Goltz Paşa nın Mirası, Türkiye nin Geleceği – Osmanlı Devletinin 1. Dünya Savaşı na Girişi üzerine ( Tuncay Yılmazer )

Tarih: 16/11/2014   /   Toplam Yorum 3   / Yazar Adı:      /   Okunma 16859

Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasının 100. Yılı ile ilgili tartışmalar  ülkemizde, Avrupa’da savaşa katılan ülkelerin aksine sönük geçiyor. Savaşa girişimizle ilgili son dönemde “JönTürklerin maceraperest, düşüncesiz hareket ettiklerinin doğru olmadığı İttihat Terakki’nin Almanya tarafında savaşa girmekten başka bir seçeneği olmadığı, Avrupa’nın büyük güçlerinin zaten Osmanlı’yı dışladığı, ittifak önerilerini reddettikleri vs. gibi görüşler ön plana çıkıyor. Akademik olarak Mustafa Aksakal’ın çalışması, halen görevde olan diplomat Altay Cengizer’in çalışmaları bu yönde.
Ancak bu çalışmada meselenin farklı bir boyutuna dikkati çekmeye çalıştım. Jön Türklerin özellikle asker kanadını çok etkileyen  Goltz Paşa’nın yazılarından , raporlarından hareketle Türkiye’nin savaşa girişinin çok daha önceden planlandığı, Alman askeri mahfillerinde savaş çıktığında Türkiye’nin Alman çıkarlarına uygun olarak nasıl davranacağının  belirlendiği konusunda yeterince kanıt olduğunu düşünüyorum.


 Goltz'un savaştan önce Türkiye ile ilgili yazdığı önerilerinin çoğunun (Ruslara Kafkasya'da saldırılması, İngilizlere Süveyş Kanalı ve Mısır'da saldırılması, Sırbistan yolunun açılması, Ermenilerin tehcir edilmesi) Alman Genelkurmayının ve Osmanlı Hükümeti'nin Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın başını çektiği savaş politikasını oluşturması dikkat çekicidir. Cihad ilanı konusunda da Max von Oppenheim'ın savaştan yıllar önce yaptıkları göz önüne alındığında Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında Batı cephesinde Schliffen Planını uygulayan Almanya Doğu'da Goltz-Oppenheim planını devreye soktuğu söylenebilir. Türkiye 1. Dünya Savaşı'na girdikten sonra da , kendisine Goltz Paşa’nın önerisiyle daha önce verilen rolü oynamıştı! (T.Y)

 

Birinci Dünya Savaşı'nın en başından itibaren Almanya savaşı İtilaf devletlerinin sömürgelerine yaymak için tüm gücüyle uğraştı. Dünya Savaşı "Weltkrieg" ifadesini ilk olarak Almanların kullanması bu savaşa nasıl baktıklarını da yansıtır. Almanların global stratejilerinde en önemli köprü de Osmanlı İmparatorluğuydu kuşkusuz. Alman Genelkurmayı neredeyse kendi emrinde olan Osmanlı Genelkurmayına savaşın nasıl yürütüleceği konusunda direktiflerde bulunurken uzun yıllar Türkiye'de görev yapmış dönemin hatta çok daha sonraki kuşak subayların eğitiminde ve zihniyetlerinin şekillenmesine katkıda bulunmuş Mareşal von der Goltz'un savaş öncesi önerilerinden yararlanacaktı.

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşından Osmanlı Ordusu'nun ağır, küçültücü bir yenilgiyle çıkması Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri modernizasyonunun bir an önce tamamlanması gerektiğini gözler önüne sermişti. Sultan Abdülhamid'in Mayıs 1880'de Alman askeri misyonunu resmen istemesine rağmen Alman İmparatorluğu'nun diplomatik dengeleri de General Otto van Kaehler'in komutasındaki ilk heyetin gelmesi Haziran 1883'ni bulacaktı. Ancak 1883 yılında Binbaşı Goltz'un gelişi, 1885 yılında tamamen Alman misyonunun başına geçmesi Türk ordusunda zihniyet değişimine de yol açacaktı. Akmeşe’nin de önemli çalışmasında belirttiği gibi onun Osmanlı Ordusu hakkındaki düşüncelerinin etkileri , teknik düzenlemeler hakkındakilerden daha geniş kapsamlı olacaktı [1]

 Kaehler/Goltz ekolü ile Harp okulunda izlenen Fransız Eğitim Sistemi terk edilmiş  yerine Berlin harp okulu sistemi kabul edilmiş ve yine Goltz döneminde Genelkurmay başkanlığı’nın yapısı Alman modeli uyarınca gözden geçirilmiş, Prusya asker alma kanunu örnek alınarak asker alma kanunu 25 Ekim 1886’da yürürlüğe konmuştur.[2]

1908 devriminde rol oynayan subayların Goltz Paşa'nın öğrencileri olması, Goltz'un Türk ordusu üzerindeki etkilerinin sadece teknik eğitim düzeyinde değil zihniyeti üzerinde de etkili olduğuna dair tipik bir örnektir. O kadar ki Mahmut Şevket Paşa, devrimden sonra Goltz'a gönderdiği mektupta; “Sadık öğrencilerinizin Osmanlı Hükümeti'ni, meş'um istibdatına son vermeye ve Anayasayı kabul etmeye mecbur ettiğini” yazacaktı. [3] Goltz'un diğer Alman subaylar arasında yeri farklıydı.

Von der Goltz 20.yy başının en önemli askeri düşünürlerinin başında gelir. Şimdiki Rusya topraklarında, Doğu Prusya’da Labiau yakınlarında Ivanovka’da  12 Ağustos 1843’te doğan Leopold Colmar von der Goltz, Clausewitz-Moltke ekolünün kurumu , Almanyanın militer düşüncesinin sembolü olan Berlin Harp Akademisini bitirdi. 1866’da ki Prusya-Avusturya, 1870-1871 deki Prusya-Fransa arasındaki Almanların zaferleriyle sonuçlanan savaşlara katıldı. Harp akademisinde derste veren Goltz askeri tarih ve strateji alanındaki kitaplarını da peşpeşe yayınladı. 1870-71’de Fransa-Prusya Savaşı’nda , Fransız İçişleri Bakanı’nın  sivilleri organize edip silahlandırarak  Alman ordusuna bir hayli kayıp verdirmesini konu aldığı Leon Gambetta and His Armies ( Leon Gambetta ve Ordusu) 1875’te yayınladı. Goltz’un 1878’de yayınlanan “Das Volk in Waffen ” adlı eseri zamanının en ilgi gören askeri eserlerin başında gelecekti.[4] Eser kısa sürede yeni baskılar yaptı, başka dillere de çevrildi. Çeşitli askeri okullarda ders kitabı olarak okutulacaktı. Söz konusu eser “Millet-i Müsallaha”( Silahlı Millet) adıyla kısa bir süre sonra Osmanlıca’ya da çevrilmişti.

 Goltz’un askeri doktrinleri, dünya görüşleri militarizm, milliyetçilik ve Sosyal Darwinizimle şekillenmişti. Goltz’a göre Dünya tarihi , ayakta kalmanın en önemli testinin savaş olduğu, milletlerin hiç bitmeyen varlık mücadelesiydi. Savaş bir görev, ahlaki bir değerdi. Uzun süreli barış ölümle eşdeğerdi. [5] Geleceğin savaşları halklar arasında olacaktı. Daha önce yaşadığı Fransa-Prusya Savaşı sonrasında , Alman ordusunun çarpıcı başarılarına rağmen silahlandırılmış vatandaşlar karşısında başarılı olamaması Goltz’u  etkilemişti. [6]

 Goltz’un Büyük Harp öncesi çeşitli gazetelerde yazdıkları yazılarda Türkiye’nin geleceğine dair çeşitli önerilerde bulunmuştur. Bunların en başında  Türkiye’nin Avrupa’yı bırakıp Anadolu’ya ve Mezopotamya’ya çekilmeleri, Almanların yardımıyla bu bölgeleri ıslah etmelerini önermesi geliyordu. [7]

            Sacit Kutlu, Goltz Paşa’nın Almanya’ya döndükten sonra da öğrencilerinden Binbaşı Mustafa  Pertev ( Demirhan ) ile mektuplaştığını belirtir. 1899’da yazdığı bir mektubunda Goltz ;önünde sonunda bir dünya savaşı çıkacağını , Osmanlı Devleti’nin de güçlü bir orduya sahip olmasını, Osmanlı halkının da Ordu-Millet olarak organize edilmesi gerektiğini savunuyordu. Goltz’a göre İngiliz Donanmasını boğazlarda durduracak bir Türkiye (Vurgu benim T.Y ) Kıbrıs, Mısır ve Sudan’ı geri alabilir ve oralarda yaşayan 50 milyon Müslüman Osmanlı ordularını Basra körfezi yoluyla Hindistan’a taşırdı. Goltz Paşa gerçekten Hindistan yolunu tehdit edebilecek dünyadaki tek gücün ancak Osmanlı subaylarının yöneteceği güçlü bir Osmanlı ordusu olabileceğine inanıyordu. Osmanlıları ordu-millet olarak mobilize etmenin Almanya’ya Yakındoğu’da sağlayacağı avantajlar konusunda Berlin’deki yetkilileri uyarıyordu. [8]

Goltz , Schlieffen’den sonraki Genelkurmay başkanlığına , 1870'lerde Almanya'nın birleşmesinde rol oynayan savaşları yöneten ünlü komutan Helmuth von Moltke'nin de aynı adlı yeğeni olan  Moltke’yle birlikte en önde gelen adaylar arasındaydı. Devrinin üst düzey subayları daha çok Fransa’yı rakip olarak görürken Goltz , Britanya’ya karşı düşmanca tavırlar besliyordu. 1904’teki Boer Savaşı’nı İngilizlerin dünya hakimiyetini daha da pekiştireceğini bunun Almanya’nın menfaatlerine aykırı olacağını savunmuştu. Goltz, Schlieffen’in yerine Genelkurmay başkanı olsaydı muhtemelen dünya savaşı daha erken başlayacaktı. Agresif söylemi ve yazıları, Kayzer Wilhem’le arasının pek iyi olmaması nedeniyle Genelkurmay başkanı olamadı. Buna çok üzüldüğü söylenemez. Moltke ile dostluğu da yaşamının sonuna kadar devam edecekti.[9]

Birinci Dünya Savaşı çıktıktan sonra göreve yeniden çağırılan Goltz Paşa tarihinde işgalden sonra Almanya’ya bağlı askeri diktatörlük kurulan Belçika’ya genel vali olarak atandı. Bir çok fotoğrafında babacan ve güleryüzlü bir portre çizse de agresif yazıları ve zalimce uygulamaları dikkat çekicidir. Leon Gambetta ve Ordusu kitabında 1871 savaşında sivillerin ordu gerisinde ne kadar zarar verebileceğini yazan Goltz , Alman işgali altındaki Belçika’da sivil halka acımasız uygulamalarıyla tanınmıştı.[10]  Yönetiminde binlerce Belçikalı olağan şüpheli olarak öldürüldü ya da sürüldü. Goltz bunları savaşın gerektirdiği uygulamalar olarak nitelemişti. Yılın sonuna doğru Türkiye’ye “Sultanın Yaveri”olarak atanan Goltz’un Ermeni tehcirinde Fransa’daki deneyiminden ve Belçika’daki uygulamalarından dolayı danışmanlık yapıp yapmadığı araştırma konusudur. İlginçtir; Von der Goltz savaşın başlarında  Doğu Anadolu’da homojen bir müslüman nüfus bulunmasının Rusların genişleme hedeflerine set oluşturacağına dikkati çekmiş,  Doğu Anadolu'daki Ermenilerin Mezopotamya'ya sürülmesi gerektiğini savunmuştu. [11]

 Goltz'un savaş öncesi dönemde yazdıkları, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında uygulayacağı politikaları neredeyse yıllar öncesinden belirliyordu. Büyük Harp öncesi çeşitli gazetelerde yazdığı yazılarda, Türkiye'nin geleceğine dair çeşitli önerilerde bulunmuştur. Türkiye'nin Avrupa'yı bırakıp Anadolu'ya ve Mezopotamya'ya çekilmeleri, Almanların yardımıyla bu bölgeleri ıslah etmelerini önermişti. Özellikle yaklaşan bir genel savaşta Türkiye'nin rolünün ne olacağına dair yazdıklarının önemli bir kısmının gerçekleşmiş olması ilginçtir. En çok bilinen, Osmanlıca da dahil bir çok yabancı dile çevrilen dönemin subaylarını, aydınlarını bir hayli etkilediği anlaşılan Millet-i Müsallaha (Silahlı Millet) adlı çalışması da günümüz Türkçesi'ne çevrilmeyi beklemektedir.[12]

Colmar von der Goltz, 1890'larda yazdığı bir makalede muhtemel bir dünya savaşında güçlü bir Türk ordusunun Almanların yararına olarak iki önemli hareket yapabileceğini yazıyordu:

1- Kafkasya'da yapılacak harekat, Doğu Prusya'daki Rus ordusundan kuvvet kaydırmasına yol açabilecekti.

2- Türkler, Filistin'den Süveyş Kanalı'na saldırabilir, Mısır'ı yeniden ele geçirebilir, Britanya'nın Hindistan ile bağlantısını kesebilirdi.

Almanya'nın denizlerde İngilizlere karşı olan dezavantajı Türkiye ile ittifakla avantaja dönüşecek, Britanya'nın stratejik noktalarına zarar verecekti. [13]

 Muhtemel bir savaş için Alman askeri planlayıcıları ilerideki muhtemel müttefikleri hakkında spekülasyon yapıyorlardı. Türkiye'nin önde gelen aday olduğu biliniyordu. Goltz Paşa, Almanya'nın o dönemki Genelkurmay Başkanı Moltke'nin, yakın arkadaşıydı. Verdiği bilgilerin Moltke'nin kararlarını etkilediği muhtemeldir.  Goltz, Ekim ve Kasım 1910'da verdiği Alman Genelkurmay Başkanı Moltke’ye yazdığı mektuplarda , gelecekteki savaşta Türkiye'nin oynaması muhtemel role dikkat çekmiş, Türk ordusunun Rusya'ya karşı kullanılabileceğinin altını çizmişti. Raporunda; "Bununla birlikte mutlaka bu tarafta ihtiyacımız yok. Kendimiz de düşmanlarımıza ulaşabiliriz. Ancak bizimle direkt bağlantısı olmayan İngiltere'ye karşı Türkiye'nin değeri bizim için çok fazladır" diye yazmış, Türk ordusunun iki hassas noktada İngilizlere saldırabileceğini belirtmişti. Sonuçta Goltz Türk ordusundaki gelişimi görmekle kalmıyor, mümkün olduğunca desteklenmesini cesaretlendirilmesini istiyordu. [14]

Goltz'un en önemli önerilerinden biri olan Berlin-İstanbul hattının önündeki en büyük engel Sırbistan'ın ortadan kaldırılmasını, Alman Dışişleri savaşın başlarında Moltke'nin yerine atanan Genelkurmay başkanı Falkenhayn'a önermiş, ancak yeterli kuvvet olmadığı gerekçesiyle bu istek geri çevrilmişti. [15] Ancak bir yıl sonra söz konusu istek gerçekleşecek, Alman ordusu Sırbistan'ı ele geçirecek, Ekim 1915'te Berlin-İstanbul demiryolu bağlantısı bir yıl gecikmeli olarak kurulacaktı.

Goltz'un savaştan önce Türkiye ile ilgili yazdığı önerilerinin çoğunun (Ruslara Kafkasya'da saldırılması, İngilizlere Süveyş Kanalı ve Mısır'da saldırılması, Sırbistan yolunun açılması, Ermenilerin tehcir edilmesi) Alman Genelkurmayının ve Osmanlı Hükümeti'nin Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın başını çektiği savaş politikasını oluşturması dikkat çekicidir. Cihad ilanı konusunda da Max von Oppenheim'ın savaştan yıllar önce yaptıkları göz önüne alındığında Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında Batı cephesinde Schliffen Planını uygulayan Almanya Doğu'da Goltz-Oppenheim planını devreye soktuğu söylenebilir.[16] Türkiye 1. Dünya Savaşı'na girdikten sonra da kendisine Goltz Paşa’nın önerisiyle daha önce verilen rolü oynamıştı!

  


[1] Handan Nezir Akmeşe, The Birth of Modern Turkey- The Ottoman Military and The March to World War I, I.B. Taurus Co. Ltd. New York 2005 , s. 21

[2] Gencer Özcan , Türkiye Cumhuriyeti Ordusu’nda Prusya Etkisi, Türkiye’de Ordu, Devlet ve Güvenlik Siyaseti içerisinde, Derleyenler: Evren Balta Paker, İsmet Akça, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Mayıs 2010, s.179

[3] Özcan s. 180

[4] Peter M. Rummler, The Influence of Field Marshall Colmar von der Goltz on Ottoman Military Effectiveness in Mesopotamia , USA Marine Corps University, Master of Military Studies        file:///C:/Users/user/Downloads/ADA601454.pdf

[5] Akmeşe, s 22

[6] Akmeşe s. 22

[7] Sacit Kutlu Milliyetçilik ve Emperyalizm Yüzyılında Balkanlar ve Osmanlı Devleti, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 1.Baskı, 2007, İstanbul s.188

[8] Sacit Kutlu, Alman kaynaklarına göre Osmanlı Ordusu’nda Prusya Etkisi ve Osmanlı-Almanya İlişkileri , İdea İnsan Bilimleri Dergisi , Bahar 2009, Modernleşme-Devlet ve Ordu Özel Sayısı , s. 71

[9]Annika  Mombauer, Helmuth von Moltke and The Origins of the First World War, Cambridge University Press, , 2005 , s. 69-71

[10] Kutlu, Alman Genelkurmayının emriyle 30.000 kadar Belçikalının sürüldüğünü belirtir. ( s. 443 ) Kaynaklarını kontrol etmediğim için ihtiyatla yaklaşsam da bir Vikipedi linki Martin Gilbert’ten alıntı yaparak Goltz’un Belçika’daki sivil halka acımasız uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgiler veriyor.  http://en.wikipedia.org/wiki/Colmar_Freiherr_von_der_Goltz#cite_note-6

[11] Kutlu, Milliyetçilik ve Emperyalizm.. s. 443

[12] Hasan Ünder, “Millet-i Müsellaha ve Medeni Bilgiler”, Tarih ve Toplum, C. 32, 1999, S. 192, s. 48-56 makalesinde M.Kemal Atatürk’ün Afet İnan’a yazdırdığı “Medeni Bilgiler” kitabının büyük bölümünün Goltz’un Millet-i Müsellaha adlı kitabından alınma olduğunu belirtir. Ancak Goltz’un kitabına atıf yoktur. ( Aktaran: Ayşe Hür ,  http://www.taraf.com.tr/yazilar/ayse-hur/cumhuriyetin-ordu-millet-projesi/2324/ ) Hür, M.Kemal’in 1909  yılında Selanik’te ordu manevraları sırasında Goltz Paşa ile tanıştığını belirtiyor.

[13] Hew Strachan, The First World War , Volume 1. To Arms , Oxford University Press, s. 695

[14] Mombauer, s. 120

[15] Hew Strachan, The First World War , Volume 1. To Arms , Oxford University Press, s. 697


  16859 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

23/04/2019 - 15:17 Plevne de Türk Ordusunda görev alan, Çanakkale de ise karşı safta bulunan Avustralyalı askeri doktorun öyküsü Avustralyalı çocuklara anlatılıyor. Turkish Charlie Ryan kitabının yazarlarından John Gillam ile Röportaj (Tuncay Yılmazer)

09/04/2019 - 13:38 Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Savaşı - Said Halim Paşa (Fatih Yücel)

23/03/2019 - 13:18 I. Dünya Savaşı’nda Üsküdar Mekteb-i Sultanîsi (Nuri Güçtekin)

17/03/2019 - 14:19 18 MART ÖZEL - 18 Mart Boğaz Harbinde Müttefik Filonun Saldırı Planı ile Türk Savunma Düzeni Üzerine Değerlendirmeler (M. Onur Yurdal)

13/03/2019 - 05:59 Orgeneral Cevat Çobanlı Paşanın Vefatı Ve Cenaze Merasimi (Ahmet Yurttakal)

03/03/2019 - 05:37 Cephe Hattı Raporlarına Göre Birinci Dünya Savaşı’nda Şehit Türk Subayları (Nuri Güçtekin)

17/12/2018 - 13:03 Sarıkamış Harekâtına Taktik Yaklaşımlar (Dr. Bülend Özen)

09/12/2018 - 10:02 Elveda Zeytindağı – 100.Yıl Dönümü’nde Kudüs’ün Kaybını Yeniden Değerlendirmek (Tuncay Yılmazer)

05/11/2018 - 12:37 Karargâh Umumi Fotoğrafçısı Burhan Felek ve Çanakkale (Mustafa Onur Yurdal)

17/10/2018 - 06:09 Troya Müzesinde Bir Çanakkale Şehidi’nin Mezar Taşı (Ahmet Yurttakal)

15/09/2018 - 20:54 Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Paşa (İsmail Pehlivan)

30/08/2018 - 10:16 Çanakkale Savaşı Sonrasında Mezarlıklar İle İlgili Ortaya Çıkan Sorunlar Ve Yapılan Tartışmalar (Burhan Sayılır)

03/07/2018 - 04:23 Arşiv Belgelerinde Lâpseki (1915 - 1922) (Hüseyin Arabacı)

24/05/2018 - 04:02 Yarımada’daki Ateşkes: 24 Mayıs 1915 - The Armistice on the Gallipoli Peninsula - 24 May 1915 (Yusuf Ali Özkan)

20/05/2018 - 08:02 Çanakkale Savaşı Siperin Ardı Vatan (Gürsel Göncü - Şahin Aldoğan)

16/05/2018 - 09:33 Payitahtta Nutuklarım : Cemal Paşa’yı Yüceltme Amacıyla Yazılmış Bir Risale (Nevzat Artuç)

06/05/2018 - 20:14 Hafız Hakkı Paşa Hayatı Ve Eserleri (Mustafa Birol Ülker)

28/04/2018 - 06:41 Mahmut Sabri Bey Ve Seddülbahir Savunmasının İlk Üç Günü (Burhan Sayılır)

24/04/2018 - 07:03 25 Nisan 1915 Gelibolu Yarımadası Çıkarmaları Üzerine Taktik Yaklaşımlar (Bülend Özen)

18/04/2018 - 10:58 Çanakkale Savaşı Esnasında Çekildiği İddia Edilen Bir Fotoğraf Hakkında (Erhan Çifçi)

13/04/2018 - 05:58 “Büyük Stratejisizlik”ten Sahadaki Gerçekliklere, Gazze,Birüssebi ve Kudüs’ün Kaybı (Bülend Özen)

07/04/2018 - 11:16 18 Mart Günü Dardanos Şehidi Zabit Namzedi Halim Efendi (Ahmet Yurttakal)

04/04/2018 - 06:50 Birinci Dünya Savaşı nda İstanbul a Yapılan Hava Saldırıları (Emin Kurt - Mesut Güvenbaş)

31/03/2018 - 15:41 Kısa Birinci Dünya Savaşı Tarihi (İlkin Başar Özal)

29/03/2018 - 09:02 Boğaz’ın Fedaileri "Çanakkale Boğazı Tahkimatları ve Çanakkale Boğaz Muharebeleri’nde Türk Topçusu" adlı kitapların tanıtımı (Bayram Akgün)

23/03/2018 - 13:22 Verdun Savaşı (İlkin Başar Özal)

20/03/2018 - 17:57 Londra’nın Savaş Planları: 1906 Taba Krizi Ve Çanakkale (Yusuf Ali Özkan)

17/03/2018 - 04:39 18 Mart Özel - Çanakkale Boğazı Savunmasında Kullanılan 240/35’lik Alman Krupp Kıyı Topunun Teknik Özellikleri (Bayram Akgün)

12/03/2018 - 11:23 Uydurmadan Gerçeğe- Çanakkale Savaşı’nda Bulutlar İçerisinde Kaybolduğu İddia Edilen Norfolk Taburu (Tuncay Yılmazer)

25/02/2018 - 13:09 Yiğitler Harmanı Yozgad Mekteb-i Sultanisi -Yozgat Lisesi- (Osman Karaca)

19/02/2018 - 09:19 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 2 (Bayram Akgün)

11/02/2018 - 12:02 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 1 (Bayram Akgün)

05/02/2018 - 05:38 İngilizlerin 1915 Yılı Strateji Değişikliği: Çanakkale, İngiliz Karar Vericiler İçin Bir Seçenek Haline Nasıl Geldi? (Yusuf Ali özkan)

30/01/2018 - 08:02 Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa (Süleyman Beyoğlu)

20/01/2018 - 10:18 Düşman Çanakkale’yi Geçecek Olursa (Doç.Dr. Mesut Uyar)

13/01/2018 - 11:19 Amiral Carden’in Çanakkale Boğazı Saldırı Planı Üzerine Bir Değerlendirme ( Bayram Akgün)

17/12/2017 - 12:41 Gelibolu Yarımadasında Kaybolan Şehitlik ve Anıtlar (Mustafa Onur Yurdal)

08/12/2017 - 19:02 Tarih dergilerinde Kudüs 100.Yıl Dosyaları

04/12/2017 - 12:16 Topyekûn Harp Erich von Ludendorff, Erhan Çifci (ed.), Çev. Aynur Onur Çifci-Erhan Çifci (Zafer Efe)

22/11/2017 - 03:49 Üç Mermi İle Bir Defter - Çanakkale’de Yedek Subay Bir Mühendisin Hikayesi (Mustafa Onur Yurdal)

07/11/2017 - 18:30 Pomakların Çanakkale Ağıdı - Pesna (Ömer Arslan)

30/10/2017 - 18:41 25 Nisan 1915, Arıburnu Anzak Çıkarmasında 57.Alay’ın Conkbayırı’na İntikali – Yeniden Değerlendirme ( M. Şahin Aldoğan )

17/10/2017 - 11:31 Prof. Dr. Christopher Bell'in yeni eseri Churchill and the Dardanelles üzerinden bir inceleme: Churchill Çanakkale Savaşlarının tek sorumlusu mudur?

09/09/2017 - 05:40 Florence Nightingale’in Eli Anadolu’ya da Değmişti-Kırım Savaşından Unutulan İlk Prefabrik Hastane: Erenköy (Renkioi) (Mustafa Onur Yurdal)

22/08/2017 - 07:18 Kuşatma ve Esaretin Adı KÛTULAMÂRE Esir Bir İngiliz Subayın Anıları - Edward W.C. Sandes -(Muzaffer Albayrak)

09/08/2017 - 18:07 19. Tümen Kurmay Başkanı İzzettin Çalışlar’ın Çeşitli Konferans ve Yayınlarında Conkbayırı Süngü Taarruzu (Melike Bayrak-Mustafa Onur Yurdal)

27/07/2017 - 13:33 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması 2.Bölüm-2.Gazze Muharebesi(Tuncay Yılmazer )

11/07/2017 - 10:07 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması-Gazze Muharebeleri(1.Bölüm)(Tuncay Yılmazer)

22/05/2017 - 05:29 Müstahkem Mevkii nin Anafartalardaki Sesi-Küçük Anafartalar Topları(Bayram Akgün)

09/05/2017 - 08:12 Kûtulamâre Kuşatması’ndan Esarete Yüzbaşı Sandes’in Hatıraları - Çev. Tuncay Yılmazer

02/05/2017 - 11:45 İzmir-Bayındır İlçesinden Çanakkale Harbine Katılanlar (Necat Çetin)

28/04/2017 - 08:49 Kûtulamâre Zaferi 1916(Muzaffer Albayrak,Vahdettin Engin)

23/04/2017 - 21:24 Türk Ordusu’nda Künye Uygulamasına İlişkin İlk Girişimler ve İlk Künyelerle İlgili Kısa Bilgiler (The First Attempts On The Use Of Identity Tags In Turkish Army And Information About The Early Identity Tags) (Burhan SAYILIR)

13/04/2017 - 05:43 Çanakkale Savaşı, Kara Savunması İçin Müstahkem Mevkii Top Desteği (Bayram Akgün)

07/04/2017 - 14:30 Çanakkale Muharebelerinde İdari ve Lojistik Faaliyetler (Ayhan Candan)

06/04/2017 - 19:17 Kabataş Erkek Lisesi 1.Büyüteç Tarih Öğrenci Sempozyumu (8-9 Nisan 2017)

04/04/2017 - 21:12 Resmi Belgelere (Nüfus Ölüm-Genelkurmay-Kayıtsız Ölüm Defterleri) Göre İzmir - Beydağ Şehitleri (Necat Çetin-A.Levent Ertekin)

31/03/2017 - 07:25 Çanakkale nin Şehit Kalemleri (İsmail Sabah)

27/03/2017 - 19:43 Çanakkale Müstahkem Mevkii’ye Bağlı Top Mermisi Çeşitleri (Bayram Akgün)

25/03/2017 - 20:58 GeliboluyuAnlamak Özel- 100. Yılında Gazze Muharebeleri Kahramanlarını Anıyoruz (Tuncay Yılmazer)

17/03/2017 - 21:15 18 Mart Özel Makalesi - Yaşayanların Ağzından 18 Mart Boğaz Muharebesi (Ahmet Yurttakal)

16/03/2017 - 08:51 18 Fotoğrafla Çanakkale Boğaz Muharebesi 18 Mart 1915 - 18 March 1915 Dardanelles Assault with 18 photographs (Ahmet Yurttakal)

13/03/2017 - 05:47 Çanakkale Muharebelerinde Bir Hile: Sahte Toplar (Bayram Akgün)

07/03/2017 - 04:27 Çanakkale Zaferi’nden Mescid-i Nebevi’ye Enver Paşa’nın 1916 Filistin-Hicaz ziyareti(Tuncay Yılmazer)

23/02/2017 - 07:48 Gelibolu Savunması Bir Karargâh Çalışması - General G.S. Patton (Haluk Oral)

09/02/2017 - 06:24 İkinci Kirte Muharebesi (6-8 Mayıs 1915 Taarruzları) (Yücel Özkorucu)

31/01/2017 - 12:29 Türk Boğazları Meselesi (Ayhan Candan)

24/01/2017 - 05:39 Kanlı Bir Mendil Hikayesi (Ömer Arslan)

19/01/2017 - 10:32 Irak Cephesinde Gönüllü Kahramanlar Osmancık Taburu (Muzaffer Albayrak)

23/12/2016 - 20:32 Atlas Tarih Dergisi Aralık-Ocak Sayısında 1916 Sina Filistin Hicaz Cephesi (Tuncay Yılmazer)

13/12/2016 - 07:23 Birleşik Harekat Tecrübesi Olarak Cihan Harbinde Türk-Alman Askeri İttifakı (Gültekin Yıldız)

02/12/2016 - 20:23 Çanakkale Kara Muharebelerinde Ağıl Dere (Şaban Murat Armutak)

15/11/2016 - 11:48 Çanakkale de Bir Melek Hanım (Muzaffer Albayrak)

01/11/2016 - 05:41 Çanakkale Kara Muharebelerinde Asma Dere (Şaban Murat Armutak)

24/10/2016 - 06:55 42. Alay / Gelibolu 1915 - Ahmet Diriker (Oğuz Çetinoğlu)

03/07/2016 - 14:42 Çanakkale’den 100. Yılında Somme’a:Bir Savaş, İki Muharebe (Mustafa Onur Yurdal)

11/06/2016 - 14:37 I.Dünya Savaşı nda Şii Ulemasının Cihat Fetvaları Çerçevesinde Irak Cephesi (Ziya Abbas)

01/06/2016 - 06:23 Kutülamare- Yarbay Mehmed Reşid Bey in Günlüğü (İ. Bahtiyar İstekli)

23/05/2016 - 12:01 Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Muharebelerinde Sağlık Alanındaki Faaliyetleri (Ayhan Candan)

16/05/2016 - 07:38 Bir Osmanlı Kurmay Subayı- Iraklı Kürt Devlet Adamı, Mehmet Emin Zeki Bey in Yaşam Öyküsü (Tuncay Yılmazer)

10/05/2016 - 13:00 Mezopotamya da Bir Savaş 1915-1916 KutülAmare – Nikolas Gardner ( Tuncay Yılmazer )

07/05/2016 - 07:31 Birinci Dünya Savaşının İslam Dünyasına Etkileri (Yüksel Nizamoğlu)

30/04/2016 - 19:20 Çanakkale Savaşı: Bir Siyasi Mücadele Alanı (Özgür Öztürk)

23/04/2016 - 19:13 25 Nisan 1915 Anzak Çıkarması İlk Saatleri – Daha Erken Müdahale Edilebilir miydi? ( Ahmet Yurttakal )

17/04/2016 - 21:26 Maskirovka Harekatı - KûtulAmare bir zafer midir? ( Tuncay Yılmazer )

28/03/2016 - 11:20 Çanakkale Muharebelerinde Osmanlı Ordusunun Asker Kaybı (Ayhan Candan)

26/03/2016 - 09:55 Eğitimli Neslin Birinci Dünya Savaşı ile İmtihanı ( Dr. Nuri Güçtekin )

24/03/2016 - 10:00 Birinci Dünya Savaşı nda Yozgat Lisesi (Dr. Nuri Güçtekin)

21/03/2016 - 06:35 Çanakkale Seferberliği: Savaş, Eğitim, Cephe Gerisi (Mustafa Selçuk)

17/03/2016 - 08:15 18 MART ÖZEL - Çanakkale Zaferi ve Cevat Paşa (Ahmet Yurttakal)

22/02/2016 - 12:27 Gertrude Bell Irak Sınırını Çizen Kadın (Veysel Sekmen)

14/01/2016 - 08:43 Çanakkale Şehidi Feyzi Çavuş’un Zevcesi Zehra Hanımın Padişaha Mektubu (Osman Koç)

23/12/2015 - 16:47 Çanakkale Savaşlarında Binbaşı Halis Bey’e Ait Bir Ganimetin Öyküsü (Serdar Halis Ataksor)

10/12/2015 - 18:03 Mesudiye Zırhlısının Dramı (Cemalettin Yıldız)

06/12/2015 - 20:29 Kut’ülamarenin Türklere Tesliminden Sonra Irak İngiliz Ordusunun Faaliyetlerine Dair Rapor (Haz. Serdar Halis Ataksor)

01/12/2015 - 10:11 10 Ağustos 1915 Conkbayırı Süngü Hücumu (Muzaffer Albayrak)

17/11/2015 - 21:09 Çanakkale Deniz Muharebelerinde Verilen Zayiatlar (Ahmet Yurttakal)

10/11/2015 - 05:19 Reis-i Cumhur Mustafa Kemal in Çanakkaleyi ziyaretleri (M. Onur Yurdal )

08/11/2015 - 22:04 Mustafa Kemal Paşanın Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına girişiyle ilgili görüşlerine dair bir belge

Osmanlı Devleti Umumi Harpte Tarafsız Kalabilir miydi? - Yusuf Akçura (Değerlendirme: Muzaffer Albayrak)