Savunma Bakanlığı kayıtlarında Birinci Dünya Savaşı sırasında çeşitli cephelerde Bayındır İlçesinden toplam 166 kişinin şehit kaydı vardır.1934 yılında tutulan Bayındır İlçe Nüfus Müdürlüğü arşivinde bulunan iki numaralı Vefâyâta Mahsus Vukûat Defterinde ise 1330-1335 (Miladi 1914-1919) yılları arasında Bayındır ilçesinin merkez mahalle ve köylerinde vefat sebebi “Şehiden, Askerde ve Harpte” kayıtlı toplam 705 kişi bulunmaktadır. Bu araştırmada “Mahall-i vefayat” yeri “Çanakkale” (Çanakkale Harbi), “Sebeb-i vefat” bölümünde "Şehiden, Askerde ve Harpte" yazılı olan 95 kişinin kayıtları incelenecektir.     

 

Türk Harp Tarihinde “Şehitler, Sferelikte askerde kalanlar” konusu Birinci Dünya Savaşı boyutuyla yeterince incelenmemiş bir sosyal tarih alanı olarak görülebilir.  Bu konunun bilimsel metotlar içinde lâyıkıyla ele alınıp incelenmesi ve tarih eğitimi çerçevesinde topluma aktarılmasıyla,  tarih şuurunun inşası hususunda çok büyük faydalar sağlanacağı şüphesizdir. İl ve ilçe boyutunda yapılacak çalışmalarla o bölgelerden şehit olanların tespiti ve bunlar üzerinde yapılacak tahliller ile o coğrafyada yaşayan insanlar kendilerini tarihin içinde bulacaktır. Konunun kaynakları arasında ilk akla gelen mahallî askerlik şubesi kayıtlarıdır. Askerlik şubesi kayıtlarının yanı sıra, mahallî Nüfus Müdürlükleri Arşivlerinde bulunan “Vefâyâta Mahsus Vukûat Defterleri”  Birinci Dünya Savaşı esnasında silahaltındayken şehitler, askerde kalanlar konusunda fevkalâde kıymetli ve sağlıklı bilgileri içeren önemli bir kaynaktır.  Özellikle, Balkan Savaşları’ndan Millî Mücadele’ye uzanan tarih diliminde “şehitler ve askerde kalanlar” konusunun yanı sıra pek çok sosyal tarih konuları için de bize bazı kıymetli ipuçları sunan il ve veya ilçe nüfus müdürlükleri arşivlerinde bulunan “Vefâyâta Mahsus Vukûat Defterleri”, yakın dönem tarih araştırmalarında henüz yeterince araştırma yapılmayan kaynaklar arasındadır[1].

Balkan Savaşları,  akabinde I.Dünya Savaşı ve Türk İstiklal Savaşında şehitler ve askerde kalanlar, silah altına alınıp geri dönmeyen halen daha net bir şekilde gün yüzüne çıkartılamamıştır.

Osmanlı Devleti dâhil olduğu I. Dünya Savaşı’nda ana ve yardımcı cephelerde savaşmıştır. I.Dünya Savaşında çeşitli cephelerde kalan asker sayısı bu güne kadar kesin rakamlarla tespit edilememiş, yaklaşık olarak ifade edilmiştir. Tüm ülkelerden 65.038.810 askerin katıldığı büyük savaş, arkasında resmi rakamlara göre toplam 8.556.315 ölü, 21.219.452 yaralı ve 7.750.945 kayıp veya esir bırakmıştır[2]

Osmanlı İmparatorluğunun askeri kayıpları konusunda bazı araştırmalar yapılmıştır[3]. Toplam asker kaybının 1.600.000 kişi tahmin edilmektedir. Yapılan diğer bir araştırma ise daha net rakamlar ifade etmektedir[4].

Osmanlı Devletinin tahmini asker kayıpları (Tablo.1)

(Ölü, yaradan veya hastalıktan ölenler)

501 .091

Yara veya hastalıktan ötürü hastanede tedavi edilenler

3 .059 .205

Hastaneden taburcu edilmiş 

2.167.841

Malûller

891 .364

Toplam

2.167.841

Muhtelif cephelerdeki ölüler sayısı

 

Kafkas cephesinde 

218.878

Çanakkale’de

101 .147

Filistin cephesinde

80.764

Irak'ta.

44.721

İzmir ve Antalya'da (amele taburları çoğu sıtmadan)

9.211

Galiçya'da

4 .272

Romanya ve Dobruca'da

4.166

Hicaz'da (Mekke, Medine, Yemen) 

4.166

Makedonya'da

878

Türlü cephelerde (Kafkaslar, Bakû, Dağıstan v.b)

74.852

Toplam

392.915

Sadece cephelerdeki ölen asker sayısı

383.704

 

Nüfus kayıtları tapu kayıtları gibi bir devletin en önemli dayanak belgelerindendir. Osmanlı döneminde yenilik hareketlerinin başlamasıyla birlikte yeni bazı kurumlar teşekkül etmeye başladı.  2. Mahmud döneminde  yapılan değişiklikler çerçevesinde diğer görevlerinin yanısıra nüfus  işleriyle  de ilgilenmek üzere “Defter Nazırlıkları” kuruldu. Osmanlı devletinde ilk nüdus sayımı bilindiği üzere 1831 yılında yapıldı[5]. Ancak Tanzimat’ın getirdiği yenilikler  çerçevesinde  1871’de çıkarılan “İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi”yle  Defter Nazırlıklarının nüfusla ilgili  işleri, biraz daha geliştirilerek  ihdas edilen  Emlak ve Nüfus Müdürlüklerine bırakıldı[6].  Meşrutiyet ve arkasından Cumhuriyet dönemlerinde nüfus işlerine, kayıtlarına daha da önem verilmiş ve bugünkü  İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri teşekkül etmiştir. 1900'lü yılların başından itibaren İl veya ilçe nüfus müdürlüklerinde bulunan esas defterlerle beraber, doğum, diğer bir ismi de ölüm defterleri olan Vefâyâta Mahsus Vukûat, yer değiştirme gibi çeşitli defterlerde tutulmaya başlamıştır.,

İşte  bahsettiğimiz Vefâyâta Mahsus Vukûat Defterleri bu kurumlarda bulunmaktadır. Vefat tarihlerinden, 1900’lü yılların hemen başında tutulduğunu anladığımız Vefayata Mahsus Vukuat Defterleri’nde; ihtiyar heyeti, askerlik şubesi  ve diğer ilgili makamlardan verilen resmî  ölüm raporları üzerine kayıtlar yapılıyordu. 1926 yılının sonuna kadar  müteselsil numarası yani ölüm vukuatına verilen her bir numara birbirini takip ederken, 1927 yılından itibaren her yılın başında  müteselsil numarası yeniden başlamış ve her yılın sonunda o yılki vefat sayısı yazılarak ilgili nüfus müdürü veya başka yetkili tarafından tasdik edilip kapatılmıştır.  İncelediğimiz pek çok defterde Mayıs 1929’dan itibaren yeni harflerle kayıtların yapılmaya başlandığı görülmüştür.  Bu defterler  1933 yılından itibaren “Vukuat Defteri” adını almış, 1974 yılından itibaren ise  defter uygulamasından vazgeçilerek  “Ölüm Tutanakları” klasör halinde tutulmaya başlanmıştır[7].

Söz konusu defterler, 76 x 54 ebatında büyük boy olup, vefat eden hakkında çeşitli bilgilerin yazıldığı matbu sütunlardan oluşmaktadır. Her sayfada, sırasıyla; “müteselsil numarası”, “kayıt tarihi”, “kaza”, “mahalle veya karyesi”, “sokağı”, “mesken numarası”, “ilm ü haber ve tarihi”, “isim ve şöhreti sanat ve sınıfı”, “peder ve validesi ismiyle: Pederi, Validesi”, “mahall ve tarih-i velâdeti”,  “milleti”, “Müteehhil (evli) ise kimin zevci veya zevcesi olduğu”,  “mahall-i vefatı”, “tarih-i vefatı”, “sebeb-i vefatı”, “esasen nüfustaki mahall-i kaydı”, matbu ifadelerinin yazıldığı sütunlar bulunmaktadır.  Ölen kişi hakkındaki bu bilgiler her bir sütuna sıra ile yazılmıştır. Savaş sırasında ölenlerin “Sebeb-i vefatı” yazan sütuna  “Şehiden”, “Harpte”, "Gaip" veya “Askerde” ifadesi düşülmüştür. Dolayısıyla bu defterlerde ilgili diğer sütunlardaki bilgiler bize Birinci Dünya Savaşı'nda silahaltındayken askerde kalanlar hakkında değişik açılardan değerlendirme yapabilecek verileri sunmaktadır. 

Milli Savunma Bakanlığı bu konuda Lodumlu Arşivi’ndeki kayıtlar esas alınarak çok önemli bir yayın yapmıştır[8].  Ancak bu çalışma kanaatimce yeterli değildir. Çünkü alan araştırması yaptığımız gerek Bayındır ve gerekse Torbalı bölgesinde aileler verdikleri bilgiler ile bakanlık kayıtları arasında müthiş bir fark bulunmaktadır. Milli savunma Bakanlığı kayıtlarına göre  I.Dünya Savaşında İzmir'den şehit olan toplam 2449 kişinin kaydı vardır. Bunların 164 tanesi Bayındırlıdır. Ancak gerek alan araştırması sırasında ailelerden aldığımız ve gerekse 2 Numaralı Vefayata Mahsusu Defter kayıtlarını incelediğimizde rakamlar çok farklılaşmaktadır. Savaş döneminde silah altına alınıpta cepheden geri gelmeyen, askerde kalan, şehit kaydı olmayan toplam 541 kişinin kaydı bu defterde bulunmaktadır. Bu çok büyük bir farktır. Nüfus esas defter kayıtlarında askerde kalan kişilerin özlük bilgileri bulunmaktadır. Ancak 1934 yılında yapılan bir nüfus taramasında tüm idari birimlerde askerde kalanlar kayıt edilmiş, ölümleri işlenmiştir. Aşağıdaki tabloda inceleneceği üzere ölüm yeri kaydında en çok 532 kişi ile "Harb-i Umumi" ve 95 kişi ile "Çanakkale Harbi" kaydı dikkat çekicidir[9]. En çok askerde kalan kaydı 50 kişi ile Fırınlı Köyündedir.

 

 

2 Numaralı Veyata Mahsus Deftere Göre 1.Dünya Savaşı'nda Askerde Kalanlar (Tablo 1)

 Kişi Sayısı :705

 Mahalli Vefatı

 Acemistan :1

 Anadolu :1

 Arabistan :9

 Askerde :14

 Çanakkale :95

 Edirne :1

 Erzurum :8

 Filistin :5

 Galiçya :1

 Harb-i umumi :532

 Harp gaibi – Gaip :3

 Harpte :12

 Irak :3

 Kafkasya :5

 Mısır :4

 Rumeli :1

 Seferberlik :1

 Suriye-Şam :3

 Yemen :6

 

Ölüm sebebi bölümünde ise 512 kişi "Harpte", 175 kişi ise Askerde", kaydı bulunmaktadır[10].

Sebeb-i vefatı (Tablo.3)

 

Kişi sayısı

Askerde

Gaip

Harpte

Şehiden

Muharebede

Toplam

705

175

9

512

6

3

 

2 numaralı vefayata mahsus defter kayıtlarında Çanakkale harbi kayıtlarının incelenmesi:Askerde kalanların doğum tarihlerine baktığımız zaman  Tablo 1. de görüleceği üzere en çok 1301 ile 1315 doğumlular bulunmaktadır.

Çanakkale Harbinde kalanların  doğum yılları(Tablo:4 )

Yıl

Adet

Yıl

Adet

Yıl

Adet

1288

1

1299

4

1309

6

1289

2

1301

2

1310

5

1290

3

1302

4

1311

1

1291

3

1303

2

1312

6

1293

3

1304

5

1313

13

1294

2

1305

5

1314

6

1295

1

1306

2

1315

3

1296

2

1307

5

1316

1

1297

2

1308

6

Toplam

95

 

Çanakkale harbinde vefat edenlerin ortalama Ortalama yaş:27,12'dir. Üretici kesimin en verimli yaş ortalamasında olanlar vatan savunmasında vefat etmişlerdir.

Çanakkale harbinde vefat edenlerin ortalama Ortalama yaşı (Tablo.5)

Yaş

Adet

Yaş

Adet

Yaş

Adet

17

2

26

7

35

2

18

7

27

6

37

1

19

4

28

4

38

3

20

14

29

3

39

2

21

1

30

2

40

3

22

4

31

1

41

1

23

7

32

2

42

3

24

4

33

4

43

2

25

5

34

1

Toplam

95

 

Çanakkale harbinde kalanların ölüm nedeni ve vefat şeklinde en çok "harpte" kaydı dikkati çekmektedir. (Tablo.6)

(Tablo.6)

Vefat şekli

Adet

Askerde

25

Harpte

65

Şehiden

5

Toplam

95

 

Tablo.7 'de de görüleceği üzere ölüm yılı savaşın en yoğun olduğu dönem olan 1331-1332 ve 1333 yıllarıdır.

Vefat yılı (Tablo.7)

Yıl

Adet

1330

2

1331

31

1332

21

1333

35

1334

5

1335

1

Toplam

95

 

Bayındır'a bağlı idari birimlerden Çanakkale harbinde kalanlara baktığımızda 20 kişi ile Furunlu (Fırınlı) Köyü dikkati çekmektedir.(Tablo.8)

(Tablo.8)

İdari birim

Adet

Bıyıklar Mahallesi

8

Çenikler

3

Demircilik Mahallesi

2

Derebaşı

2

Furunlu

20

Hacı Beşir Mahallesi

2

Hasköy

4

Hisarlık

1

Kabaağaç

9

Kalburculuk Mahallesi

1

Karaburgaz

6

Karahalil

7

Kızılkeçili

2

Kızıloba

4

Ömerdere

8

Ören

2

Sarıyurt

5

Yenice Mahallesi

2

Yusuflu

7

Toplam

95

 

 

' Numaralı Vefayata mahsus vukuat defterine göre Bayındır Merkez mahalle ve köylerinde Çanakkale harbinde kalanlar (Tablo.9)

Bıyıklar Mahallesi

Hane

 no[11].

Adı

Babası

Annesi

Doğ.Yeri

Doğ.

tarihi

Vefat

Tarihi

Vefat

nedeni

Vefat

yaşı

10

Ahmet

Hüseyin

Şefika

Bayındır

1307

1332

Harpte

25

19

Yusuf

Mustafa

Hatice

Bayındır

1315

1333

Harpte

18

169

Kemal

Cemil

Raziye

Bayındır

1313

1333

Harpte

20

175

Halit Ziya

Ahmet

Kaymak

Bayındır

1310

1332

Harpte

22

176

Mehmet

Hasan

Fatma

Bayındır

1306

1332

Harpte

26

200

Hüseyin

Mehmet

Zehra

Bayındır

1310

1332

Harpte

22

214

Memiş

Salih

Nefise

Bayındır

1314

1332

Harpte

18

 Y. [12]1

Tahsin

Rasim

Duriye

Bayındır

1314

1332

Harpte

18

Demircilik Mahallesi

38

Himmet

Mehmet

Kamile

Bayındır

1308

1332

Harpte

24

Y. 3

Ahmet

Halil

Emine

Bayındır

1309

1333

Harpte

24

Hacı Beşir Mahallesi

11

Mehmet

Ahmet

Emine

Bayındır

1315

1333

Harpte

18

30

Halil

Yusuf

Fatma

Bayındır

1294

1332

Harpte

38

Kalburculuk Mahallesi[13]

59

İsmail

Ali

Hava

Bayındır

1309

17 /07/1333

Harpte

24

Yenice Mahallesi

67

Hüseyin[14]

Hasan

Ayşe

Bayındır

1302

1331

Şehiden

29

160

Yaşar

Mustafa

Fatma

Bayındır

1314

1333

Harpte

19

Bayındır Köyleri

Çenikler

1

Mehmet[15]

Mehmet

Hatice

Çenikler

1296

1331

Harpte

35

3

Hasan[16]

Uzun Ali

Hatice

Çenikler

1291

1331

Harpte

40

10

Mehmet[17]

Hasan

Hatice

Çenikler

1313

1330

Harpte

17

Derebaşı[18]

56

Süleyman[19]

Ali

Ayşe

Derebaşı

1297

06 /05/1331

Şehiden

34

99

Halil[20]

Mehmet

Emine

Derebaşı

1303

1331

Şehiden

28

Furunlu(Fırınlı)

6

Mehmet[21]

Süleyman

Şerife

Furunlu

1291

1331

Harpte

40

10

Mehmet Emin[22]

Süleyman

Emine

Furunlu

1304

1331

Harpte

27

10

Süleyman[23]

Süleyman

Emine

Furunlu

1314

1331

Harpte

17

12

Şerif Ahmet[24]

Sadık

Ayşe

Furunlu

1304

24 /07/1331

Şehiden

27

18

Bekir[25]

Mehmet

Şerife

Furunlu

1295

1332[26]

Harpte

37

20

Ahmet[27]

Mustafa

Ayşe

Furunlu

1288

1331

Harpte

43

23

Halil[28]

Mustafa

Ayşe

Furunlu

1302

1331

Harpte

29

33

İlyas[29]

Hüseyin

Zeynep

Furunlu

1302

24/ 07/1331

Şehiden

29

98

Mehmet[30]

Osman

Fatma

Furunlu

1304

1331

Harpte

27

106

Hasan[31]

İbrahim

Feride

Furunlu

1290

1331

Harpte

41

113

Mehmet[32]

Ahmet

Ayşe

Furunlu

1310

1332

Harpte

22

118

Mustafa[33]

Mustafa

Hatice

Furunlu

1299

1331

Harpte

32

125

Mahmut[34]

Hüseyin

Fatma

Furunlu

1299

1332

Harpte

33

126

Süleyman[35]

Ali

Ayşe

Furunlu

1293

1331

Harpte

38

137

Ali[36]

Ali

Ayşe

Furunlu

1299

1332

Harpte

33

148

Hüseyin[37]

Mehmet

Emine

Furunlu

1293

1332

Harpte

39

171

Bekir[38]

Hasan

Şerife

Furunlu

1304

1331

Harpte

27

175

Mehmet[39]

Hasan

Ayşe

Furunlu

1289

1331

Harpte

42

179

Mustafa[40]

Nazif

Ümmü

Furunlu

1312

1331

Harpte

19

188

Ahmet[41]

Hasan

Hava

Furunlu

1312

1332

Harpte

20

Hasköy

3

Gedikoğlu Mehmet

Hüseyin

Ayşe

Bayındır

1299

1332

Harpte

33

23

Ali

Şerif

Ayşe

Hasköy

1303

1333

Harpte

30

50

Rusçuklu İbrahim

Ali

Fatma

Bayındır

1309

1332

Harpte

23

111

Muhacir Mehmet

Mustafa

Ayşe

Bayındır

1289

21/ 05/1331

Harpte

42

Hisarlık

34

Mehmet[42]

Ahmet

Nefise

Bayındır

1309

1332

Harpte

23

Kabaağaç

10

Hasan[43]

Hasan

Cemile

Bayındır

1313

1333

Harpte

20

11

Mustafa[44]

Hüseyin

Huriye

Bayındır

1297

20/02/1330

Askerde

33

12

Hüseyin[45]

Ali

Hatice

Bayındır

1301

13/03/1333

Askerde

32

12

Mehmet[46]

Ali

Hatice

Bayındır

1308

1333

Harpte

25

17

Hasan[47]

Hasan

Cemile

Bayındır

1313

1333

Harpte

20

17

Hüseyin[48]

İbrahim

Hatice

Bayındır

1293

20/03/1331

Askerde

38

17

Mehmet[49]

İbrahim

Hatice

Bayındır

1307

1333

Harpte

26

50

Mustafa[50]

İbrahim

Fatma

Bayındır

1313

1333

Harpte

20

Karaburgaz[51]

1

Mehmet[52]

Halil

Şerife

Bayındır

1291

1331

Askerde

40

4

Hasan[53]

Ahmet

Fatma

Bayındır

1306

1331

Askerde

25

4

Mahmut[54]

Ahmet

Fatma

Bayındır

1301

1331

Askerde

30

13

Süleyman[55]

Hasan

Fatma

Bayındır

1312

1331

Askerde

19

16

Osman[56]

Hasan

Ayşe

Bayındır

1305

15./03/1331

Askerde

26

19

İbrahim[57]

Mehmet

Meryem

Bayındır

1308

1331

Askerde

23

Karahalil

3

Mehmet[58]

Mustafa

Emine

Bayındır

1296

1331

Askerde

35

10

Mehmet[59]

Mehmet

Hatice

Bayındır

1290

1332

Askerde

42

22

Ahmet[60]

Mustafa

Fatma

Bayındır

1312

1331

Askerde

19

31

Sacıdettin[61]

Mehmet

Hatice

Bayındır

1304

1331

Askerde

27

31

Ali[62]

Mehmet

Hatice

Bayındır

1308

1331

Askerde

23

41

Ali[63]

Mustafa

Hatice

Bayındır

1312

1332

Askerde

20

41

Ahmet[64]

Mustafa

Hatice

Bayındır

1314

1332

Askerde

18

Kızılkeçili

33

Halil[65]

Mustafa

Hatice

Bayındır

1307

1333

Harpte

26

46

Yusuf[66]

Ahmet

Emine

Bayındır

1308

1334

Harpte

26

Kızıloba

21

Halit

Ahmet

Fatma

Bayındır

1305

/KS[67] /1332

Askerde

27

21

Faik

Mehmet

Fatma

Bayındır

1316

/02/1334

Askerde

18

101

Hasan

Süleyman

Rahime

Bayındır

1309

/09/1334

Askerde

25

102

Ahmet

Ali

Ayşe

Bayındır

1313

/09/1333

Askerde

20

Ömerdere[68]

8

Yusuf[69]

Mehmet

Dudu

Bayındır

1313

1333

Harpte

20

11

İbrahim[70]

Musa

Ayşe

Bayındır

1312

1333

Harpte

21

19

Ahmet[71]

Ali

Ayşe

Bayındır

1313

1333

Harpte

20

24

Hüseyin

Mustafa

Havva

Bayındır

1305

1333

Harpte

28

24

Süleyman

Mustafa

Havva

Bayındır

1309

1333

Harpte

24

31

Durmuş Ali[72]

Mehmet

Hatice

Bayındır

1307

1333

Harpte

26

32

Ali[73]

Mehmet

Hayriye

Bayındır

1313

1333

Harpte

20

123

Ali

Ahmet

Ümmü

Bayındır

1310

1333

Harpte

23

Ören[74]

5

Hüseyin[75]

Ömer

Ümmü

Bayındır

1314

1334

Harpte

20

38

Mustafa[76]

Mehmet

Ümmü

Bayındır

1313

1335

Harpte

22

Sarıyurt

25

Süleyman[77]

Halil

Fatma

Bayındır

1290

1333

Askerde

43

42

Halil[78]

Mehmet

Hatice

Bayındır

1302

1333

Askerde

31

42

Durmuş[79]

Mehmet

Hatice

Bayındır

1311

1334

Askerde

23

63

Halil[80]

Süleyman

Ayşe

Bayındır

1315

1333

Askerde

18

84

Mustafa[81]

Ali

Hatice

Bayındır

1294

1333

Askerde

39

Yusuflu

8

Yusuf[82]

Mehmet

Dudu

Bayındır

1313

1333

Harpte

20

19

Ahmet[83]

Ali

Ayşe

Bayındır

1313

1333

Harpte

20

24

Hüseyin[84]

Mustafa

Hava

Bayındır

1305

1333

Harpte

28

24

Süleyman[85]

Mustafa

Hava

Bayındır

1305

1333

Harpte

28

31

Durmuş Ali[86]

Mehmet

Hatice

Yusuflu

1307

1333

Harpte

26

32

Ali[87]

Mehmet

Huriye

Yusuflu

1313

1333

Harpte

20

123

Ali[88]

Ahmet

Ümmü

Yusuflu

1310

1333

Harpte

23

 

 

 

Milli Savunma Bakanlığı kayıtlarına göre Bayındır'dan Çanakkale Cephesi şehitleri (Tablo.10)

Adı

Babası

İdari birimi

Doğ.

Tarihi

Şehit olduğu. tarih

Şehit olduğu yer

Rütbesi

Abdullah

Molla Hasan

Hasköy

1293

1/9/1915

Semeretepesi

Er

Abdullah

Ömer

Karapınar

1291

25/9/1915

Kirte harbinde

Er

Abdullah

Hasan

 

1293

30/9/1915

Meydan harbi

Er

Ahmet

Ahmet

 

1305

7/6/1915

Kirte harbinde 

Er

Ahmet

Ali

 

 

11/6/1915

5.Kol.3.Sıh.Böl.

Er

Ahmet

İbrahim

 

1297

24/5/1915

Sığındere

Er

Ahmet

Mehmet

 

1295

10/1915

Keçideresi

Er

Ahmet

Mehmet

Ergenli

1297

17/6/1915

Sığındere

Er

Ahmet

Mehmet

 

1303

7/6/1915

Kirte harbinde 

Er

Ahmet

Mehmet

Lütuflar

1303

7/6/1915

Kirte harbinde 

Er

Ahmet

Osman

 

1298

28/7/1915

Kirte harbinde 

Er

Ahmet

Osman

 

1297

4/6/1915

11. Fırka Seyyar Hastanesi

Er

Ali

Ahmet

 

1299

22/2/1915

İzmir Merkez hastanesi

Er

Ali

Ali

 

1302

24/5/1915

Kirte harbinde 

Er

Ali

Hasan

Kızılcaova

1291

15/10/1915

Ilgardere nakliyat hastanesi

Er

Ali

Hasanbaş

 

1298

30/11/1915

Sebdülbahir

Er

Ali

Himmet

 

1293

1/10/1915

Arıburnu

Er

Ali

Mahmut

Kızılcaova

1306

30/4/1915

Sebdülbahir

Er

Ali

Mahmut

Yakacık

1307

9/5/1915

Maçka Hastanesi

Er

Ali

Mehmet

 

1305

3/5/1915

Sebdülbahir

Er

Ali

Mehmet

 

1298

3/10/1915

Meydan harbi

Er

Ali

Mehmet

 

1304

29/7/1915

Mecruhin Hastanesi

Er

Ali

Mustafa

 

1305

21/2/1915

Sebdülbahir

Er

Ali

Mustafa

 

1294

30/9/1915

Arıburnu

Er

Ali

Necip

 

1305

29/5/1915

Asmalıdere

Er

Ali

Osman

 

1309

30/4/1915

Kerevizdere

Er

Ali

Süleyman

Yakacık

1295

9/4/1915

Menteş tepesi

Er

Ali

Süleyman

 

1293

9/10/1915

 

Er

Ali

Hüseyin

Karahayıt

1303

12/6/1915

Bahriye Merkez hastanesi

Onbaşı

Bekir

Mehmet

 

1296

17/5/1915

Taşkışla hastanesi

Er

Cafer

Aşık Ali

 

1297

31/6/1915

Meydan harbi

Er

Cemal

İbrahim

 

1304

13/7/

Mecruhin hastanesi

Er

Cevat Efendi

Hasan Rıza

 

 

6/3/1915

 

Üsteğmen

Emin

Hacı İsmail

 

1302

24/3/1915

Sebdülbahir

Er

Emin

Sadık

 

 

24/4/1915

 

Er

Ethem

Ethem

 

1299

18/8/1915

Şimal grubu

Er

Halil

Hasan Çavuş

Kızılcaova

1309

25/5/1915

Arıburnu

Er

Halil

Himmet Mehmet

 

1299

24/5/1915

Sığındere

Er

Halil

Hüseyin Çavuş

 

1309

26/5/1915

 

Er

Halil

Mehmet

Kabaağaç

1307

3/7/1915

 

Er

Halil

Mehmet

Fırınlı

1303

5/6/1915

Kirte harbinde 

Onbaşı

Hasan

Ahmet

Pınarlı

1304

14/10/1915

Mecruhin hastanesi

Er

Hasan

Ali

 

1299

14/5/1915

Sığındere

Er

Hasan

Aziz

 

1298

24/5/1915

Kirte harbinde 

Er

Hasan

Bekir

Alanköy

1297

19/8/1915

Anafartalar

Er

Hasan

Hüseyin

 

 

 

 

Er

Hasan

İbrahim

Kızılkeçili

1302

19/9/1915

Anafartalar

Er

Hasan

İsa

 

1309

23/4/1915

Arıburnu

Er

Hasan

Mahmut

 

1306

25/9/1915

Sebdülbahir

Er

Hasan Hüseyin

İlyas

 

1302

24/5/1915

Kirte harbinde 

Er

Hüseyin

Ahmet

 

1306

27/2/1915

Arıbırnu

Er

Hüseyin

Ahmet

Elifli

1309

4/8/1915

Kirte harbinde 

Er

Hüseyin

Ali

Çiftçigediği

1303

26/5/1915

Kirte harbinde harbinde harbinde

Er

Hüseyin

Hasan

Ergenli

1297

22/6/1915

Sığındere

Er

Hüseyin

Hasan

 

1301

9/1915

Meydan harbi

Er

Hüseyin

İbrahim

Dereköy

1301

27/8/1915

Taksim hastanesi

Er

Hüseyin

İlyas

Kızılkeçili

1289

1/8/1915

Hüseyinler tepelerinde

Er

Hüseyin

Ahmet

 

1298

20/7/1915

Cenup grubu

Er

Hüseyin

Mehmet

Alanköy

1301

17/4/1915

Kerevizdere

Er

Hüseyin

Mehmet

 

1302

23/6/1915

Kirte harbinde   Sargı mahalli

Er

Hüseyin

Mehmet

 

1306

24/5/1915

Kirte harbinde 

Er

Hüseyin

Mustafa

 

1299

23/10/1915

Kerevizdere

Er

Hüseyin

Hasan

 

1307

25/5/1915

Sebdülbahir

Er

Hüseyin

Hasan

 

1301

5/8/1915

Kirte harbinde 

Er

Hüseyin

Mehmet

 

1305

15/5/1915

Kirte harbinde 

Er

Hüsnü

Hüseyin

 

1302

27/6/1915

Haydarpaşa Hastanesi

Er

İbrahim

Ahmet

 

1295

29/9/1915

Siperde

Er

İbrahim

Süleyman

Alanköy

1308

24/5/1915

Kirte harbinde 

Er

İbrahim

Süleyman

Alanköy

1298

24/5/1915

Kirte harbinde 

Er

İbrahim

Hasan

 

1303

21/5/1915

İleri hatta

Onbaşı

İbrahim

Hasan

 

1303

22/5/1915

Kirte harbinde 

Onbaşı

İsmail

Kaçar

 

1309

12/9/1915

Yeşilyurt

Er

İsmail

Mehmet

Yakacık

1292

30/10/1914

Meydan harbi

Er

Mehmet

Ali Kahya

Yakacık

1305

23.04.1915

 

Er

Mehmet

Banco

Alanköy

1299

23.03.1915

Kerevizdere

Er

Mehmet

Halil

 

1308

25.05.1915

Kirte

Er

Mehmet

Hasan

 

1292

30.09.1915

Cenup Grubunda

Er

Mehmet

Hüseyin

 

1308

29.04.1915

Seddülbahir Kerevizdere

Er

Mehmet

Hüseyin

 

 

23.06.1915

Kirte Harbinde

Er

Mehmet

İbrahim

 

1305

25.05.1915

Kirte Harbinde

Er

Mehmet

Mehmet

Osmanlar

1309

04.08.1915

 

Er

Mehmet

Mehmet

 

1303

24.05.1915

Kirte Harbinde

Er

Mehmet

Mehmet

Yakacık

1303

24.05.1915

Kirte Harbinde

Er

Mehmet

Mustafa

 

1302

23.02.1915

Sedddülbahir Muharebesi

Er

Mehmet

Süleyman

Karahalli

1302

07.06.1915

Kirte

Er

Mehmet

Süleyman

 

1305

22.03.1915

Kanlıdere Muharebesi

Er

Mehmet

Tahir

 

1302

18.02.1915

Kabatepe Muharebesinde

Er

Mehmet

Veli

 

1303

12.03.1915

Kerevizderesinde Yeşil Tepe

Er

Mehmet

Ahmet

 

1301

24.05.1915

Kirte

Er

Mehmet

Hüseyin

 

 

27.05.1915

5.Kol.Mensup 10.Fır.Sıh.Böl.

Onbaşı

Mehmet

Hüseyin

 

1302

25.05.1915

Kirte

Onbaşı

Mehmet Ali

Mustafa

 

1304

05.05.1915

Seddülbahir Muharebesi

Er

Mehmet Hilmi

Dursun

 

1302

18.10.1915

Seddülbahir' in Kirte Muharebesi

Er

Mestan

Hüseyin

 

1301

09.08.1915

Kirte Harbinde

Er

Murat

Hüseyin

 

1305

28.04.1915

Sığındere

Er

Mustafa

Halil İbrahim

 

1305

25.05.1915

Kirte Harbinde

Er

Mustafa

Hüseyin

 

1303

25.05.1915

Kirte Harbinde

Er

Mustafa

İbrahim

 

 

25.07.1915

Cenup Gr.Ağır Mecruhin Has.

Er

Mustafa

İbrahim

 

1294

04.12.1915

Taşkışla Hasatanesi

Er

Mustafa

Mehmet

Kızılkeçili

1307

18.04.1915

Haydarpaşa Hastanesi

Er

Mustafa

Mehmet

 

1289

01.05.1915

11.Kol.Cenup Gr.Ağır Mecruhin Has.

Er

Mustafa

Mehmet

 

1302

07.06.1915

Kirte Harbinde

Er

Mustafa

Mehmet

 

1304

15.05.1915

Kirte Harbinde

Er

Mustafa

Mehmet

Çiftçigediği

1303

17.07.1915

Sığındere Muharebesinde

Er

Mustafa

Mustafa

 

1305

24.05.1915

Sığındere Muharebesinde

Er

Osman

Hasan

Çıplak Köy

1296

03.1915

Seddülbahir Muharebesi

Er

Osman

Hüseyin

Karahayıt

1299

04.06.1915

Şehir Emaneti Çapa Mer. Has.

Er

Osman

Mehmet

 

1307

26.04.1915

Zeytin Dere

Er

Osman

Mehmet

 

1301

13.10.1915

Kanlıdere Muharebesi

Er

Ömer

Hamza

 

1306

27.05.1915

Seddülbahir Muharebesi

Er

Ömer

Mehmet

Çamlıbel

1292

26.02.1915

 

Er

Sadık Efendi

Emin

 

 

14.04.1915

Keçi Deresi Muharebesi

Yüzbaşı

Süleyman

Ahmet

 

1299

01.07.1915

Cenup Gr.Ağır Mecruhin Has.

Er

Süleyman

Mehmet Ali

 

1305

30.04.1915

Meydan Harbi

Er

Şerif Ahmet

Sadık

 

1304

24.05.1915

Kirte Harbinde

Er

Şükrü

Cafer

 

 

09.07.1915

5.Kol.Mensup 3.Fır.Sıh.Böl.

Onbaşı

Tahir

Osman

 

 

31.05.1915

Cenup Gr.Ağır Mecruhin Has.

Er

Tahir

Süleyman

 

1303

07.06.1915

Kirte harbinde 

Er

Tahsin

Tevfik

 

1304

24.03.1915

Kirte harbinde 

Er

Yusuf

İsmail

Kızılkeçili

1302

03.04.1915

Ağadere 11.Fırka Seyyar Hastanesi

Er

 

Sonuç ve değerlendirme:  Bu araştırmada  Bayındır ilçelerinden I.Dünya Savaşının önemli cephelerinden olan Çanakkale cephesinde askerde kalan ve şehit olanların 2 numaralı vefayata mahsus vukuat defter kayıtlarına göre tespiti yapılmaya çalışılmıştır. Milli Savunma Bakanlığı kayıtları ile nüfus kayıtları esas alındığında önemli farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu tespit diğer cephelrde de aynı şekildedir. Bu konunun bilimsel metotlar içinde lâyıkıyla ele alınıp incelenmesi ve tarih eğitimi çerçevesinde topluma aktarılmasıyla,  tarih şuurunun inşası hususunda çok büyük faydalar sağlanacağı şüphesizdir. İl ve ilçe boyutunda yapılacak çalışmalarla o bölgelerden şehit olanların, seferberlik döneminde askerde kalanların özellikle Çanakkale harbinde  tespiti ve bunlar üzerinde yapılacak tahliller ile o coğrafyada yaşayan insanlar kendilerini tarihin içinde bulacaktır. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri genel Müdürlüğüne toplanan esas ve vefayata mahsus vukuat defterleri araştırmaya açılarak süratle seferberlik asker kayıpları üzerinde tekrar detaylı araştırmalar yapılması gerekir.

 

 

 

 Kaynaklar

 

Arşiv Belgeleri

 

2 Numaralı Vefâyâta Mahsus Vukûat Defteri, Bayındır İlçe Nüfus Müdürlüğü arşivi

Çenikler Köyü Nüfus Esas Defteri, Çenikler Köyü Muhtarlık arşivi

Tire Derebaşı Köyü Nüfus Esas Defteri, 3 Cilt,  Derebaşı Köyü Muhtarlık arşivi

Furunlu (Fırınlı) Köyü Nüfus Esas Defteri,  Fırınlı Köyü Muhtarlık arşivi

Köyü Nüfus Esas Defteri,  3 Cilt, Köyü Muhtarlık arşivi

Kabaağaç Köyü Nüfus Esas Defteri, Kabaağaç  Köyü Muhtarlık arşivi

Köyü Nüfus Esas Defteri, Köyü Muhtarlık arşivi

Karaburgaz (Söğütören ) Köyü Nüfus Esas Defteri, Söğütören Köyü Muhtarlık arşivi

Karahalil Köyü Nüfus Esas Defteri, 2 Cilt, Karahalil Köyü Muhtarlık arşivi

Ömerderesi Köyü Nüfus Esas Defteri, Ergenli Köyü Muhtarlık arşivi

Manisa Turgutlu Ören Köyü Nüfus Esas Defteri, Ören Köyü Muhtarlık arşivi

Sarıyurt Köyü Nüfus Esas Defteri, 3 Cilt, Sarıyurt Köyü Muhtarlık arşivi

Yusuflu Köyü Nüfus Esas Defteri, Yusuflu Köyü Muhtarlık arşivi

Necat Çetin arşivi

 

Araştırmalar

 

Enver Ziya Karal, Osmanlı İmparatorluğunda İlk Nüfus Sayımı 1831, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara 1997.

 

Nuri Köstüklü,  “Balkan Savaşları’ndan  Milli Mücadele’ye   “Şehitler”   Üzerine Yapılacak  Bilimsel Araştırmalarda Metod ve Kaynak Meselesine Dair Bazı Düşünceler”,  Dokuzuncu Askeri Tarih Semineri Bildirileri II, Genelkurmay ATASE  yay., Ankara 2006, s.205- 219.

 

Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, Türk Tarih Kurumu yay., Ankara 1991, s. 252.

 

Şehitlerimiz- Osmanlı- Rus, Osmanlı Yunan, Trablusgarp, Balkan, I. Dünya, İstiklal, Kore, Kıbrıs , İç Güvenlik, Cilt I- V,  Milli Savunma Bakanlığı yay., Ankara 1998.

 

İnternet-dijitaller;

 

http://www.sarikamisdayanismagrubu.com/Haber_Detay.asp?HaberID=13 (e.t.15/7/2014)

http://www.tarihimiz.net/v3/Haberler/OsmanliTarihi2/1.DUNYA-SAVASI-OSMANLI-BILANCOSU.html (e.t.15/7/2014)

http://www.trmilitary.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=16427 (e.t.15/7/2014)

http://tr.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1 (e.t.15/7/2014)

 

 

 [1] Nuri Köstüklü,“Balkan Savaşları’ndan  Milli Mücadele’ye   “Şehitler”   Üzerine Yapılacak  Bilimsel Araştırmalarda Metod ve Kaynak Meselesine Dair Bazı Düşünceler”,  Dokuzuncu Askeri Tarih Semineri Bildirileri II, Genelkurmay ATASE  yay., Ankara 2006, s.205- 219.

 

[2] http://tr.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1,  NTV Tarih dergisi - Şubat 2009, Sayı 1, Sayfa 21.

[3] Osmanlı İmparatorluğu toplam kayıp asker sayısı: 1.600.000.  Çanakkale: 101.000 [Hasta, Kayıp ve Yaralılarla 253.896],  Kafkasya: 270.000,  Körfez: 220.000, Arabistan-Yemen: 280.000, Kanal: 280.000,
Acem: 20.000,   Galiçya-Bulgaristan: 60.000.  Kaynak:  http://www.trmilitary.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=16427

[5] Enver Ziya Karal, Osmanlı İmparatorluğunda İlk Nüfus Sayımı 1831, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara 1997.

[6]  Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, Türk Tarih Kurumu yay., Ankara 1991, s. 252.

[7] Vefayata Mahsus Vukuat Defterlerinin önemi konusunda ilk kez değinen Prof.Dr.Nüri Köstüklü'dür. Nuri Köstüklü, a.g.m.

[8] Şehitlerimiz- Osmanlı- Rus, Osmanlı Yunan, Trablusgarp, Balkan, I. Dünya, İstiklal, Kore, Kıbrıs , İç Güvenlik, Cilt I- V,  Milli Savunma Bakanlığı yay., Ankara 1998

[9] Bakınız Tablo.1.

[10] Bakınız Tablo 3.

[11] Aile Sıra Numarası.

[12] Yabancı hane.

[13] İdari birimin adı Çınar Mahallesi olarak değiştirilmiştir.

[14] MSB kaydı vardır. No:98243. 4.Kolordu, 29 Alay, 3.Tabur, 12. Bölük, Meydan Harbi, 9/1331.

[15] Ailenin soyadı: Bildirir.

[16] Ailenin soyadı: Sözmezler. İdari birimdeki bilinen lakapları: Koca Ahmetler.

[17] İdari birimdeki bilinen lakapları: Hatipler. Hane nüfus kaydı: Kapalı kayıt.

[18] Bugün idari birim olarak Tire ilçesine bağlıdır.

[19] Ailenin soyadı: Cura. İdari birimdeki bilinen lakapları: Curalar.

[20] Arıburnu. Ailenin soyadı: Kırma. Hane nüfus  kaydı: Kapalı kayıt.

[21] 1299 doğumlu diğer kardeşi Halil, “Mısır’da harpte” kaydı vardır. Ailenin soyadı: Kırmaz. İdari birimdeki bilinen lakapları: Kırlılar.

[22] Ailenin soyadı: Elüstü. İdari birimdeki bilinen lakapları: Hacı Mollalar.

[23] Ailenin soyadı: Elüstü. İdari birimdeki bilinen lakapları: Hacı Mollalar.

[24] Septülbahir. Ailenin soyadı:Yazaroğlu. İdari birimdeki bilinen lakapları: Yazıcılar Milli savunma Bakanlığı kaydında  adı vardır. Kayıt no:99598, 4.Kolordu,.29. Alay, 2. Tabur, 6. Bölük, Kitre Harbinde, 24/5/1331.

[25] Aynı haneden  1308 doğumlu Mehmet oğlu Meyem’den doğma Tahir “Harb-i Umimi’de 17/5/1333 , Askerde “  kaydı vardır. Ailenin soyadı: Konma. Hane nüfus  kaydı: Kapalı kayıt.

[26] Septülbahir.

[27] Ailenin soyadı: Çepiç - Aydınoğlu. İdari birimdeki bilinen lakapları: Kör Haliller.

[28] Ailenin soyadı: Ertekeli. İdari birimdeki bilinen lakapları: Tekelioğulları. Hane nüfus  kaydı: Kapalı kayıt.

[29] Ailenin soyadı: Barutçuoğlu. İdari birimdeki bilinen lakapları: Barutçular.

[30] Ailenin soyadı: Aytan. İdari birimdeki bilinen lakapları: Osman Beyler.

[31] Ailenin soyadı:  Fatalı. İdari birimdeki bilinen lakapları: Kürtler.

[32] Arıburnu. Ailenin soyadı:  Yetişir. İdari birimdeki bilinen lakapları: Fatalılar.

[33] Ailenin soyadı:  Bacaksızoğlu. İdari birimdeki bilinen lakapları: Hallemoğulları.

[34] Ailenin soyadı:  Usun. İdari birimdeki bilinen lakapları: Cin Aliler.

[35] Ailenin soyadı:  Uruner. İdari birimdeki bilinen lakapları: Işıklar.

[36] Ailenin soyadı:  Urayer. İdari birimdeki bilinen lakapları: Patanın Mustafalar.

[37] Kardeşi 1299 doğumlu Ömer'inde "Çanakkale Harbinde" kaydı vardır. Hane nüfus  kaydı: Kapalı kayıt.

[38] Hane nüfus  kaydı: Kapalı kayıt.

[39]  Kardeşi 1311 doğumlu Hüseyin’in “Harb-i Umumi, 1332” kaydı vardır. Ailenin soyadı:  Seyirden. İdari birimdeki bilinen lakapları: Kullar.

[40] Ailenin soyadı:  Koçoğlu. İdari birimdeki bilinen lakapları: Arnavutlar.

[41] Hane nüfus  kaydı: Kapalı kayıt.

[42] Ailenin soyadı: Akkuş. Hane nüfus  kaydı: Kapalı kayıt.

[43]  Ailenin soyadı: Aka. İdari birimdeki bilinen lakapları: Deli Ağalar.

[44] Ailenin soyadı: Ergün. İdari birimdeki bilinen lakapları: Ömerler.

[45]Hane nüfus  kaydı: Kapalı kayıt.

[46] Hane nüfus  kaydı: Kapalı kayıt.

[47] Ailenin soyadı: Türel. İdari birimdeki bilinen lakapları: Süvariler - İzzetler.

[48] Ailenin soyadı: Türel. İdari birimdeki bilinen lakapları: Süvariler - İzzetler.

[49] Ailenin soyadı: Türel. İdari birimdeki bilinen lakapları: Süvariler - İzzetler.

[50] Ailenin soyadı: Kuşpınar. İdari birimdeki bilinen lakapları: Alanköylüler.

[51] İdari birimin adı Söğütören olarak değiştirilmiştir.

[52] Ailenin soyadı: Sarıbaş. İdari birimdeki bilinen lakapları: Kara Mehmetler.

[53] Ailenin soyadı: Tufan. İdari birimdeki bilinen lakapları: Kara Mehmetler - Tufanlar.

[54] Ailenin soyadı: Tufan. İdari birimdeki bilinen lakapları: Kara Mehmetler - Tufanlar.

[55] Ailenin soyadı: Uysal. İdari birimdeki bilinen lakapları: Uysallar.

[56] Hane nüfus  kaydı: Kapalı kayıt.

[57] Ailenin soyadı: Çıtak. İdari birimdeki bilinen lakapları: Çıtaklar.

[58] Ailenin soyadı: Cihan. İdari birimdeki bilinen lakapları: Hafızlar.

[59] Ailenin soyadı: Urut. İdari birimdeki bilinen lakapları: Hüseyin Beyler.

[60] Ailenin soyadı: Zeytinözü. İdari birimdeki bilinen lakapları: Cinciler.

[61] Ailenin soyadı: Küçükkara. İdari birimdeki bilinen lakapları: Hacılar.

[62] Ailenin soyadı: Küçükkara. İdari birimdeki bilinen lakapları: Hacılar.

[63] Ailenin soyadı: Demirözü. İdari birimdeki bilinen lakapları: Demirciler.

[64] Ailenin soyadı: Demirözü. İdari birimdeki bilinen lakapları: Demirciler.

[65] Ailenin soyadı: Irak. İdari birimdeki bilinen lakapları: Köseler

[66] Ailenin soyadı: Çukurderesi. İdari birimdeki bilinen lakapları: Çamurlar.

[67] Kanun-u Sani.

[68] İdari birimi ortadan kalmıştır. Ergenli Köyü Nüfus Esas Defterine ilave edilmiştir.

[69] Ailenin soyadı: Görgen. İdari birimdeki bilinen lakapları: Kara Hüseyinler.

[70] Ailenin soyadı: Maracı. İdari birimdeki bilinen lakapları: Yakuplar.

[71] Aile Kızıloba Köyüne nakil gitmiştir.

[72] Karısı Emine.

[73] Karısı Hatice.

[74] İdari birim 1950 yılında Manisa Turgutlu ilçesine bağlanmıştır.

[75] Ailenin soyadı: Çayıralan. İdari birimdeki bilinen lakapları: Sertler.

[76] Ailenin soyadı: Harmanlık. İdari birimdeki bilinen lakapları: Ömerler. Hane nüfus  kaydı: Kapalı kayıt.

[77]  Ailenin soyadı: Destici.  İdari birimdeki bilinen lakapları: Hacı Haliller.

[78] Ailenin soyadı: Bedel.  İdari birimdeki bilinen lakapları: Kasımlar.

[79] Ailenin soyadı: Bedel.  İdari birimdeki bilinen lakapları: Kasımlar.

[80] Ailenin soyadı: Gözpinar. İdari birimdeki bilinen lakapları: Hacı Haliller.

[81]  Ailenin soyadı: Ocakol. İdari birimdeki bilinen lakapları: Semetliler.

[82] Ailenin soyadı: Eriş. İdari birimdeki bilinen lakapları: Keçiciler.

[83] Ailenin soyadı: Yamaç.

[84] Ailenin soyadı: Eygi. İdari birimdeki bilinen lakapları: Hacı Aptiler.

[85] Ailenin soyadı: Eygi. İdari birimdeki bilinen lakapları: Hacı Aptiler.

[86] Karısı Emine. Ailenin soyadı: Şekil. İdari birimdeki bilinen lakapları: Tevfikler.

[87] Ailenin soyadı: Erbey. İdari birimdeki bilinen lakapları: Hacı Kahyalar.

[88] Karısı Hatice. Ailenin soyadı:  Boz. Aile Ömerdere Köyünden nakil geldi. Hane nüfus  kaydı: Kapalı kayıt. Aynı haneden 1310 doğumlu Ahmet oğlu Gülsüm’den doğma Ali’nin “ Harb-i Umumi, 5/3/1333, Harpte” kaydı vardır.

 

________

*Uzman Tarih öğretmeni Torbalı İzmir (ncetin1963@gmail.com)

 


  5235 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

10164_SÜLEYMAN ERYILMAZ 02-05-2017, 17:28:01
Sayın Necat bey calışmanızdan dolayı şahsınıza ve site yönetimine teşekkür ederim.Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun.
 

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

06/05/2019 - 11:07 Süvari Teğmen Safiyyüddin Efendi'nin Çanakkale ve Kafkas Cephesi Harp Hatıratı (Haz. Eren Ergül)

28/04/2019 - 07:16 Kütulamare'den Bağdat'a Bir Zafer Nasıl Felakete Dönüştü? (Tuncay Yılmazer)

23/04/2019 - 15:17 Plevne de Türk Ordusunda görev alan, Çanakkale de ise karşı safta bulunan Avustralyalı askeri doktorun öyküsü Avustralyalı çocuklara anlatılıyor. Turkish Charlie Ryan kitabının yazarlarından John Gillam ile Röportaj (Tuncay Yılmazer)

09/04/2019 - 13:38 Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Savaşı - Said Halim Paşa (Fatih Yücel)

23/03/2019 - 13:18 I. Dünya Savaşı’nda Üsküdar Mekteb-i Sultanîsi (Nuri Güçtekin)

17/03/2019 - 14:19 18 MART ÖZEL - 18 Mart Boğaz Harbinde Müttefik Filonun Saldırı Planı ile Türk Savunma Düzeni Üzerine Değerlendirmeler (M. Onur Yurdal)

13/03/2019 - 05:59 Orgeneral Cevat Çobanlı Paşanın Vefatı Ve Cenaze Merasimi (Ahmet Yurttakal)

03/03/2019 - 05:37 Cephe Hattı Raporlarına Göre Birinci Dünya Savaşı’nda Şehit Türk Subayları (Nuri Güçtekin)

17/12/2018 - 13:03 Sarıkamış Harekâtına Taktik Yaklaşımlar (Dr. Bülend Özen)

09/12/2018 - 10:02 Elveda Zeytindağı – 100.Yıl Dönümü’nde Kudüs’ün Kaybını Yeniden Değerlendirmek (Tuncay Yılmazer)

05/11/2018 - 12:37 Karargâh Umumi Fotoğrafçısı Burhan Felek ve Çanakkale (Mustafa Onur Yurdal)

17/10/2018 - 06:09 Troya Müzesinde Bir Çanakkale Şehidi’nin Mezar Taşı (Ahmet Yurttakal)

15/09/2018 - 20:54 Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Paşa (İsmail Pehlivan)

30/08/2018 - 10:16 Çanakkale Savaşı Sonrasında Mezarlıklar İle İlgili Ortaya Çıkan Sorunlar Ve Yapılan Tartışmalar (Burhan Sayılır)

03/07/2018 - 04:23 Arşiv Belgelerinde Lâpseki (1915 - 1922) (Hüseyin Arabacı)

24/05/2018 - 04:02 Yarımada’daki Ateşkes: 24 Mayıs 1915 - The Armistice on the Gallipoli Peninsula - 24 May 1915 (Yusuf Ali Özkan)

20/05/2018 - 08:02 Çanakkale Savaşı Siperin Ardı Vatan (Gürsel Göncü - Şahin Aldoğan)

16/05/2018 - 09:33 Payitahtta Nutuklarım : Cemal Paşa’yı Yüceltme Amacıyla Yazılmış Bir Risale (Nevzat Artuç)

06/05/2018 - 20:14 Hafız Hakkı Paşa Hayatı Ve Eserleri (Mustafa Birol Ülker)

28/04/2018 - 06:41 Mahmut Sabri Bey Ve Seddülbahir Savunmasının İlk Üç Günü (Burhan Sayılır)

24/04/2018 - 07:03 25 Nisan 1915 Gelibolu Yarımadası Çıkarmaları Üzerine Taktik Yaklaşımlar (Bülend Özen)

18/04/2018 - 10:58 Çanakkale Savaşı Esnasında Çekildiği İddia Edilen Bir Fotoğraf Hakkında (Erhan Çifçi)

13/04/2018 - 05:58 “Büyük Stratejisizlik”ten Sahadaki Gerçekliklere, Gazze,Birüssebi ve Kudüs’ün Kaybı (Bülend Özen)

07/04/2018 - 11:16 18 Mart Günü Dardanos Şehidi Zabit Namzedi Halim Efendi (Ahmet Yurttakal)

04/04/2018 - 06:50 Birinci Dünya Savaşı nda İstanbul a Yapılan Hava Saldırıları (Emin Kurt - Mesut Güvenbaş)

31/03/2018 - 15:41 Kısa Birinci Dünya Savaşı Tarihi (İlkin Başar Özal)

29/03/2018 - 09:02 Boğaz’ın Fedaileri "Çanakkale Boğazı Tahkimatları ve Çanakkale Boğaz Muharebeleri’nde Türk Topçusu" adlı kitapların tanıtımı (Bayram Akgün)

23/03/2018 - 13:22 Verdun Savaşı (İlkin Başar Özal)

20/03/2018 - 17:57 Londra’nın Savaş Planları: 1906 Taba Krizi Ve Çanakkale (Yusuf Ali Özkan)

17/03/2018 - 04:39 18 Mart Özel - Çanakkale Boğazı Savunmasında Kullanılan 240/35’lik Alman Krupp Kıyı Topunun Teknik Özellikleri (Bayram Akgün)

12/03/2018 - 11:23 Uydurmadan Gerçeğe- Çanakkale Savaşı’nda Bulutlar İçerisinde Kaybolduğu İddia Edilen Norfolk Taburu (Tuncay Yılmazer)

25/02/2018 - 13:09 Yiğitler Harmanı Yozgad Mekteb-i Sultanisi -Yozgat Lisesi- (Osman Karaca)

19/02/2018 - 09:19 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 2 (Bayram Akgün)

11/02/2018 - 12:02 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 1 (Bayram Akgün)

05/02/2018 - 05:38 İngilizlerin 1915 Yılı Strateji Değişikliği: Çanakkale, İngiliz Karar Vericiler İçin Bir Seçenek Haline Nasıl Geldi? (Yusuf Ali özkan)

30/01/2018 - 08:02 Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa (Süleyman Beyoğlu)

20/01/2018 - 10:18 Düşman Çanakkale’yi Geçecek Olursa (Doç.Dr. Mesut Uyar)

13/01/2018 - 11:19 Amiral Carden’in Çanakkale Boğazı Saldırı Planı Üzerine Bir Değerlendirme ( Bayram Akgün)

17/12/2017 - 12:41 Gelibolu Yarımadasında Kaybolan Şehitlik ve Anıtlar (Mustafa Onur Yurdal)

08/12/2017 - 19:02 Tarih dergilerinde Kudüs 100.Yıl Dosyaları

04/12/2017 - 12:16 Topyekûn Harp Erich von Ludendorff, Erhan Çifci (ed.), Çev. Aynur Onur Çifci-Erhan Çifci (Zafer Efe)

22/11/2017 - 03:49 Üç Mermi İle Bir Defter - Çanakkale’de Yedek Subay Bir Mühendisin Hikayesi (Mustafa Onur Yurdal)

07/11/2017 - 18:30 Pomakların Çanakkale Ağıdı - Pesna (Ömer Arslan)

30/10/2017 - 18:41 25 Nisan 1915, Arıburnu Anzak Çıkarmasında 57.Alay’ın Conkbayırı’na İntikali – Yeniden Değerlendirme ( M. Şahin Aldoğan )

17/10/2017 - 11:31 Prof. Dr. Christopher Bell'in yeni eseri Churchill and the Dardanelles üzerinden bir inceleme: Churchill Çanakkale Savaşlarının tek sorumlusu mudur?

09/09/2017 - 05:40 Florence Nightingale’in Eli Anadolu’ya da Değmişti-Kırım Savaşından Unutulan İlk Prefabrik Hastane: Erenköy (Renkioi) (Mustafa Onur Yurdal)

22/08/2017 - 07:18 Kuşatma ve Esaretin Adı KÛTULAMÂRE Esir Bir İngiliz Subayın Anıları - Edward W.C. Sandes -(Muzaffer Albayrak)

09/08/2017 - 18:07 19. Tümen Kurmay Başkanı İzzettin Çalışlar’ın Çeşitli Konferans ve Yayınlarında Conkbayırı Süngü Taarruzu (Melike Bayrak-Mustafa Onur Yurdal)

27/07/2017 - 13:33 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması 2.Bölüm-2.Gazze Muharebesi(Tuncay Yılmazer )

11/07/2017 - 10:07 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması-Gazze Muharebeleri(1.Bölüm)(Tuncay Yılmazer)

22/05/2017 - 05:29 Müstahkem Mevkii nin Anafartalardaki Sesi-Küçük Anafartalar Topları(Bayram Akgün)

09/05/2017 - 08:12 Kûtulamâre Kuşatması’ndan Esarete Yüzbaşı Sandes’in Hatıraları - Çev. Tuncay Yılmazer

02/05/2017 - 11:45 İzmir-Bayındır İlçesinden Çanakkale Harbine Katılanlar (Necat Çetin)

28/04/2017 - 08:49 Kûtulamâre Zaferi 1916(Muzaffer Albayrak,Vahdettin Engin)

23/04/2017 - 21:24 Türk Ordusu’nda Künye Uygulamasına İlişkin İlk Girişimler ve İlk Künyelerle İlgili Kısa Bilgiler (The First Attempts On The Use Of Identity Tags In Turkish Army And Information About The Early Identity Tags) (Burhan SAYILIR)

13/04/2017 - 05:43 Çanakkale Savaşı, Kara Savunması İçin Müstahkem Mevkii Top Desteği (Bayram Akgün)

07/04/2017 - 14:30 Çanakkale Muharebelerinde İdari ve Lojistik Faaliyetler (Ayhan Candan)

06/04/2017 - 19:17 Kabataş Erkek Lisesi 1.Büyüteç Tarih Öğrenci Sempozyumu (8-9 Nisan 2017)

04/04/2017 - 21:12 Resmi Belgelere (Nüfus Ölüm-Genelkurmay-Kayıtsız Ölüm Defterleri) Göre İzmir - Beydağ Şehitleri (Necat Çetin-A.Levent Ertekin)

31/03/2017 - 07:25 Çanakkale nin Şehit Kalemleri (İsmail Sabah)

27/03/2017 - 19:43 Çanakkale Müstahkem Mevkii’ye Bağlı Top Mermisi Çeşitleri (Bayram Akgün)

25/03/2017 - 20:58 GeliboluyuAnlamak Özel- 100. Yılında Gazze Muharebeleri Kahramanlarını Anıyoruz (Tuncay Yılmazer)

17/03/2017 - 21:15 18 Mart Özel Makalesi - Yaşayanların Ağzından 18 Mart Boğaz Muharebesi (Ahmet Yurttakal)

16/03/2017 - 08:51 18 Fotoğrafla Çanakkale Boğaz Muharebesi 18 Mart 1915 - 18 March 1915 Dardanelles Assault with 18 photographs (Ahmet Yurttakal)

13/03/2017 - 05:47 Çanakkale Muharebelerinde Bir Hile: Sahte Toplar (Bayram Akgün)

07/03/2017 - 04:27 Çanakkale Zaferi’nden Mescid-i Nebevi’ye Enver Paşa’nın 1916 Filistin-Hicaz ziyareti(Tuncay Yılmazer)

23/02/2017 - 07:48 Gelibolu Savunması Bir Karargâh Çalışması - General G.S. Patton (Haluk Oral)

09/02/2017 - 06:24 İkinci Kirte Muharebesi (6-8 Mayıs 1915 Taarruzları) (Yücel Özkorucu)

31/01/2017 - 12:29 Türk Boğazları Meselesi (Ayhan Candan)

24/01/2017 - 05:39 Kanlı Bir Mendil Hikayesi (Ömer Arslan)

19/01/2017 - 10:32 Irak Cephesinde Gönüllü Kahramanlar Osmancık Taburu (Muzaffer Albayrak)

23/12/2016 - 20:32 Atlas Tarih Dergisi Aralık-Ocak Sayısında 1916 Sina Filistin Hicaz Cephesi (Tuncay Yılmazer)

13/12/2016 - 07:23 Birleşik Harekat Tecrübesi Olarak Cihan Harbinde Türk-Alman Askeri İttifakı (Gültekin Yıldız)

02/12/2016 - 20:23 Çanakkale Kara Muharebelerinde Ağıl Dere (Şaban Murat Armutak)

15/11/2016 - 11:48 Çanakkale de Bir Melek Hanım (Muzaffer Albayrak)

01/11/2016 - 05:41 Çanakkale Kara Muharebelerinde Asma Dere (Şaban Murat Armutak)

24/10/2016 - 06:55 42. Alay / Gelibolu 1915 - Ahmet Diriker (Oğuz Çetinoğlu)

03/07/2016 - 14:42 Çanakkale’den 100. Yılında Somme’a:Bir Savaş, İki Muharebe (Mustafa Onur Yurdal)

11/06/2016 - 14:37 I.Dünya Savaşı nda Şii Ulemasının Cihat Fetvaları Çerçevesinde Irak Cephesi (Ziya Abbas)

01/06/2016 - 06:23 Kutülamare- Yarbay Mehmed Reşid Bey in Günlüğü (İ. Bahtiyar İstekli)

23/05/2016 - 12:01 Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Muharebelerinde Sağlık Alanındaki Faaliyetleri (Ayhan Candan)

16/05/2016 - 07:38 Bir Osmanlı Kurmay Subayı- Iraklı Kürt Devlet Adamı, Mehmet Emin Zeki Bey in Yaşam Öyküsü (Tuncay Yılmazer)

10/05/2016 - 13:00 Mezopotamya da Bir Savaş 1915-1916 KutülAmare – Nikolas Gardner ( Tuncay Yılmazer )

07/05/2016 - 07:31 Birinci Dünya Savaşının İslam Dünyasına Etkileri (Yüksel Nizamoğlu)

30/04/2016 - 19:20 Çanakkale Savaşı: Bir Siyasi Mücadele Alanı (Özgür Öztürk)

23/04/2016 - 19:13 25 Nisan 1915 Anzak Çıkarması İlk Saatleri – Daha Erken Müdahale Edilebilir miydi? ( Ahmet Yurttakal )

17/04/2016 - 21:26 Maskirovka Harekatı - KûtulAmare bir zafer midir? ( Tuncay Yılmazer )

28/03/2016 - 11:20 Çanakkale Muharebelerinde Osmanlı Ordusunun Asker Kaybı (Ayhan Candan)

26/03/2016 - 09:55 Eğitimli Neslin Birinci Dünya Savaşı ile İmtihanı ( Dr. Nuri Güçtekin )

24/03/2016 - 10:00 Birinci Dünya Savaşı nda Yozgat Lisesi (Dr. Nuri Güçtekin)

21/03/2016 - 06:35 Çanakkale Seferberliği: Savaş, Eğitim, Cephe Gerisi (Mustafa Selçuk)

17/03/2016 - 08:15 18 MART ÖZEL - Çanakkale Zaferi ve Cevat Paşa (Ahmet Yurttakal)

22/02/2016 - 12:27 Gertrude Bell Irak Sınırını Çizen Kadın (Veysel Sekmen)

14/01/2016 - 08:43 Çanakkale Şehidi Feyzi Çavuş’un Zevcesi Zehra Hanımın Padişaha Mektubu (Osman Koç)

23/12/2015 - 16:47 Çanakkale Savaşlarında Binbaşı Halis Bey’e Ait Bir Ganimetin Öyküsü (Serdar Halis Ataksor)

10/12/2015 - 18:03 Mesudiye Zırhlısının Dramı (Cemalettin Yıldız)

06/12/2015 - 20:29 Kut’ülamarenin Türklere Tesliminden Sonra Irak İngiliz Ordusunun Faaliyetlerine Dair Rapor (Haz. Serdar Halis Ataksor)

01/12/2015 - 10:11 10 Ağustos 1915 Conkbayırı Süngü Hücumu (Muzaffer Albayrak)

17/11/2015 - 21:09 Çanakkale Deniz Muharebelerinde Verilen Zayiatlar (Ahmet Yurttakal)

10/11/2015 - 05:19 Reis-i Cumhur Mustafa Kemal in Çanakkaleyi ziyaretleri (M. Onur Yurdal )