Süvari Teğmen Safiyyüddin Efendi'nin Çanakkale ve Kafkas Cephesi Harp Hatıratı (Haz. Eren Ergül)

Tarih: 06/05/2019   /   Toplam Yorum 0   / Yazar Adı:      /   Okunma 285

Safiyyüddin Bey'in Hatıratı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, gönüllü olarak askere yazılışı, Mekteb-i Harbiye'deki eğitim dönemi ve ilk tayin olunduğu savaş alanı olan Çanakkale Cephesi'nden bahsedilmektedir. Bu bölüm 52 sayfadan ibarettir. İkinci bölüm Kafkas Cephesi'nde, Bitlis ve Muş'un Ruslardan geri alınması muharebelerini anlatmaktadır. Çanakkale Cephesi'nden sonra Kafkas hatıralarını yazarken Safiyyüddin Bey sayfa numarası olarak bu bölümdeki ilk sayfa numarasını kaldığı yerden “53” olarak değil tekrar “1” numaradan başlatmıştır. Kafkas hatıraları bölümü 37 sayfadan oluşmaktadır.
Askerlik ve savaş hatıralarından sonra Safiyyüddin Bey, defterin sonunda sekiz sayfa halinde sivil hayata döndüğünde aldığı vazifeler ve özel hayatına ait bazı notları unutmamak adına bu deftere kaydetmiştir. (E.E.)

 

Bu hatıratı, ömrünü Çanakkale muharebelerini anlatmaya, araştırmaya, şehit ve gazilerin anı ve izlerini toplumsal fayda için paylaşmaya adamış, erken yaşta kaybettiğimiz değerli abim merhum Yücel Özkorucu'ya ve hassaten tüm şehit ve gazilerimize ithaf ediyorum.

 

Çanakkale Zaferi denilince içimizi tarifsiz bir gurur kaplar. 1915 yılında verilen bu vatan müdafaası subay ve askeriyle bir zafer abidesi gibi durur karşımızda… Bugün vatan toprağı üzerinde hür ve bağımsız bir şekilde yaşayabilmemizin en önemli mücadelelerinden biri verildi Çanakkale’de. Savaşa katılan askerlerimizin zafere olan inancı, silah üstünlüğüne rağmen düşmana geçit vermedi. Bu topraklar bağrında sadece şehit bedenlerini değil binlerce vatan evladının mücadelesini, hayallerini, hayatlarını, sevdalarını ve hüzünlerini de saklıyordu. Ayrıca, anaların gözyaşlarını, yetimlerin hasretini ve yıllarca yakılan ağıtları da.

Bu duygu ve düşüncelerle yaşanmışlığı yerinde hissedebilmek adına muharebe alanlarını ve şehitlikleri ziyaret için bu bölgeye ilk kez 2013 yılının Eylül ayında gittim. Muharebe alanlarında gördüklerim beni derinden etkilemişti. Hâlâ muharebelerin izlerini taşıyan bu topraklarda siperleri, bomba çukurlukları ve yer yer rastladığım insan kemikleri heyecanımı ve hüznümü daha da arttırmıştı. En kanlı çarpışmaların yaşandığı yerlerden biri olan Kanlısırt ve civarı bölgelerde dolaşmak adeta orada yaşananları daha derinden hissetmemi sağladı. Gelibolu Yarımadası’nda geçirdiğim her saniye bitmek bilmeyen bir hissiyata neden oluyordu. Son olarak Gelibolu Yarımadası’nın en uç noktasında bulunan Seddülbahir bölgesinde, Tekke Koyu’na vardığımda göze çarpan denizdeki iskeleler, sahilde bulunan filikalar ve yolda bulduğum mermiler, bir asır önce burada yaşananları yüzüme vuruyordu. Bu bölgede gördüklerim ve hissettiğim manevi duygu ile artık kayıtsız kalmam imkânsızdı ve zaman yolcuğum başlamıştı. Tekke Koyu’nda muharebelerden kalma birkaç mermi çekirdeğine dokunuşum büyük bir tutkuya ve harp objeleri koleksiyonuna dönüştü.

Çanakkale muharebelerinin anı ve izlerini taşıyan her obje ile ilgilenmeye ve biriktirmeye başladım. Savaşların anı ve izlerini en iyi taşıyan objeler ise yaşadığı olayları, hislerini, korkularını, sevinç ve heyecanlarını içinde barındıran günlükler veya hatıratlardır. Açtığımız ve okuduğumuz her sayfasında askerin yüreğine dokunabileceğimiz, anlayabileceğimiz en önemli objelerdir. Bu düşünceler ile koleksiyonuma eklemiş olduğum Çanakkale muharebelerinde görev yapmış olan Safiyyüddin Efendi’nin hatıratını maddi değerinden çok manevi değerini düşünerek yayınlamak, okuyucu ile buluşturmak istedim.

Safiyyüddin Bey Kimdir?

1891 yılında Üsküp’te doğan Safiyyüddin, Selanik Hukuk Mektebi’nde eğitim görmüştür. Bu okulda öğrenciyken, Hareket Ordusu’na dahil olarak “31 Mart” hadisesini bastırmaya İstanbul’a gelir. Balkan Harbi, doğup büyüdüğü memleketini ve evini terk etmesine sebep olur. Rumeli muhacirleri arasına karışan ailesiyle birlikte göç ederek Bursa’nın Mudanya kasabasında iskan edilirler.

Avrupa’da başlayan ve I. Dünya Savaşı olarak isimlendirilecek olan “büyük harp” başlayınca Osmanlı Devleti silahlı tarafsızlık ilan etmiş, öte yandan harbe hazır olmak için de Seferberlik ilan etmişti. Safiyyüddin Bey, içindeki vatan aşkıyla ve kendisine de gazilik şerefinin nasip olacağı ümidiyle Seferberlik ilanı üzerine 31 Temmuz 1914 günü Bursa Askeralma Şubesi’ne giderek gönüllü olarak kaydolur. 13 Ağustos 1914 tarihinde “İhtiyat Zabit Namzedi” sıfatıyla Mekteb-i Harbiye’ye kabul edilir. Üç ay piyade eğitimi aldıktan sonra Başkumandanlık Vekâleti’nden gelen emir üzerine; piyade, süvari, istihkâm, topçu, nakliye, şimendifer gibi sınıflara ayrılan askerlerin içinden kendisinin de arzu ettiği süvari sınıfına seçilir. Burada altı ay boyunca aldığı süvari eğitiminden sonra 1915 Mayıs ayı başında Çanakkale Cephesi’ndeki 5. Ordu 3. Kolordu emrine atanır. Otuz beş gün karargâh muhafız süvari takımında görevli iken, muharebeler sırasında yaralı ve şehit subayların çokluğu sebebiyle, subaya ihtiyaç olduğundan 11 Haziran 1915’te 45. Alay 3. Tabur yaverliğine, sonra tekrar Süvari Takımına, son olarak da 20 Eylül 1915’te 47. Alay 1. Tabur yaverliğinde vazifelendirilir. Bu süre zarfında oldukça şiddetli muharebelere katılır. Bu muharebelerde yaşadıklarını gün gün hatıra defterine aktarır.

Safiyyüddin Bey, Çanakkale Cephesi’nden sonra Kafkas Cephesi’nde görev alır. Burada görevli iken rahatsızlığından dolayı tebdil-i hava için 4 Kasım 1917’de Halep’ten İstanbul’a gönderilir. Bir sürede Bursa’da ailesinin yanında dinlenirken muharebeler sırasında gün gün tuttuğu notları, bazı emirler ve raporlar ile birlikte hatırat olarak tekrar kaleme almıştır.

Safiyyüddin Bey harp bittikten sonra, 1919-1920 yılları arasında Armutlu nahiyesi müdürlüğü yaptı. 19 Ağustos 1920’de Yunanlıların Armutlu’yu işgali üzerine Safiyyüddin Bey darp edilerek görevinden ayrılmak zorunda kalmıştır. İstanbul’a gelen Safiyyüddin Bey 1921-1922 tarihleri arasında İstanbul Ayasofya Polis Merkez Memurluğu görevinde bulundu. 4 Aralık 1922 tarihinde görev yeri değiştirilerek Hasköy Polis Merkez Memurluğu’na tayin edilir. Bu görevde iken 22 Şubat 1923 tarihinde memuriyetten azledilir. Safiyyüddin Bey, sonraki hayatında Trabzon ve Mudanya’da tapu müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 1 Nisan 1948 tarihinde Mudanya’da vefat etmiştir.

Safiyyüddin Bey’in Hatıratı

Hatırat, Askerlik Hatıralarımdan Bir Yaprak başlığı ve 1 Şubat 1918 tarihi ile başlıyor. Safiyyüddin Bey hatıratının başında; tebdil-i hava için Kafkas cephesinden geldiğinde, yaşadıklarını unutmamak üzere kaydetmek istediğini, ailesinden de bu yönde gördüğü teşviğin onu bu hatıratı yazmaya yönlendirdiğinden bahsetmektedir. Böylece askerliğe gönüllü olarak yazıldığı 31 Temmuz 1914 senesinden, 1 Şubat 1918 senesine kadar Çanakkale, Kafkas cephelerinde görüp ve başından geçenleri hatıratına kaydetmiştir.

Hatırat iki bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde, gönüllü olarak askere yazılışı, Mekteb-i Harbiye’deki eğitim dönemi ve ilk tayin olunduğu savaş alanı olan Çanakkale Cephesi’nden bahsedilmektedir. Bu bölüm 52 sayfadan ibarettir. İkinci bölüm Kafkas Cephesi’nde, Bitlis ve Muş’un Ruslardan geri alınması muharebelerini anlatmaktadır. Çanakkale Cephesi’nden sonra Kafkas hatıralarını yazarken Safiyyüddin Bey sayfa numarası olarak bu bölümdeki ilk sayfa numarasını kaldığı yerden “53” olarak değil tekrar “1” numaradan başlatmıştır. Kafkas hatıraları bölümü 37 sayfadan oluşmaktadır.

Askerlik ve savaş hatıralarından sonra Safiyyüddin Bey, defterin sonunda sekiz sayfa halinde sivil hayata döndüğünde aldığı vazifeler ve özel hayatına ait bazı notları unutmamak adına bu deftere kaydetmiştir. Hatırattan ayrı, ama hatırat sahibinin hayatına dair olan bu notları kitabın sonunda “Ekler-1” başlığı altında vermeyi uygun gördük.

“Ekler-2” bölümünde verdiğimiz orijinal hatırat sayfalarından da görüleceği üzere Safiyyüddin Bey, hatıratı yazmaya ilk başladığında kırmızı mürekkeple yazmıştır. Ancak hatıratın çoğu sayfasında, bazen kırmızı mürekkepli kelimelerin üzeri çizilip, bazen de sayfa kenarlarına cümlenin devamı olarak siyah mürekkeple ilaveler yapılmıştır. Bu siyah renkli ilave yazıların, hatıratın ilk yazılış tarihinden epey sonra kaydedildiği anlaşılmaktadır. Zira siyah mürekkeple yazdığı bir yazıda, Çanakkale cephesinde 3. Kolordu Kumandanı Esad Paşa’nın Kurmay Başkanı olan Fahreddin Bey’den bahsederken, dipnot düşerek “Şimdi Orgeneral Fahreddin Paşa hazretleridir” notunu yazmıştır. Sonradan “Altay” soyadını alacak olan Fahreddin Paşa, 1926 yılında orgeneral olmuştur. Dolayısıyla Safiyyüddin Bey, hatıratındaki düzeltme ve ilaveleri bu tarihten sonra yapmıştır.

Arap harfli eski yazı Türkçe (Osmanlıca) olarak yazılmış ve toplam 98 sayfadan oluşan hatıratı hazırlarken ilk iş olarak Osmanlıcadan yeni harflere çevirisi yapıldı. Ancak Safiyyüddin Bey’in hatıratı kaleme alırken zaman zaman kullandığı edebî dil ve hatıratta çokça bulunan Osmanlıca kelime ve kelime gruplarının genel okuyucu tarafından anlaşılamayacağı kanaatine varılarak hatıratın cümle yapısı muhafaza edilmek kaydıyla, günümüzde kullanılmadığından anlaşılmayacak olan Arapça-Farsça kelimeleri günümüz Türkçesine uyarladık. Yine hatıratta Rumî olarak verilen tarihleri de Miladî tarihe çevirdik.

Safiyyüddin Bey hatıratta birkaç yerde açıklama kastıyla dipnot vermiştir. Bu dipnotlar haricinde hatırat yayına hazırlanırken, editörümüz tarafından açıklama gereken yerlerde ve durumlarda (e.n) rumuzuyla açıklayıcı dipnotlar ilave edilmiştir.

Hatıratın İçeriği

Safiyyüddin Bey, hatıratına Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Harbi’ne girişini değerlendirmekle başlıyor, tarihi olaylardan örnekler vererek ilişkilendiriyor. Seferberlik dönemini, askerliğe kaydolmasını, ailesi ile vedalaşması gibi dönemin sosyalliğine ışık tutacak bilgileri edebi bir dille aktarıyor. Bu hatıratta özellikle; şimdiye kadar pek de bilinmeyen bir konu olan Çanakkale Muharebelerindeki süvariler ve vazifeleri hakkında önemli bilgiler içermektedir. Bir süvari subayının piyade tabur mücadelesini, zorluklarını, Kanlısırt gibi yoğun bir muharebe arazisinde gördüklerini yaşadıklarını ayrıntılı olarak anlatmıştır. Hatıratının bazı kısımlarını, özellikle çok kanlı muharebelerin cereyan ettiği günlerde, harbin sıkışıklığı sebebiyle yazamamış, bir kaç günlük aradan sonra tekrar yazmaya başlamıştır. Sonradan, belki de günlük olarak tuttuğu defterinde olmadığı için o günler ile ilgili kısımları yazmamıştır. Genel anlatım gün gün tarih vererek yazılmış fakat Çanakkale cephesinde yaşadığı bazı olayları, bölümler halinde anlatmış. Şehitlerin defni, bayram tebriki, yabancı birliklerin propaganda beyannameleri, düşmanın tahliyesi, tahliye sonrası siperleri, mevzileri, suları, telefon hatları, mutfakları ve ganimetleri gibi gördüklerini aktarmıştır.

Safiyyüddin Bey’in hatıratında, harbin en ateşli anlarını dahi kaleme almış, resmi kayıtlarda pek fazla göremeyeceğimiz gündelik siper hayatı, cephede yaşam, askerler arasındaki ilişki gibi az bilinen meseleleri açığa kavuşturuyor. Öte yandan hep tartışmalı olmuş olan Çanakkale Cephesi’ndeki “açlık meselesi”ni içeren kısımlar mevcut. Cephenin en kanlı yerlerinden biri olan “ölüm mahalli”, “bomba mahalleri” ile ilgili anlatımları oldukça sarsıcıdır.

Safiyyüddin Bey’in hatıratı; Birinci Dünya Harbi içerisinde iki farklı cepheyi yaşamış bir subayın anlatımı bakımından önemli. Hatıratta cephe ve cephe gerisi hakkında önemli bilgiler bulunuyor. Çanakkale ve Kafkas Cepheleri ile ilgili olayların içinde yaşamış birisinin kaleminden pek çok dikkatlerden kaçmış olan bilgiler bulabiliyoruz.

Sonsöz Olarak

Tarihe ve özellikle savaşlara ışık tutan resmi kayıtlar, ülkemizde çok olmasına rağmen bir kısmının yayınlanmaması, bir kısmının ise araştırmacıların ve meraklıların karanlık gördüğü noktalara tamamen ışık tutmaması nedeniyle hatıra ve cephede tutulan günlükler çok kıymetlidir.

Ülkemizde I. Dünya Savaşı genelinde ve Çanakkale Savaşı özelinde harp hatıraları olarak az sayıda eser yayınlanmıştır. Yüksek rütbelerde bulunmuş kumandanların dışında daha alt rütbelerde olanların hatıraları da oldukça azdır. Yıllarca bir sandık içinde saklanan ve günümüze kadar korunarak gelen ve sonunda bir kitaba dönüşen elinizdeki bu kıymetli eser, I. Dünya Harbi, Çanakkale, Kafkas Cepheleri konularında çalışacak tarihçiler ve araştırmacılara yol gösterici bir kaynak olacaktır.

Çanakkale muharebelerini farklı bir açıdan görmemizi sağlayan bu eser, Çanakkale muharebelerindeki birlik ve beraberlik ruhunun önemini milletimize bir kez daha anlatmaya vesile olması en büyük dileğimdir.

Bu hatıratın yayınlanması süresince yanımda olan, her daim teşvik ve desteklerini esirgemeyen Melike Bayrak, Muzaffer Albayrak, Mustafa Onur Yurdal, Ahmet Yurttakal ve Engin Kılıç'a, bu hatıratı bana ulaştıran Aydın Ayhan'a, çalışma boyunca tüm zorlukları benimle göğüsleyen ve hayatımın her evresinde bana destek olan eşim Esra Yaman Ergül'e ve varlığından güç aldığım oğlum Rüzgâr Ergül'e teşekkür ederim.

Eren Ergül

İstanbul, 2019

 ****

 Süvari Teğmen Safiyyüddin Efendi’nin Çanakkale ve Kafkas Cephesi Harp Hatıratı

Hazırlayan: Eren Ergül

Yeditepe Yayınevi

Nisan 2019 İstanbul

208 Sayfa


  285 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

06/05/2019 - 11:07 Süvari Teğmen Safiyyüddin Efendi'nin Çanakkale ve Kafkas Cephesi Harp Hatıratı (Haz. Eren Ergül)

28/04/2019 - 07:16 Kütulamare'den Bağdat'a Bir Zafer Nasıl Felakete Dönüştü? (Tuncay Yılmazer)

23/04/2019 - 15:17 Plevne de Türk Ordusunda görev alan, Çanakkale de ise karşı safta bulunan Avustralyalı askeri doktorun öyküsü Avustralyalı çocuklara anlatılıyor. Turkish Charlie Ryan kitabının yazarlarından John Gillam ile Röportaj (Tuncay Yılmazer)

09/04/2019 - 13:38 Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Savaşı - Said Halim Paşa (Fatih Yücel)

23/03/2019 - 13:18 I. Dünya Savaşı’nda Üsküdar Mekteb-i Sultanîsi (Nuri Güçtekin)

17/03/2019 - 14:19 18 MART ÖZEL - 18 Mart Boğaz Harbinde Müttefik Filonun Saldırı Planı ile Türk Savunma Düzeni Üzerine Değerlendirmeler (M. Onur Yurdal)

13/03/2019 - 05:59 Orgeneral Cevat Çobanlı Paşanın Vefatı Ve Cenaze Merasimi (Ahmet Yurttakal)

03/03/2019 - 05:37 Cephe Hattı Raporlarına Göre Birinci Dünya Savaşı’nda Şehit Türk Subayları (Nuri Güçtekin)

17/12/2018 - 13:03 Sarıkamış Harekâtına Taktik Yaklaşımlar (Dr. Bülend Özen)

09/12/2018 - 10:02 Elveda Zeytindağı – 100.Yıl Dönümü’nde Kudüs’ün Kaybını Yeniden Değerlendirmek (Tuncay Yılmazer)

05/11/2018 - 12:37 Karargâh Umumi Fotoğrafçısı Burhan Felek ve Çanakkale (Mustafa Onur Yurdal)

17/10/2018 - 06:09 Troya Müzesinde Bir Çanakkale Şehidi’nin Mezar Taşı (Ahmet Yurttakal)

15/09/2018 - 20:54 Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Paşa (İsmail Pehlivan)

30/08/2018 - 10:16 Çanakkale Savaşı Sonrasında Mezarlıklar İle İlgili Ortaya Çıkan Sorunlar Ve Yapılan Tartışmalar (Burhan Sayılır)

03/07/2018 - 04:23 Arşiv Belgelerinde Lâpseki (1915 - 1922) (Hüseyin Arabacı)

24/05/2018 - 04:02 Yarımada’daki Ateşkes: 24 Mayıs 1915 - The Armistice on the Gallipoli Peninsula - 24 May 1915 (Yusuf Ali Özkan)

20/05/2018 - 08:02 Çanakkale Savaşı Siperin Ardı Vatan (Gürsel Göncü - Şahin Aldoğan)

16/05/2018 - 09:33 Payitahtta Nutuklarım : Cemal Paşa’yı Yüceltme Amacıyla Yazılmış Bir Risale (Nevzat Artuç)

06/05/2018 - 20:14 Hafız Hakkı Paşa Hayatı Ve Eserleri (Mustafa Birol Ülker)

28/04/2018 - 06:41 Mahmut Sabri Bey Ve Seddülbahir Savunmasının İlk Üç Günü (Burhan Sayılır)

24/04/2018 - 07:03 25 Nisan 1915 Gelibolu Yarımadası Çıkarmaları Üzerine Taktik Yaklaşımlar (Bülend Özen)

18/04/2018 - 10:58 Çanakkale Savaşı Esnasında Çekildiği İddia Edilen Bir Fotoğraf Hakkında (Erhan Çifçi)

13/04/2018 - 05:58 “Büyük Stratejisizlik”ten Sahadaki Gerçekliklere, Gazze,Birüssebi ve Kudüs’ün Kaybı (Bülend Özen)

07/04/2018 - 11:16 18 Mart Günü Dardanos Şehidi Zabit Namzedi Halim Efendi (Ahmet Yurttakal)

04/04/2018 - 06:50 Birinci Dünya Savaşı nda İstanbul a Yapılan Hava Saldırıları (Emin Kurt - Mesut Güvenbaş)

31/03/2018 - 15:41 Kısa Birinci Dünya Savaşı Tarihi (İlkin Başar Özal)

29/03/2018 - 09:02 Boğaz’ın Fedaileri "Çanakkale Boğazı Tahkimatları ve Çanakkale Boğaz Muharebeleri’nde Türk Topçusu" adlı kitapların tanıtımı (Bayram Akgün)

23/03/2018 - 13:22 Verdun Savaşı (İlkin Başar Özal)

20/03/2018 - 17:57 Londra’nın Savaş Planları: 1906 Taba Krizi Ve Çanakkale (Yusuf Ali Özkan)

17/03/2018 - 04:39 18 Mart Özel - Çanakkale Boğazı Savunmasında Kullanılan 240/35’lik Alman Krupp Kıyı Topunun Teknik Özellikleri (Bayram Akgün)

12/03/2018 - 11:23 Uydurmadan Gerçeğe- Çanakkale Savaşı’nda Bulutlar İçerisinde Kaybolduğu İddia Edilen Norfolk Taburu (Tuncay Yılmazer)

25/02/2018 - 13:09 Yiğitler Harmanı Yozgad Mekteb-i Sultanisi -Yozgat Lisesi- (Osman Karaca)

19/02/2018 - 09:19 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 2 (Bayram Akgün)

11/02/2018 - 12:02 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 1 (Bayram Akgün)

05/02/2018 - 05:38 İngilizlerin 1915 Yılı Strateji Değişikliği: Çanakkale, İngiliz Karar Vericiler İçin Bir Seçenek Haline Nasıl Geldi? (Yusuf Ali özkan)

30/01/2018 - 08:02 Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa (Süleyman Beyoğlu)

20/01/2018 - 10:18 Düşman Çanakkale’yi Geçecek Olursa (Doç.Dr. Mesut Uyar)

13/01/2018 - 11:19 Amiral Carden’in Çanakkale Boğazı Saldırı Planı Üzerine Bir Değerlendirme ( Bayram Akgün)

17/12/2017 - 12:41 Gelibolu Yarımadasında Kaybolan Şehitlik ve Anıtlar (Mustafa Onur Yurdal)

08/12/2017 - 19:02 Tarih dergilerinde Kudüs 100.Yıl Dosyaları

04/12/2017 - 12:16 Topyekûn Harp Erich von Ludendorff, Erhan Çifci (ed.), Çev. Aynur Onur Çifci-Erhan Çifci (Zafer Efe)

22/11/2017 - 03:49 Üç Mermi İle Bir Defter - Çanakkale’de Yedek Subay Bir Mühendisin Hikayesi (Mustafa Onur Yurdal)

07/11/2017 - 18:30 Pomakların Çanakkale Ağıdı - Pesna (Ömer Arslan)

30/10/2017 - 18:41 25 Nisan 1915, Arıburnu Anzak Çıkarmasında 57.Alay’ın Conkbayırı’na İntikali – Yeniden Değerlendirme ( M. Şahin Aldoğan )

17/10/2017 - 11:31 Prof. Dr. Christopher Bell'in yeni eseri Churchill and the Dardanelles üzerinden bir inceleme: Churchill Çanakkale Savaşlarının tek sorumlusu mudur?

09/09/2017 - 05:40 Florence Nightingale’in Eli Anadolu’ya da Değmişti-Kırım Savaşından Unutulan İlk Prefabrik Hastane: Erenköy (Renkioi) (Mustafa Onur Yurdal)

22/08/2017 - 07:18 Kuşatma ve Esaretin Adı KÛTULAMÂRE Esir Bir İngiliz Subayın Anıları - Edward W.C. Sandes -(Muzaffer Albayrak)

09/08/2017 - 18:07 19. Tümen Kurmay Başkanı İzzettin Çalışlar’ın Çeşitli Konferans ve Yayınlarında Conkbayırı Süngü Taarruzu (Melike Bayrak-Mustafa Onur Yurdal)

27/07/2017 - 13:33 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması 2.Bölüm-2.Gazze Muharebesi(Tuncay Yılmazer )

11/07/2017 - 10:07 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması-Gazze Muharebeleri(1.Bölüm)(Tuncay Yılmazer)

22/05/2017 - 05:29 Müstahkem Mevkii nin Anafartalardaki Sesi-Küçük Anafartalar Topları(Bayram Akgün)

09/05/2017 - 08:12 Kûtulamâre Kuşatması’ndan Esarete Yüzbaşı Sandes’in Hatıraları - Çev. Tuncay Yılmazer

02/05/2017 - 11:45 İzmir-Bayındır İlçesinden Çanakkale Harbine Katılanlar (Necat Çetin)

28/04/2017 - 08:49 Kûtulamâre Zaferi 1916(Muzaffer Albayrak,Vahdettin Engin)

23/04/2017 - 21:24 Türk Ordusu’nda Künye Uygulamasına İlişkin İlk Girişimler ve İlk Künyelerle İlgili Kısa Bilgiler (The First Attempts On The Use Of Identity Tags In Turkish Army And Information About The Early Identity Tags) (Burhan SAYILIR)

13/04/2017 - 05:43 Çanakkale Savaşı, Kara Savunması İçin Müstahkem Mevkii Top Desteği (Bayram Akgün)

07/04/2017 - 14:30 Çanakkale Muharebelerinde İdari ve Lojistik Faaliyetler (Ayhan Candan)

06/04/2017 - 19:17 Kabataş Erkek Lisesi 1.Büyüteç Tarih Öğrenci Sempozyumu (8-9 Nisan 2017)

04/04/2017 - 21:12 Resmi Belgelere (Nüfus Ölüm-Genelkurmay-Kayıtsız Ölüm Defterleri) Göre İzmir - Beydağ Şehitleri (Necat Çetin-A.Levent Ertekin)

31/03/2017 - 07:25 Çanakkale nin Şehit Kalemleri (İsmail Sabah)

27/03/2017 - 19:43 Çanakkale Müstahkem Mevkii’ye Bağlı Top Mermisi Çeşitleri (Bayram Akgün)

25/03/2017 - 20:58 GeliboluyuAnlamak Özel- 100. Yılında Gazze Muharebeleri Kahramanlarını Anıyoruz (Tuncay Yılmazer)

17/03/2017 - 21:15 18 Mart Özel Makalesi - Yaşayanların Ağzından 18 Mart Boğaz Muharebesi (Ahmet Yurttakal)

16/03/2017 - 08:51 18 Fotoğrafla Çanakkale Boğaz Muharebesi 18 Mart 1915 - 18 March 1915 Dardanelles Assault with 18 photographs (Ahmet Yurttakal)

13/03/2017 - 05:47 Çanakkale Muharebelerinde Bir Hile: Sahte Toplar (Bayram Akgün)

07/03/2017 - 04:27 Çanakkale Zaferi’nden Mescid-i Nebevi’ye Enver Paşa’nın 1916 Filistin-Hicaz ziyareti(Tuncay Yılmazer)

23/02/2017 - 07:48 Gelibolu Savunması Bir Karargâh Çalışması - General G.S. Patton (Haluk Oral)

09/02/2017 - 06:24 İkinci Kirte Muharebesi (6-8 Mayıs 1915 Taarruzları) (Yücel Özkorucu)

31/01/2017 - 12:29 Türk Boğazları Meselesi (Ayhan Candan)

24/01/2017 - 05:39 Kanlı Bir Mendil Hikayesi (Ömer Arslan)

19/01/2017 - 10:32 Irak Cephesinde Gönüllü Kahramanlar Osmancık Taburu (Muzaffer Albayrak)

23/12/2016 - 20:32 Atlas Tarih Dergisi Aralık-Ocak Sayısında 1916 Sina Filistin Hicaz Cephesi (Tuncay Yılmazer)

13/12/2016 - 07:23 Birleşik Harekat Tecrübesi Olarak Cihan Harbinde Türk-Alman Askeri İttifakı (Gültekin Yıldız)

02/12/2016 - 20:23 Çanakkale Kara Muharebelerinde Ağıl Dere (Şaban Murat Armutak)

15/11/2016 - 11:48 Çanakkale de Bir Melek Hanım (Muzaffer Albayrak)

01/11/2016 - 05:41 Çanakkale Kara Muharebelerinde Asma Dere (Şaban Murat Armutak)

24/10/2016 - 06:55 42. Alay / Gelibolu 1915 - Ahmet Diriker (Oğuz Çetinoğlu)

03/07/2016 - 14:42 Çanakkale’den 100. Yılında Somme’a:Bir Savaş, İki Muharebe (Mustafa Onur Yurdal)

11/06/2016 - 14:37 I.Dünya Savaşı nda Şii Ulemasının Cihat Fetvaları Çerçevesinde Irak Cephesi (Ziya Abbas)

01/06/2016 - 06:23 Kutülamare- Yarbay Mehmed Reşid Bey in Günlüğü (İ. Bahtiyar İstekli)

23/05/2016 - 12:01 Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Muharebelerinde Sağlık Alanındaki Faaliyetleri (Ayhan Candan)

16/05/2016 - 07:38 Bir Osmanlı Kurmay Subayı- Iraklı Kürt Devlet Adamı, Mehmet Emin Zeki Bey in Yaşam Öyküsü (Tuncay Yılmazer)

10/05/2016 - 13:00 Mezopotamya da Bir Savaş 1915-1916 KutülAmare – Nikolas Gardner ( Tuncay Yılmazer )

07/05/2016 - 07:31 Birinci Dünya Savaşının İslam Dünyasına Etkileri (Yüksel Nizamoğlu)

30/04/2016 - 19:20 Çanakkale Savaşı: Bir Siyasi Mücadele Alanı (Özgür Öztürk)

23/04/2016 - 19:13 25 Nisan 1915 Anzak Çıkarması İlk Saatleri – Daha Erken Müdahale Edilebilir miydi? ( Ahmet Yurttakal )

17/04/2016 - 21:26 Maskirovka Harekatı - KûtulAmare bir zafer midir? ( Tuncay Yılmazer )

28/03/2016 - 11:20 Çanakkale Muharebelerinde Osmanlı Ordusunun Asker Kaybı (Ayhan Candan)

26/03/2016 - 09:55 Eğitimli Neslin Birinci Dünya Savaşı ile İmtihanı ( Dr. Nuri Güçtekin )

24/03/2016 - 10:00 Birinci Dünya Savaşı nda Yozgat Lisesi (Dr. Nuri Güçtekin)

21/03/2016 - 06:35 Çanakkale Seferberliği: Savaş, Eğitim, Cephe Gerisi (Mustafa Selçuk)

17/03/2016 - 08:15 18 MART ÖZEL - Çanakkale Zaferi ve Cevat Paşa (Ahmet Yurttakal)

22/02/2016 - 12:27 Gertrude Bell Irak Sınırını Çizen Kadın (Veysel Sekmen)

14/01/2016 - 08:43 Çanakkale Şehidi Feyzi Çavuş’un Zevcesi Zehra Hanımın Padişaha Mektubu (Osman Koç)

23/12/2015 - 16:47 Çanakkale Savaşlarında Binbaşı Halis Bey’e Ait Bir Ganimetin Öyküsü (Serdar Halis Ataksor)

10/12/2015 - 18:03 Mesudiye Zırhlısının Dramı (Cemalettin Yıldız)

06/12/2015 - 20:29 Kut’ülamarenin Türklere Tesliminden Sonra Irak İngiliz Ordusunun Faaliyetlerine Dair Rapor (Haz. Serdar Halis Ataksor)

01/12/2015 - 10:11 10 Ağustos 1915 Conkbayırı Süngü Hücumu (Muzaffer Albayrak)

17/11/2015 - 21:09 Çanakkale Deniz Muharebelerinde Verilen Zayiatlar (Ahmet Yurttakal)

10/11/2015 - 05:19 Reis-i Cumhur Mustafa Kemal in Çanakkaleyi ziyaretleri (M. Onur Yurdal )