Düşman Çanakkale’yi Geçecek Olursa (Doç.Dr. Mesut Uyar)

Tarih: 20/01/2018   /   Toplam Yorum 3   / Yazar Adı:      /   Okunma 6296

Çanakkale’de kazanılan deniz ve kara zaferleri sonrasında Çanakkale’nin hiç bir koşul altında geçilemeyeceği kanısı Türk tarih yazımına ve toplumsal hafızasına kazınmıştır. Her ne kadar Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında İtilaf devletleri ortak donanması Boğazı geçmişse de bu geçiş antlaşma koşulları çerçevesinde gerçekleştiği için bu kanıyı değiştirmemiştir. Oysa 18 Mart 1915 öncesinde Çanakkale’nin pekâlâ geçilebileceği sadece İngiliz asker ve devletadamları tarafından değil Osmanlı Ordusu’nda görev yapan Liman von Sanders ve diğer Alman subaylarca da dile getirilmekteydi. (M.U.) 

 

Çanakkale’de kazanılan deniz ve kara zaferleri sonrasında Çanakkale’nin hiç bir koşul altında geçilemeyeceği kanısı Türk tarih yazımına ve toplumsal hafızasına kazınmıştır. Her ne kadar Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında İtilaf devletleri ortak donanması Boğazı geçmişse de bu geçiş antlaşma koşulları çerçevesinde gerçekleştiği için bu kanıyı değiştirmemiştir. Oysa 18 Mart 1915 öncesinde Çanakkale’nin pekâlâ geçilebileceği sadece İngiliz asker ve devletadamları tarafından değil Osmanlı Ordusu’nda görev yapan Liman von Sanders ve diğer Alman subaylarca da dile getirilmekteydi. Dönemin Amerika Büyükelçisi Henry Morgenthau’ya göre Boğaz dış tahkimatlarının sistematik bombardımana tabi tutulmaya başlandığı 19 Şubat 1915 tarihi sonrasında başta Rum ve Ermeniler olmak üzere İstanbul ahalisi İtilaf donanmasının yakında Haliç’e demir atacağı düşüncesindeydi. Morgenthau diğer konularda olduğu gibi bunda da gelişmeleri abartarak aktarıyor olabilir ama en azından Çanakkale’nin geçilebileceği konusunda yaygın bir spekülasyonun olduğunu başka kaynaklar da doğrulamaktadır.

Peki Osmanlı komuta heyeti ve ordunun geneli ne düşünmekteydi? Çanakkale’nin geçilmesi olasılığına yönelik askeri bir hazırlık yapılmış mıydı? Ne yazık ki başta resmi askeri tarih kitapları olmak üzere mevcut yayınlarda bu konuda bir bilgi bulunmamaktadır. “Çanakkale geçilmez” kanısı o kadar yer etmiştir ki bir savaş esnasında dünyanın neresinde olursa olsun her ordunun komuta ve kurmay heyetinin bir olasılık kabilinden bile olsa hazırlık yapacağı veya daha doğrusu yapması gerektiği görülememektedir. Askeri tabiriyle “ihtimâlât planları” her savaş ve muharebenin olmazsa olmazıdır. Komutanlar ve karargâhları her türlü olasılığı düşünmek ve bunları yönelik planlar hazırlayıp birliklerini hazır tutmak zorundadır. Bu planlamaların kendine güvensizlik, moral yetersizliği, bozgunculuk veya vatana ihanetle ilgisi yoktur. Eğer her tür ihmal değerlendirilip buna göre hazırlık yapılmadıysa asıl o durumda görevi ihtimal ve vatan hainliği söz konusudur.

Sorularımıza dönecek olursak öncelikle Osmanlı subay ve askerleri Çanakkale’nin geçilebileceğine inanmıyordu. Bazıları bizzatihi Çanakkale’de edindiği tecrübeler nedeniyle bu şekilde düşünse de çoğunluk Balkan Savaşı sonrasında gerçekleştirilen askeri reformlar ve dönüşüm sonrasında bunun mümkün olmayacağına inanıyordu. Seferberlik ve savaş ilanı sonrasında ordunun vurucu gücünün önemli bir kısmı Marmara bölgesinde toparlanmıştı. Osmanlı Genelkurmayı boğazlara yönelik bir düşman saldırısı beklemekteydi. Almanya’nın söz verdiği halde gönderemediği silah ve cephanenin eksikliği duyulmasına rağmen zafer beklentisi yüksekti. Von Sanders’in anılarında belirttiği gözlemlerin aksine moralsizlik ve bozgunculuk yok denecek kadar azdı. Ancak bu genel haleti ruhiyeye rağmen Osmanlı Genelkurmayı ve Çanakkale savunmasından sorumlu birlik komutanlıkları düşmanın Çanakkale’yi geçmesi olasılığına yönelik hazırlık yapmıştı.

Araştırmam esnasında tespit edebildiğim kadarıyla Osmanlı Genelkurmayı bu olasılıkla ilgili 1nci Ordu ve Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığı birliklerine ilk emri düşman donanmasının deniz harekâtını başlatmasının hemen ardından 20 Şubat 1915’te yayınladı. Enver Paşa imzalı bu emre göre Boğazlar ve Marmara bölgesi savunması coğrafi olarak ikiye bölünüyordu. 1nci Ordu Trakya ve İstanbul’dan 2nci Ordu ise Güney Marmara’nın savunmasından sorumlu olacaktı. 1nci Ordu emrinde 1nci Kolordu (1nci ve 2nci Tümenler), 2nci Kolordu (4ncü, 5nci ve 6ncı Tümenler), 3ncü Kolordu (7nci ve 19ncu Tümenler) ve 6ncı Kolordu (16ncı, 24ncü ve 26ncı Tümenler)lar yer alırken 2nci Ordu emrine 4ncü Kolordu (10ncu, 11nci ve 12nci Tümenler), 5nci Kolordu (13ncü, 14ncü ve 15nci Tümenler) ve 3ncü Tümen (1nci Kolordu’dan) verilmişti. Çanakkale (9ncu Tümen dahil) ve İstanbul Müstahkem Bölge Komutanlıkları Başkomutanlık emrinde kendi sorumluluk bölgelerini savunmaya devam edeceklerdi. Emirde belirtilmemesine rağmen Çanakkale Komutanlığı’nın tahrip olmuş savunma tesislerini (tabyalar, mayın hatları ve diğer tahkimat) derhal tamir edip tekrar işler hale sokması gerekmekteydi. Yani İtilaf devletlerinin beklediği gibi Gelibolu’nun tahliyesi gibi bir düşünce bulunmamaktaydı.

Düşman donanmasının Çanakkale’yi geçtikten sonra aşikâr hedefi İstanbul olduğundan Başkomutanlık Karargâhı (Genelkurmay ve Harbiye Nezareti karargâhlarının büyük kısmı) ve 2nci Ordu Karargâhı’nın beklenilmeden Anadolu’ya taşınması kararlaştırılmıştı. Emirde belirtilmemesine rağmen ilk etapta Eskişehir yeni hükümet ve askeri merkez olarak düşünülmekteydi. Düşmanın oniki saat içinde İstanbul’a ulaşacağı hesaplandığından muhtemelen demiryoluyla intikal hazırlığı da yapılmış olmalıdır. Morgenthau Haydarpaşa’da iki trenin padişah, hükümet ve diplomatları tahliye etmek için beklediğini iddia etsemekteyse de bunu teyid edecek somut bir bilgiye rastlanılmamıştır. 2nci Ordu halen Edirne’de bulunduğu için Anadolu’ya geçişi en iyi ihtimal ile bir gün sonra olması mümkündü.

Enver Paşa 24 Şubat 1915 tarihli emirinde ise Çanakkale bölgesinin deniz ve kara savunmasının her halükârda devam etmesi gerektiğini belirtmektedir. Önceki emirden farklı olarak bu savunmanın tek sorumlusunun Müstahkem Mevki olmadığı Gelibolu Yarımadası’nın 3ncü Kolordu tarafından savunulacağı bütün savunmanın koordineli yapılması gerektiği ifade edilmektedir.

Ne yazık ki bulabildiğimiz belgeler bu iki belgeden ibarettir. Düşmanın Çanakkale’yi geçmesi olasılığına yönelik diğer askeri ve sivil hazırlık ve planlar konusunda spekülatif bilgi dışında elimizde bilgi bulunmamaktadır. Ancak 18 Mart deniz zaferi sonrasında muhakkaklaşan düşman çıkarmasına karşı 24 Mart’ta 5nci Ordu’nun kurulmasının Çanakkale’nin geçilmesi olasılığı ile yakından ilgili olduğu açıktır. 24 Mart öncesinde Çanakkale kara savunmasıyla yükümlü 3ncü Kolordu 1nci Ordu emrindeydi. Ordu komutanı da Liman von Sanders’di. Çanakkale savunmasını bir ordunun üstlenmesi gerektiği kararlaştırılıp komutan olarak von Sanders seçildiğinde doğal olan 1nci Ordu’nun bu görevi üstlenmesiydi. Bunun yerine yeni bir ordu karargâhı kurulup von Sanders emrinde Çanakkale’ye sevk edilmiştir. 1nci Ordu ise gelişmelere hazır bir şekilde İstanbul’da kalmaya devam etmiştir.

Sonuç olarak, Çanakkale’nin geçilme olasılığına yönelik askeri ve siyasi hazırlık yapılmıştır. Ancak yapılan bu hazırlıklar “eyvah İngilizler boğazı geçip İstanbul’u işgal edecek” korkusundan kaynaklı gözükmemektedir. Her komutanlık ve karargâhının yapması gereken bir ihtimal değerlendirmesi çerçevesinde yapılan bir hazırlıktır. Yapılan hazırlıkların boyutu ve kronoloji ancak etraflı araştırmaların yapılması ile bulunabilir.

Kaynaklar:

Esat Bülkat, Çanakkale Hatıraları, (Basılmamış anı Harp Akademileri Komutanlığı Kütüphanesi)

Henry Morgenthau, Ambassador Morgenthau’s Story, (New York: Doubleday, Page & Co., 1919)

Harry Stuermer, Two Years in Constantinople, (New York: George H. Doran Co., 1917)

C.F. Aspinall-Oglander, Military Operations Gallipoli, c.1, (London: William Heinemann Ltd, 1929)

Liman von Sanders, Five Years in Turkey, (çev.) Carl Reichmann, (Baltimore: The Williams & Wilkins Co., 1928)

Alan Moorehead, Gallipoli, (London: Hamish Hamilton, 1956)

 

 

Gayet Mahremdir

Osmanlı Orduyu Hümayunu

Başkumandanlık Vekaleti

Nümero 8445                                                                                   7 Şubat 1330 (20 Şubat 1915)

Düşman donanması Bahrisefid (Çanakkale) Boğazı’ndan mürura (geçmeye) muvaffak olduğu halde emri komuta berveçhi ati (takip eden şekilde)olacaktır.

1. Birinci Ordu, elyevm (şu anda) Rumeli cihetinde bulunan kıtaata kumanda edecektir. Bu kıtaat Birinci Kolordu (3ncü Fırka hariç), İkinci Kolordu, Altıncı Kolordu, Üçüncü Kolordu (9ncu Fırka hariç)dir.

2. İkinci Ordu, Anadolu cihetinde bulunan kıtaata kumanda edecektir ki bu kıtaat Beşinci Kolordu, 3ncü Fırka ve Dördüncü Kolordu’dur.

3. Bahrisefit (Çanakkale) ve Bahrisiyah (İstanbul) boğazları kemafisabık (önceden olduğu gibi) Başkumandanlık Karargâhı’na merbut olacaktır.

4. Böyle bir halde Karargâh-ı Umumi Anadolu cihetine geçecektir. İkinci Ordu Karagâhı kezalik (aynı şekilde) Anadolu’ya geçecektir.

 

                                                                                                                        Başkumandan Vekili                                                                                                                                                                  Enver

 

 

Şifreli Telgraf

Üçüncü Kolordu Komutanlığı’na

Başkumandanlık Vekaleti’nin 11 Şubat 1330 (24 Şubat 1915) tarih ve 8481 numaralı emirlerine tevfikan (gereğince); düşman donanması mürura (geçmeye) muvaffak olduğu halde dahi Mevkii Müstahkem gerek denizden ve gerek karadan Boğaz’ın müdafaa ve muhafazasında sebat edecektir. Böyle bir halde Üçüncü Kolordu dahi Gelibolu şibh-i ceziresinin (yarımadasının) kendi mıntıkası dahilinde bulunan kısmını denizden ihraca karşı müdafaa vazifesine devam edecek ve Mevkii Müstahkem ile irtibatta bulunarak mütekabilen yekdiğerine istinat olacaklardır. 11 Şubat 1330 (24 Şubat 1915)

 

                                                                                                     Dersaadet’te Birinci Ordu Kumandanı

                                                                                                                      Liman von Sanders

 


  6296 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

06/05/2019 - 11:07 Süvari Teğmen Safiyyüddin Efendi'nin Çanakkale ve Kafkas Cephesi Harp Hatıratı (Haz. Eren Ergül)

28/04/2019 - 07:16 Kütulamare'den Bağdat'a Bir Zafer Nasıl Felakete Dönüştü? (Tuncay Yılmazer)

23/04/2019 - 15:17 Plevne de Türk Ordusunda görev alan, Çanakkale de ise karşı safta bulunan Avustralyalı askeri doktorun öyküsü Avustralyalı çocuklara anlatılıyor. Turkish Charlie Ryan kitabının yazarlarından John Gillam ile Röportaj (Tuncay Yılmazer)

09/04/2019 - 13:38 Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Savaşı - Said Halim Paşa (Fatih Yücel)

23/03/2019 - 13:18 I. Dünya Savaşı’nda Üsküdar Mekteb-i Sultanîsi (Nuri Güçtekin)

17/03/2019 - 14:19 18 MART ÖZEL - 18 Mart Boğaz Harbinde Müttefik Filonun Saldırı Planı ile Türk Savunma Düzeni Üzerine Değerlendirmeler (M. Onur Yurdal)

13/03/2019 - 05:59 Orgeneral Cevat Çobanlı Paşanın Vefatı Ve Cenaze Merasimi (Ahmet Yurttakal)

03/03/2019 - 05:37 Cephe Hattı Raporlarına Göre Birinci Dünya Savaşı’nda Şehit Türk Subayları (Nuri Güçtekin)

17/12/2018 - 13:03 Sarıkamış Harekâtına Taktik Yaklaşımlar (Dr. Bülend Özen)

09/12/2018 - 10:02 Elveda Zeytindağı – 100.Yıl Dönümü’nde Kudüs’ün Kaybını Yeniden Değerlendirmek (Tuncay Yılmazer)

05/11/2018 - 12:37 Karargâh Umumi Fotoğrafçısı Burhan Felek ve Çanakkale (Mustafa Onur Yurdal)

17/10/2018 - 06:09 Troya Müzesinde Bir Çanakkale Şehidi’nin Mezar Taşı (Ahmet Yurttakal)

15/09/2018 - 20:54 Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Paşa (İsmail Pehlivan)

30/08/2018 - 10:16 Çanakkale Savaşı Sonrasında Mezarlıklar İle İlgili Ortaya Çıkan Sorunlar Ve Yapılan Tartışmalar (Burhan Sayılır)

03/07/2018 - 04:23 Arşiv Belgelerinde Lâpseki (1915 - 1922) (Hüseyin Arabacı)

24/05/2018 - 04:02 Yarımada’daki Ateşkes: 24 Mayıs 1915 - The Armistice on the Gallipoli Peninsula - 24 May 1915 (Yusuf Ali Özkan)

20/05/2018 - 08:02 Çanakkale Savaşı Siperin Ardı Vatan (Gürsel Göncü - Şahin Aldoğan)

16/05/2018 - 09:33 Payitahtta Nutuklarım : Cemal Paşa’yı Yüceltme Amacıyla Yazılmış Bir Risale (Nevzat Artuç)

06/05/2018 - 20:14 Hafız Hakkı Paşa Hayatı Ve Eserleri (Mustafa Birol Ülker)

28/04/2018 - 06:41 Mahmut Sabri Bey Ve Seddülbahir Savunmasının İlk Üç Günü (Burhan Sayılır)

24/04/2018 - 07:03 25 Nisan 1915 Gelibolu Yarımadası Çıkarmaları Üzerine Taktik Yaklaşımlar (Bülend Özen)

18/04/2018 - 10:58 Çanakkale Savaşı Esnasında Çekildiği İddia Edilen Bir Fotoğraf Hakkında (Erhan Çifçi)

13/04/2018 - 05:58 “Büyük Stratejisizlik”ten Sahadaki Gerçekliklere, Gazze,Birüssebi ve Kudüs’ün Kaybı (Bülend Özen)

07/04/2018 - 11:16 18 Mart Günü Dardanos Şehidi Zabit Namzedi Halim Efendi (Ahmet Yurttakal)

04/04/2018 - 06:50 Birinci Dünya Savaşı nda İstanbul a Yapılan Hava Saldırıları (Emin Kurt - Mesut Güvenbaş)

31/03/2018 - 15:41 Kısa Birinci Dünya Savaşı Tarihi (İlkin Başar Özal)

29/03/2018 - 09:02 Boğaz’ın Fedaileri "Çanakkale Boğazı Tahkimatları ve Çanakkale Boğaz Muharebeleri’nde Türk Topçusu" adlı kitapların tanıtımı (Bayram Akgün)

23/03/2018 - 13:22 Verdun Savaşı (İlkin Başar Özal)

20/03/2018 - 17:57 Londra’nın Savaş Planları: 1906 Taba Krizi Ve Çanakkale (Yusuf Ali Özkan)

17/03/2018 - 04:39 18 Mart Özel - Çanakkale Boğazı Savunmasında Kullanılan 240/35’lik Alman Krupp Kıyı Topunun Teknik Özellikleri (Bayram Akgün)

12/03/2018 - 11:23 Uydurmadan Gerçeğe- Çanakkale Savaşı’nda Bulutlar İçerisinde Kaybolduğu İddia Edilen Norfolk Taburu (Tuncay Yılmazer)

25/02/2018 - 13:09 Yiğitler Harmanı Yozgad Mekteb-i Sultanisi -Yozgat Lisesi- (Osman Karaca)

19/02/2018 - 09:19 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 2 (Bayram Akgün)

11/02/2018 - 12:02 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 1 (Bayram Akgün)

05/02/2018 - 05:38 İngilizlerin 1915 Yılı Strateji Değişikliği: Çanakkale, İngiliz Karar Vericiler İçin Bir Seçenek Haline Nasıl Geldi? (Yusuf Ali özkan)

30/01/2018 - 08:02 Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa (Süleyman Beyoğlu)

20/01/2018 - 10:18 Düşman Çanakkale’yi Geçecek Olursa (Doç.Dr. Mesut Uyar)

13/01/2018 - 11:19 Amiral Carden’in Çanakkale Boğazı Saldırı Planı Üzerine Bir Değerlendirme ( Bayram Akgün)

17/12/2017 - 12:41 Gelibolu Yarımadasında Kaybolan Şehitlik ve Anıtlar (Mustafa Onur Yurdal)

08/12/2017 - 19:02 Tarih dergilerinde Kudüs 100.Yıl Dosyaları

04/12/2017 - 12:16 Topyekûn Harp Erich von Ludendorff, Erhan Çifci (ed.), Çev. Aynur Onur Çifci-Erhan Çifci (Zafer Efe)

22/11/2017 - 03:49 Üç Mermi İle Bir Defter - Çanakkale’de Yedek Subay Bir Mühendisin Hikayesi (Mustafa Onur Yurdal)

07/11/2017 - 18:30 Pomakların Çanakkale Ağıdı - Pesna (Ömer Arslan)

30/10/2017 - 18:41 25 Nisan 1915, Arıburnu Anzak Çıkarmasında 57.Alay’ın Conkbayırı’na İntikali – Yeniden Değerlendirme ( M. Şahin Aldoğan )

17/10/2017 - 11:31 Prof. Dr. Christopher Bell'in yeni eseri Churchill and the Dardanelles üzerinden bir inceleme: Churchill Çanakkale Savaşlarının tek sorumlusu mudur?

09/09/2017 - 05:40 Florence Nightingale’in Eli Anadolu’ya da Değmişti-Kırım Savaşından Unutulan İlk Prefabrik Hastane: Erenköy (Renkioi) (Mustafa Onur Yurdal)

22/08/2017 - 07:18 Kuşatma ve Esaretin Adı KÛTULAMÂRE Esir Bir İngiliz Subayın Anıları - Edward W.C. Sandes -(Muzaffer Albayrak)

09/08/2017 - 18:07 19. Tümen Kurmay Başkanı İzzettin Çalışlar’ın Çeşitli Konferans ve Yayınlarında Conkbayırı Süngü Taarruzu (Melike Bayrak-Mustafa Onur Yurdal)

27/07/2017 - 13:33 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması 2.Bölüm-2.Gazze Muharebesi(Tuncay Yılmazer )

11/07/2017 - 10:07 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması-Gazze Muharebeleri(1.Bölüm)(Tuncay Yılmazer)

22/05/2017 - 05:29 Müstahkem Mevkii nin Anafartalardaki Sesi-Küçük Anafartalar Topları(Bayram Akgün)

09/05/2017 - 08:12 Kûtulamâre Kuşatması’ndan Esarete Yüzbaşı Sandes’in Hatıraları - Çev. Tuncay Yılmazer

02/05/2017 - 11:45 İzmir-Bayındır İlçesinden Çanakkale Harbine Katılanlar (Necat Çetin)

28/04/2017 - 08:49 Kûtulamâre Zaferi 1916(Muzaffer Albayrak,Vahdettin Engin)

23/04/2017 - 21:24 Türk Ordusu’nda Künye Uygulamasına İlişkin İlk Girişimler ve İlk Künyelerle İlgili Kısa Bilgiler (The First Attempts On The Use Of Identity Tags In Turkish Army And Information About The Early Identity Tags) (Burhan SAYILIR)

13/04/2017 - 05:43 Çanakkale Savaşı, Kara Savunması İçin Müstahkem Mevkii Top Desteği (Bayram Akgün)

07/04/2017 - 14:30 Çanakkale Muharebelerinde İdari ve Lojistik Faaliyetler (Ayhan Candan)

06/04/2017 - 19:17 Kabataş Erkek Lisesi 1.Büyüteç Tarih Öğrenci Sempozyumu (8-9 Nisan 2017)

04/04/2017 - 21:12 Resmi Belgelere (Nüfus Ölüm-Genelkurmay-Kayıtsız Ölüm Defterleri) Göre İzmir - Beydağ Şehitleri (Necat Çetin-A.Levent Ertekin)

31/03/2017 - 07:25 Çanakkale nin Şehit Kalemleri (İsmail Sabah)

27/03/2017 - 19:43 Çanakkale Müstahkem Mevkii’ye Bağlı Top Mermisi Çeşitleri (Bayram Akgün)

25/03/2017 - 20:58 GeliboluyuAnlamak Özel- 100. Yılında Gazze Muharebeleri Kahramanlarını Anıyoruz (Tuncay Yılmazer)

17/03/2017 - 21:15 18 Mart Özel Makalesi - Yaşayanların Ağzından 18 Mart Boğaz Muharebesi (Ahmet Yurttakal)

16/03/2017 - 08:51 18 Fotoğrafla Çanakkale Boğaz Muharebesi 18 Mart 1915 - 18 March 1915 Dardanelles Assault with 18 photographs (Ahmet Yurttakal)

13/03/2017 - 05:47 Çanakkale Muharebelerinde Bir Hile: Sahte Toplar (Bayram Akgün)

07/03/2017 - 04:27 Çanakkale Zaferi’nden Mescid-i Nebevi’ye Enver Paşa’nın 1916 Filistin-Hicaz ziyareti(Tuncay Yılmazer)

23/02/2017 - 07:48 Gelibolu Savunması Bir Karargâh Çalışması - General G.S. Patton (Haluk Oral)

09/02/2017 - 06:24 İkinci Kirte Muharebesi (6-8 Mayıs 1915 Taarruzları) (Yücel Özkorucu)

31/01/2017 - 12:29 Türk Boğazları Meselesi (Ayhan Candan)

24/01/2017 - 05:39 Kanlı Bir Mendil Hikayesi (Ömer Arslan)

19/01/2017 - 10:32 Irak Cephesinde Gönüllü Kahramanlar Osmancık Taburu (Muzaffer Albayrak)

23/12/2016 - 20:32 Atlas Tarih Dergisi Aralık-Ocak Sayısında 1916 Sina Filistin Hicaz Cephesi (Tuncay Yılmazer)

13/12/2016 - 07:23 Birleşik Harekat Tecrübesi Olarak Cihan Harbinde Türk-Alman Askeri İttifakı (Gültekin Yıldız)

02/12/2016 - 20:23 Çanakkale Kara Muharebelerinde Ağıl Dere (Şaban Murat Armutak)

15/11/2016 - 11:48 Çanakkale de Bir Melek Hanım (Muzaffer Albayrak)

01/11/2016 - 05:41 Çanakkale Kara Muharebelerinde Asma Dere (Şaban Murat Armutak)

24/10/2016 - 06:55 42. Alay / Gelibolu 1915 - Ahmet Diriker (Oğuz Çetinoğlu)

03/07/2016 - 14:42 Çanakkale’den 100. Yılında Somme’a:Bir Savaş, İki Muharebe (Mustafa Onur Yurdal)

11/06/2016 - 14:37 I.Dünya Savaşı nda Şii Ulemasının Cihat Fetvaları Çerçevesinde Irak Cephesi (Ziya Abbas)

01/06/2016 - 06:23 Kutülamare- Yarbay Mehmed Reşid Bey in Günlüğü (İ. Bahtiyar İstekli)

23/05/2016 - 12:01 Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Muharebelerinde Sağlık Alanındaki Faaliyetleri (Ayhan Candan)

16/05/2016 - 07:38 Bir Osmanlı Kurmay Subayı- Iraklı Kürt Devlet Adamı, Mehmet Emin Zeki Bey in Yaşam Öyküsü (Tuncay Yılmazer)

10/05/2016 - 13:00 Mezopotamya da Bir Savaş 1915-1916 KutülAmare – Nikolas Gardner ( Tuncay Yılmazer )

07/05/2016 - 07:31 Birinci Dünya Savaşının İslam Dünyasına Etkileri (Yüksel Nizamoğlu)

30/04/2016 - 19:20 Çanakkale Savaşı: Bir Siyasi Mücadele Alanı (Özgür Öztürk)

23/04/2016 - 19:13 25 Nisan 1915 Anzak Çıkarması İlk Saatleri – Daha Erken Müdahale Edilebilir miydi? ( Ahmet Yurttakal )

17/04/2016 - 21:26 Maskirovka Harekatı - KûtulAmare bir zafer midir? ( Tuncay Yılmazer )

28/03/2016 - 11:20 Çanakkale Muharebelerinde Osmanlı Ordusunun Asker Kaybı (Ayhan Candan)

26/03/2016 - 09:55 Eğitimli Neslin Birinci Dünya Savaşı ile İmtihanı ( Dr. Nuri Güçtekin )

24/03/2016 - 10:00 Birinci Dünya Savaşı nda Yozgat Lisesi (Dr. Nuri Güçtekin)

21/03/2016 - 06:35 Çanakkale Seferberliği: Savaş, Eğitim, Cephe Gerisi (Mustafa Selçuk)

17/03/2016 - 08:15 18 MART ÖZEL - Çanakkale Zaferi ve Cevat Paşa (Ahmet Yurttakal)

22/02/2016 - 12:27 Gertrude Bell Irak Sınırını Çizen Kadın (Veysel Sekmen)

14/01/2016 - 08:43 Çanakkale Şehidi Feyzi Çavuş’un Zevcesi Zehra Hanımın Padişaha Mektubu (Osman Koç)

23/12/2015 - 16:47 Çanakkale Savaşlarında Binbaşı Halis Bey’e Ait Bir Ganimetin Öyküsü (Serdar Halis Ataksor)

10/12/2015 - 18:03 Mesudiye Zırhlısının Dramı (Cemalettin Yıldız)

06/12/2015 - 20:29 Kut’ülamarenin Türklere Tesliminden Sonra Irak İngiliz Ordusunun Faaliyetlerine Dair Rapor (Haz. Serdar Halis Ataksor)

01/12/2015 - 10:11 10 Ağustos 1915 Conkbayırı Süngü Hücumu (Muzaffer Albayrak)

17/11/2015 - 21:09 Çanakkale Deniz Muharebelerinde Verilen Zayiatlar (Ahmet Yurttakal)

10/11/2015 - 05:19 Reis-i Cumhur Mustafa Kemal in Çanakkaleyi ziyaretleri (M. Onur Yurdal )