GELİBOLU'YU ANLAMAK

Milli Park’tan Tarihi Alan Başkanlığına, Hollywood tartışmalarından Muhafazakarlığın Savruluşuna… Gelibolu’yu Anlamak’ta 2014 (Tuncay Yılmazer )

 Tarih zannedilenin aksine statik değil dinamik bir alan… Geçmişte olmuş önemli olayların yorumlanması  içinde bulunduğunuz dönemin toplumsal ve siyasi eğilimlerine göre değişebiliyor. 50’li, 100’lü yıldönümleri ilgili olayın çok daha fazla gündeme gelmesine, yeniden değerlendirilmesine ivme kazandırdığı açık.

Önümüzdeki yıl katılan taraflara büyük kayıplar verdirmiş, Birinci Dünya Savaşı’nın seyrini değiştiren en önemli muharebeler zincirinin, Çanakkale Savaşı’nın  100. Yılını anacağız. Muhtemelen medyada özellikle Mart ve Nisan aylarının en önemli gündem maddelerinden biri Çanakkale Savaşı olacak. Çok sayıda program düzenlenecek. Aradan geçen 100 yıl sonra gerçekten sağlıklı bir şekilde değerlendirilecek mi? Doğrusu bundan emin değilim.

Buna en büyük dayanağım da Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasının 100. Yılının  ülkemizde yeterince tartışılmaması, tarih dergilerinden çıkıp topluma nüfuz etmemesi. Çanakkale Savaşı’nı Kurtuluş Savaşı’nın bir parçası olduğunu zannedenler bir hayli fazla olduğu ülkemizde 1. Dünya Savaşı’nın 100. Yılı’nın değerlendirmesi sönük geçti.

Birinci Dünya Savaşı’na ne yazık ki haksız bir saldırı ile girdik. 29 Ekim 1914 Karadenizdeki Rus Limanlarına Osmanlı Donanmasının savaş ilanı olmadan baskını  idari ve diplomatik ciddiyetsizliğin sonucu olan askeri bir fiyaskodur. “Bizi Böleceklerdi, Emperyalistler” vs. gibi hiçbir açıklama böyle bir aptalca saldırının bahanesi olamaz. Osmanlı İmparatorluğu 29 Ekim 1914’te Osmanlı donanmasının toplarından çıkan mermilerle bu meş’um savaşı kaybettiğini baştan ilan etmişti zaten. Ülkeyi yönetenler ( bir kısmının bu saldırıdan haberi bile yoktu ) intihar ipini bizzat çektiler.Üstelikte sorumluluk almadılar, haberimiz yoktu yalanını söylediler.

Enver Paşa’nın artık her şeyin kaybedildiğinin belli olduğu 18 Ekim  1918’te orduya yayınladığı bildirideki ifadeleri acı bir itiraftır aynı zamanda . Savaşa Almanya, Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan tarafında katılmamızın amacı , mümkün olduğunca fazla düşman birliğiyle karşı karşıya gelmek ve bu birlikleri savaşın sonucunu belirleyecek olan Avrupa cephesindeki savaştan uzak tutmaktı[1]Karadeniz Baskınını tartışmadıkça, ucuz kahramanlık hikayelerinde boğulur, gerçeği kaçırır, Sarıkamış romantizminde, Çanakkale Hamasetinde, Araplar bizi arkadan vurdu yada Almanlar yenildiği için biz de yenilmiş sayıldık kolaycılığında savrulur gideriz

 Hep Aynı Sorun… İnşaat, Tarihi ve Doğal Dokunun Zarar Görmesi

Malum dönemin ruhunu inşaat sembolize ediyor. Yeşil alanmış, tarihi alanmış hak getire. Bir sahilin yanında otel yoksa bir anlamı yok, bir arazinin üzerinde inşaat yoksa bir anlamı yok. Çanakkale Muharebe arazilerinde de bunu yeni beton yığını şehitlik alanları, devasa simülasyon ya da tanıtım merkezleriyle görüyoruz. 2014 yılında da Çanakkale Muharebe alanlarındaki ne yazık ki  bu tip inşaat faaliyetleri devam ettiği gibi yeni yapılacak inşaat faaliyetlerinin kanuni alt yapısını hazırlamaya  yönelik adımlar da atıldı.

Hatalı yol yapım çalışması nedeniyle orijinalliği bozulan , duvar ile desteklenmek zorunda kalınan Anzak Koyu ( Fotoğraf: Gökhan Tarkan Karaman )

 

Anzak Koyu’nun yol ve duvar çalışması yapılmadan önceki hali

 

Öncelikle bölgenin hukuki yapısı değiştirilerek Gelibolu Milli park statüsü kaldırıldı. Tarihi Alan Başkanlığı adı altında yeni bir idari yapı kuruldu. Kanundaki bazı maddelerin muğlaklığı dikkat çekiciydi.

Gelibolu’yu Anlamak sitesinde bu konudaki endişelerimizi sizlerle paylaştık.

“Herkesin kendi Çanakkalesinin olduğu bu ülkede iktidarın da kendi  anlayışına uygun tarihe yönelik politikalar geliştirmesi bir dereceye kadar doğal karşılanabilir. Daha önce de yazdığım gibi mevcut iktidar da kendisine özel “hafıza mekanları” oluşturmaya çalışıyor. [2][1] Ancak ne yazık ki son on yıl içerisinde bölgede yapılan inşaat çalışmaları, çevre düzenlemeleri bölgenin tarihi ve doğal dokusunu geri dönüşümü olmayan biçimde değiştirdi. Hiçbir tarihçiden , uzmandan görüş alınmadan yapılan simülasyon merkezleri, bakı terasları, betonarme  şehitlikler , siperleri yok eden yol genişletme çalışmaları ve bununla birlikte yeni şehitlik bulundu söylemleri ile mevcut inşaatların devam edeceğinin işaretleri Çanakkale Muharebe alanlarını kısır bir döngünün içine soktu. İktidarın zamanın ruhu olarak belirlediği “sürekli inşaat” kavramından Gelibolu Yarımadası’da nasibini aldı.

Şimdi ise yapılanlardan ders alınmadan, hiçbir özeleştiri yapılmadan yeni bir kanundan bahsediliyor. Söz konusu kanun tasarısında satır arasına yerleştirilen bazı maddeler yarımadanın şimdiye kadar bakir kalmış muharebe alanlarının da yapılaşmaya açılacağının sinyallerini veriyor.

“ Başkanlık Tarihi Alan’da restorasyon, konservasyon, rekonstrüksiyon, restitüsyon ve renovasyon yapacak, yaptıracak. Tarihi Alan’ın doğal, tarihi ve kültürel değerlerini, harp tarihi esaslarına uygun ve çevreye uyumlu olarak koruyacak, geliştirecek ve alanı yönetecek.

Tarihi Alan’ın her tür ve ölçekte planlarını hazırlayacak, hazırlatacak ve uygulamakla görevli olacak Başkanlık, Tarihi Alan’da anıtsal ve mekansal düzenlemeler yapılmasını sağlayacak.

Başkanlık, Tarihi Alan’ın tanıtımına yönelik her türlü görsel ve işitsel eserleri yapacak, yaptıracak ve hizmete sunacak, ihtiyaç duyulan altyapı, bina ve diğer yapıları inşa edecek.”

Neden yeni bir kanuna ihtiyaç duyulmuştur?  Bugüne kadar bölge korunmak istenmiş , böyle bir kanun olmadığı için mi bölge orijinalliğini neredeyse kaybetmiştir? Son paragrafta bahsedilen “bina ve diğer yapıları inşa edecek” ifadesi neyi kastetmektedir?  Çok sayıda inşaat terimi içeren bu kanun tasarısı hazırlanırken hangi bilim insanından, hangi tarihçiden, hangi uzmandan görüş alınmıştır? Bu sorular cevaplanmayı beklemektedir.

http://www.geliboluyuanlamak.com/516_-Canakkale-Muharebeleri-Gelibolu-Tarihi-Alan-Baskanligi-Kanun-Tasarisi-Uzerine–(-Tuncay-Yilmazer-).html

 

Bu kanun tasarısı Milli Eğitim Komisyonunda görüşülürken Milletvekili Naci Bostancı ile twitter üzerinden konuşmuş, endişelerimin yersiz olduğunu belirtmişti. Hiçte öyle düşünmüyordum.

Kanun mecliste onaylandıktan sonra Cumhurbaşkanlığına sunumu öncesinde Gelibolu’yu Anlamak sitesinden duyuru yayınlamıştık.

Ülkemiz tarihindeki en önemli olaylardan biri olan Çanakkale Savaşı’nın yaşandığı alanlar ile ilgili yeni düzenlemeleri içeren  “Çanakkale Muharebeleri Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı” kanun tasarısının 18.06.2014 tarihinde TBMM ‘de yapılan oylama ile yasalaştığını öğrenmiş bulunuyoruz. Hiç kuşkusuz parlamenter demokrasilerde, millet meclisinin kararlarına saygılı olmak gerekse de , bu durum geçen her kanunun doğru olduğu, ilgililerin vicdanında da kabul gördüğü anlamına gelmez. Son bir kaç ay içerisinde ortaya çıkan , süratle komisyonlardan geçirilerek mecliste yasalaşan söz konusu kanun da bu kategoriye girmektedir.

 Konuyla ilgili endişelerimizi daha önce de defaatle yazmış, çok sayıda gereksiz yol çalışması, anıt, şehitlik, bakı terası, simülasyon merkezi, otopark ile bölgenin sistematik bir şekilde tahrip edildiğini belirtmiştik.  Bölgenin yeni bir kanundan ziyade bir özeleştiriye gereksinimi vardı. Çok daha önemlisi Muhafazakar, milli manevi değerlere saygının önde geldiğini belirten, tarihimize sahip çıktığını iddia eden bir hükümet zamanında bütün bunlar gerçekleşti. Bu kanun tasarısı hazırlanırken hiçbir akademisyenden, uzmandan görüş alınmadı.

Tarihi ve doğal dokunun tahribine başka bir örnek. Savaş sırasında müttefiklerin baş hedefi olan Alçıtepe’ye inşa edilmiş, son derece gereksiz, zorlukla çıkılabilen , estetik yoksunu bakı terası ( Fotoğraf: Gökhan Tarkan Karaman ) 

 

Kimsenin iyi niyetinden şüphemiz yok. Ancak ortaya çıkan tabloya baktığımızda;  Çanakkale savaşının 1. Dünya Savaşı içerisindeki yerini, askeri tarihini, harp tarihi içerisindeki yerini, sosyolojik, kültürel, diplomatik sonuçlarını ve her şeyden önemlisi muharebelerin yaşandığı arazileri bilmesi gereken üyelerden oluşan bir kurul yerine tamamen bürokratlardan oluşan bir kurul Gelibolu Yarımadası’na neler yapılacağına karar verecek. Üstelik yöneteceği devasa bütçeden de hesap verme sorumluluğu olmayacak. Bunun yarımadanın tarihi ve doğal özellikleri açısından ne kadar tehlikeli sonuçlar doğuracağını tahmin etmek zor değil.

 http://www.geliboluyuanlamak.com/520_Geliboluyu-Anlamak%E2%80%99tan-Kamuoyuna-Duyuru.html

……

 Kanun yürürlüğe girdikten bir müddet sonra Çanakkale-Balıkesir 1/100000 lik çevre düzeni planı açıklandı. ( İşin ilginç yanı daha önce ilgili bölge tanımlanırken lağvedilen Gelibolu Milli parkı ifadelerinin geçmesiydi.)  Yarımadanın savaşın geçtiği ve bu zamana kadar bakir kalabilmiş koylarının yapılaşmaya açılacağına dair şüpheler arttı. İnşaat sektörünün ileri gelen patronlarının da yarımadayı ziyaret ettiklerine dair duyumlar alındı. Suvla’nın plajlarının, Anafartalar ovasının , Kerevizdere’nın, Tenkerdere’nin denize döküldüğü  alanların müteahhitler ve turizm yatırımcıları açısından bakıldığında bir hayli “iştah açıcı” olduğu kesin .

Kendini Çanakkale’ye adayan usta fotoğrafçı Gökhan Tarkan Karaman’ın fotoğraflarıyla yarımadada planlanan değişiklikler İngilizce olarakta sitede yayınlandı.

http://www.geliboluyuanlamak.com/538_Gallipoli-Constructions-Are-Continuing-,-The-History-and-The-Environment-are-Getting-Lost-%28-Tuncay-Yilmazer-%29.html

 Bu kadar kanun maddesiyle sizleri sıkmak istemem ama sonuç ortada. Bölge için  adım adım yapılaşmaya açılmanın hukuki alt yapısı hazırlanıyor. Sorumlulardan resmen Gelibolu yarımadası mevcut haliyle kalacaktır şeklinde açıklama yapmadıkça bu konudaki endişelerimizin kaybolması mümkün değil. Çanakkale Zaferi’nin 100. Yıl’ını görkemli törenlerle kutlamak bu günahlarımızı affettirecek mi bilemiyorum.  Ancak görünen o ki 1. Dünya Savaşı’ndan kalan en orijinal bölgelerden birisi adım adım kayboluyor.

 

Bir Post-Çanakkale Klasiği , Şehitlik Bulundu Haberleri…

Bizleri artık sıkan , anlaşılan okuyucuyu pek sıkmayan başka bir haber medyada dikkati çekiyordu. “Çanakkale’de Yine/Yeni Şehitlik bulunmuştu!” DSİ su kanalı çalışmasında kepçeye çok sayıda kemik takılmıştı.

http://www.radikal.com.tr/turkiye/canakkale_geliboluda_yeni_sehitlik_bulundu-1214549

 

 #tarih dergisi genel yayın yönetmeni Gürsel Göncü , Gelibolu’yu Anlamak sitesi için kaleme aldığı yazıda yetkilileri sert bir şekilde eleştirdi.

…………“Gerekli incelemeler teknik cihazlarla yapılıp, alan tam olarak tespit edilecek ve burası yeni bir şehitlik olarak düzenlenecek”. Peki bu “gerekli incelemeler”i neden DSİ’nin makineleri girmeden yaptırmıyorsun? Burası sıcak muharebe bölgesi değil mi? Neden iş makinelerin son iki aydır, Kirte yolunu, eski Kirte yolunu ve Kerevizdere hattındaki yolları genişletip, su kanalları döşeyip duruyor da, bir tarihçiye, uzmana danışmadan-etmeden şantiye havasında çalışmaları sürdürüyorsun? Bu alan İngilizin, Avustralyalının elinde olsa, şimdiye kadar on defa yeraltı radarıyla taranmış, ne var ne yok belirlenmiş, açığa çıkarılmıştı. Ama biz yer üstündeki şovları, betona boğulmuş sembolik şehitliklikleri, büyük bayrak ve heykelleri, Abide manzaralı iftarları, gösteriş ve böbürlenme merkezlerini, nutuklu törenleri sevdiğimiz ve bu işlere milyon dolarlar ayırdığımız için, yeraltı etüdüne sıra gelmedi.

Göncü buraların kıymetini idrak edip, bölgeyi tarihi milli park, sit alanı ilan etmemizin ancak 1974 yılında gerçekleşebildiğini belirtiyor,   Şehitin kendisine saygı göstermeyi değil, edebiyatını severiz biz diyordu.

http://www.geliboluyuanlamak.com/537_Canakkale%E2%80%99de-Yeni-Sehitlik!-%28Gursel-Goncu%29.html

 

 Muhafazakarlığın son savruluşu

 Beni en çok sinirlendiren üzen konulardan biri de Çanakkale Savaşı’nın geçtiği alanlara Hollywood platosu kurulacağına dair Kültür Bakanlığı tarafından alınan karardı. ( Karar hala web sitesinde duruyor )

Söz konusu gelişme sitemizde sert bir şekilde eleştirildi. Muhafazakarlık anlayışının geldiği son nokta, daha doğrusu son savruluştu.

Çanakkale Muharebe Alanları;  bugüne kadar yapılan çevreyi  tahrip eden ( betonarme sözümona şüheda kabristanları, simülasyon merkezi , panorama müzesi, çok sayıda zeytin ağacı kesilerek yapılan , sonsuzluk yolu (!) içeren Ağadere şehitlik tesisleri , hatalı yol düzenlemeleri vs. ) onlarca girişimden sonra yeni bir proje(!)  ile karşı karşıya… Çanakkale 100. Yıl Koordinasyon merkezinin bugün internet sitesinde yayınladığı haberin başlığı bile Çanakkale Savaşı’nın anlaşılması konusunda nerelere savrulduğumuzun göstergesi aslında… Gelibolu yarımadasına  hâlâ daha “boş” ve mutlaka değerlendirilmesi gereken bir alan olarak bakılıyor. Yeni bir medeniyet tasavvurundan bahsedenler bunca iyi niyetli hiçbir uyarıyı dikkate almıyor,  Çanakkale Muharebe alanlarına Hollywood Modeli Tema Parkı yapmayı planlıyorlar. Ne kadar acı bir savruluş…

Söz konusu “Çanakkale Tarihine Hollywood Modeli” ile Gelibolu Yarımadası’nda kurulacak Hollywood platosu ile savaş 4 boyutlu olarak izleyicilere anlatılacak,Çanakkale cepheleri film stüdyosunda canlandırılacak, gençler o günkü kıyafetleri giymiş askerlerle bulgur aşı da yiyerek tarihi öğrenecekmiş.

Geçiniz efendim geçiniz… Daha öncekiler gibi son derece gereksiz, tarihi ve doğal dokuyu tahrip edecek, bölgenin manevi havasıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan sözde proje… Şimdilerde in cin top oynayan , kullanılmayan koca Kilya Tanıtım Merkezi de ,  çok az kişinin uğradığı Kabatepe Simülasyon merkezi de aynı mantıkla kurulmuştu.  Sonuç ortada.

Bu alana Hollywood platosu kurmak için hangi uzmana, hangi tarihçiye, hangi arkeoloji uzmanına danıştınız? Gelibolu Yarımadası’na Hollywood platosu kurmak, burayı  Disneyland’a çevirecektir! Tarihsel önemi olan alanlar otantik haliyle korunurlar, panayıra dönüştürerek değil.   Orada yaşanan acı olaylar pratikte atari salonundan hiçbir farkı olmayan teknolojik gösterilerin yapıldığı simülasyon alanlarıyla, yapay platolarla anlaşılmaz. 

Elde zaten tahrip olmamış az bir alan kaldı. Onu da mahvetmeyin Allah aşkına!

….

Çanakkale örneğinde ülkemizde muhafazakarlık anlayışının geldiği nokta şudur: Görünüşte dini ve milli değerlere bağlılık, bu değerlerin bol miktarda kullanımı, istismarı… Anıt yapıyoruz, şehitlerimize kabristan yapıyoruz diye doğayı tahrip et… Sahiller ve diğer tarihi ve doğal  alanları ranta nasıl çeviririz? Alt yapısını hazırla!

Çanakkale Muharebe alanlarına milli ve dini şu nedenlerden dolayı  bu yapılar gereklidir yazabileceklere de bu site her zaman açık. Bu mesele nasıl savunulur? Doğrusu ben de merak ediyorum …

 Gelibolu’yu Anlamak’ta 2014 yazıları…

 GeliboluyuAnlamak.com sitesinde bu yıl da Çanakkale Savaşı ve 1. Dünya Savaşı literatürümüze katkıda bulunacak yazıları yayınlandı. Mustafa Onur Yurdal’ın , Çanakkale Savaşı sırasında yabancıların kendilerine bir hayli zarar verdiren ve değişik isimlerle andıkları topçu bataryalarımızı anlattığı “Kara Muharebelerinde Müttefiklere Korku Salan Toplar” http://www.geliboluyuanlamak.com/500_Kara-Muharebelerinde-Muttefiklere-Korku-Salan-Toplar-%E2%80%9CAsiatic-Annie,-Beachy-Bill-ve-Anafarta-Annie%E2%80%9D-%28M–Onur-Yurdal%29.html  yazısı, Muzaffer Albayrak’ın büyük kayıplar verdiğimiz Arıburnu cephesindeki 19 Mayıs saldırısını eleştirdiği Çanakkale’nin Meş’um Günü ( http://www.geliboluyuanlamak.com/498_Canakkale-nin-Mes–um-Gunu:-19-Mayis-Taarruzu-Nasil-Planlandi–Nicin-Basarisiz-Oldu–(-Muzaffer-Albayrak-).html ) yazısı , Osman Koç’un Beyrut Müftüsü Mustafa Neca efendi’nin Çanakkale cephesini ziyaretini konu alan makalesi  ( http://www.geliboluyuanlamak.com/541_Beyrut-Muftusu-Mustafa-Neca-Efendi%E2%80%99nin-Anafartalar-Grubuna-Hitabi-(Osman-Koc).html ) öne çıkan yazılardı.

 GeliboluyuAnlamak.com ‘da ilk kez yabancı bir uzmanla yapılan söyleşi hem Türkçe hem İngilizce aynı anda yayınlandı. Çanakkale Savaşı konusunda sayılı uzmanlardan ,Londra İmparatorluk Savaş Müzesi’nde görevli askeri tarihçi Peter Hart objektif ve tarafsız değerlendirmeleriyle dikkati çekti. Gelibolu harekatının başından beri bir hata olduğunu savundu.

 http://www.geliboluyuanlamak.com/476_Gelibolu-Basindan-Sonuna-Kadar-Felaket-Bir-Hataydi!-Askeri-Tarihci-Peter-Hart-ile-Soylesi-%E2%80%93-M–Onur-Yurdal—(Cev–M-O-Yurdal-K–Kabadayi).html

 http://www.geliboluyuanlamak.com/475_Gallipoli-campaign-was-a-disastrous-mistake-from-start-to-finish-%E2%80%93-An-Exclusive-Interview-with-a-leading-Military-Historian-Peter-Hart-(-M–Onur-Yurdal-).html

 

GeliboluyuAnlamak.com’un kitap tanıtımlarında henüz daha Türkçeye çevrilmemiş iki kitaba da yer verdi. Yılın da ilk yazısı olan kitap tanıtımı Alman Prof. Fritz Fischer’in 1. Dünya Savaşı Literatüründe önemli yeri olan Almanya’nın Birinci Dünya Savaşı’ndaki emellerini anlattığı “Griff Nach der Weltmacht” eseri üzerineydi. http://www.geliboluyuanlamak.com/481_Birinci-Dunya-Savasi%E2%80%99nin-Yuzuncu-Yilinda-Savasa-Dair-Onemli-Bir-Eser:-%E2%80%9CGRIFF-NACH-DER-WELTMACHT:-Die-Kriegszielpolitik-des-kaiserlichen-Deutschland-1914-1918%E2%80%9D-Kadir-Kon.html  Yazıyı İTÜ öğretim üyesi Kadir Kon hazırladı. Ne yalan söyleyim 1. Dünya Savaşı’nın başlamasının 100. Yılında büyük yayınevlerimizden bir “Fischer” sürprizi yapmalarını bekledim. Ne yazık ki bu dileğim gerçekleşmedi. Henüz daha Türk okuruyla buluşmayan diğer bir kitap ise Cambridge Üniv. Prof. Christopher Clark’ın “Sleepwalkers” adlı eseriydi. Kitap 2013’te yayınlandığından beri Avrupa tarih çevrelerinde bir hayli tartışmalara neden olmuştu. Clark eserinde genel kanının aksine 1. Dünya Savaşı’nın patlak vermesinde en başta Sırbistan ve ona destek çıkan Rusya’yı sorumlu tutuyor, Arşidük’ün Saraybosna’da suikast düzenleyen örgütten Sırp hükümetinin haberinin olduğunu iddia ediyordu. Tarafımdan hazırlanan tanıtım yazısının bir bölümü öncesinde  #tarih dergisi ‘nde de yayınlandı. http://www.geliboluyuanlamak.com/536_Suclu-Sirbistan–Ayaga-Kalk-!-Avrupa-1914%E2%80%99te-Savasa-Nasil-Suruklendi—Sleepwalkers-(Uyurgezerler)-Christopher-Clark–Tuncay-Yilmazer-.html

 Bu yıl 1. Dünya Savaşı konusunda dikkat çeken kitapların başında Kadir Kon’un hazırladığı Birinci Dünya Savaşı’nda Alman Stratejisi kitabı geliyor. Küre Yayınlarından çıkan kitabın tanıtımı sitemizde yayınlanmıştı. http://www.geliboluyuanlamak.com/471_Birinci-Dunya-Savasi%E2%80%99nda-Almanya%E2%80%99nin-Islam-Stratejisi-%E2%80%93-Kadir-Kon-(-Tuncay-Yilmazer-).html

Diğer kitaplardan Peter Hart- Gelibolu ( Alfa ), Hew Strachan –Birinci Dünya Savaşı ( Say ) , Yücel Yanıkdağ , Millete Deva Olmak,Osmanlı Savaş Esirleri. Tıp ve Milliyetçilik 1914 -1939 ( Tarih Vakfı ) sayılabilir.

Biyografi alanında da önemli kitaplar yayınlandı.  Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusu’nda görev yapmış değerli komutanlardan Cevat Paşa’nın biyografisi , bu konuda uzun yıllar çalışan Ahmet Yurttakal tarafından hazırladı. Sözkonusu çalışmayı Malatya Valiliği yayınladı. (  http://www.geliboluyuanlamak.com/552_Cevat-Cobanli-Pasa-Canakkale-Kahramani–Ahmet-Yurttakal.html ) Çanakkale’de de görev yapmış , 1. Dünya Savaşı’nın az bilinen komutanlarından Vehip Paşa’nın Yüksel Nizamoğlu tarafından hazırlanan biyografisi’de bu yıl Yitik Hazine Yayınları tarafından yayınlandı. (http://www.geliboluyuanlamak.com/530_Vehip-Pasa-Kahramanliktan-Surgune–(Dr–Yuksel-Nizamoglu).html )

 

Bu yıl sitede yayınlanan makalelerim;

18 Mart Öncesi Osmanlı Hükümeti ile Britanya Hükümeti arasında savaşın sonlandırılması için Dedeağaç’taki gizli görüşmeleri konu alan “18 Mart’tan Önce Son Çıkış” http://www.geliboluyuanlamak.com/487_18-Marttan-Once-Son-Cikis—-Dedeagac-Gorusmeleri–(Tuncay-Yilmazer).html, Çanakkale Savaşı’nda Kara Çıkarmalarının başlangıç gününün anlatımını sorgulayan “Niçin Kaçıyorsunuz-Düşmandan Kaçılmaz” 25 Nisan Anlatımı Üzerine Eleştiriler” http://www.geliboluyuanlamak.com/492_Nicin-Kaciyorsunuz–Dusmandan-Kacilmaz!-%E2%80%93-Populer-Resmi-tarih%E2%80%99in-25-Nisan-1915-Anlatimi-Uzerine-Elestiriler-(-Tuncay-Yilmazer-).html, Goltz Paşa’nın Birinci Dünya Savaşı’na girişimizi önceden planlanmasında rol oynadığına dair “Goltz paşa’nın Mirası” http://www.geliboluyuanlamak.com/548_Goltz-Pasa%E2%80%99nin-Mirasi,-Turkiye%E2%80%99nin-Gelecegi-%E2%80%93-Osmanli-Devletinin-1–Dunya-Savasi%E2%80%99na-Girisi-uzerine–(-Tuncay-Yilmazer-).html

 Sitede yayınlanan araştırma makalelerim hakkındaki yorumları ise okuyucuya bırakıyorum.

 

Twitter’da Mustafa Kemal Paşa’nın Filistin yenilgisindeki rolü konusunda Mustafa Armağan ile Ermeni Sorunu konusunda Avustralyalı tarihçi Peter Stanley ile girdiğimiz polemikler de ilginçti.

Yılın en ilginç iddialarından biri ise Mehmet Ö. Alkan hoca’dan geldi. Hoca, Atlas Tarih dergisinin 1. Dünya Savaşı özel sayısına verdiği röportajda Hitler’in iktidarda iken Çanakkale Savaşı ile ilgili söyleminden sonra Türkiye’de Çanakkale Savaşı’na olan ilginin arttığını iddia etti. Sanırım bu iddia biraz daha açıklanmaya muhtaç.

Son notlar

Yeni Zelanda Büyükelçiliği’nin ön ayak olduğu bir girişimle Maurice Shadbolt’un Voices of Gallipoli kitabı Türkçe’ye çevrildi. Ian MacGibbon’un sunum yaptığı Çanakkale’de yapılan tanıtım toplantısından izlenimleri M. Onur Yurdal Yazdı.

http://www.geliboluyuanlamak.com/549_Voices-Of-Gallipoli-kitabinin-Turkce-Versiyonunun-tanitiminin-ve-Dr–Ian-McGibbon’un-Sunumundan-Izlenimler-(M–Onur-Yurdal).html

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nden bir öğretim üyesi ise GeliboluyuAnlamak’taki yazılar nedeniyle UNESCO’nun Çanakkale Muharebe Alanlarını miras listesinden çıkardığı gibi “tuhaf” bir iddiada bulundu. Söz konusu iddia ve yanıtı aynı linkten okunabilir.

Bu yıl TRT Radyo1 Çanakkale Zaferi için benimle bir röportaj gerçekleştirdi. Avustralya SBS radyosu Türkçe bölümüne  de  Çanakkale Muharebe alanlarındaki tarihi ve doğal dokunun zarar görmesine ve yeni kanun üzerine endişelerimi içeren iki kez söyleşi verdim.

http://www.geliboluyuanlamak.com/521_Gelibolu-Yarimadasi-Kanunu-hakkinda-Avustralya-SBS-Radyosu-Turkce-Bolumune-verdigim-roportaj%E2%80%A6-(Tuncay-Yilmazer-).html

 http://www.geliboluyuanlamak.com/542_-Avustralya-SBS-Radyosunda-Canakkale-Savas-Alanlarinda-Yapilasma-Konusu.html

 

Gelibolu Yarımadası’nda bu yıl eşi az rastlanan organize bir hırsızlık olayı da yaşandı. 28 Ekim gecesi yabancı mezarlıkların önünde bulunan bronz plaklar, Anzak tören alanındaki bronz harfler ve çevredeki satıcıların malları olmak üzere çok sayıda metal çalındı. Suçlular bulunamasa da bronz plaklar ve harfler bir süre sonra yerine kondu.

Aralık ayının ilk haftalarında gündem de Russel Crowe’un yönetmenliğini yapıp Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz ile başrolü paylaştığı “Water Diviner- Son Umut”  adlı film vardı. Çanakkale Savaşı’nda oğullarını kaybetmiş bir babanın, onları bulmak için  İşgal dönemi Türkiye’ye gelişini konu alan filmin özellikle Kanlısırt muharebelerinin gösterildiği bölümü bir hayli gerçekçiydi. Sıkılmadan izlenebilen duygulu bir film olsa da çok sayıda hataları içeren, finali aceleye getirilmiş bir film Son Umut.  ( http://www.geliboluyuanlamak.com/557_The-Water-Diviner-%E2%80%93-Son-Umut-Filminin-Galasindan-Notlar%E2%80%A6-(-Tuncay-Yilmazer-).html )

 

 Son Söz…

GeliboluyuAnlamak.com ‘da 2014 böyle geçti. Önümüzdeki yıl Çanakkale Muharebelerinin 100. Yıldönümü…

Peki nasıl anacağız Çanakkale’de yitirdiklerimizi? Tüm dünyaya bak sizi nasıl yendik diye abartılı övünmemizi mi göstereceğiz?

Ülkemizin içinde bulunduğu gerginlik ve kutuplaşma buna pek imkan verecek gibi görünmese de 100. Yıl hepimiz için bir özeleştiri, toplumsal gerginliği giderme  fırsatı da olabilir. Ancak tam demokratik, din vicdan ifade hürriyeti garanti edilmiş, ırkı, dili, dini, mezhebi ne olursa olsun tüm vatandaşlarının kendisini eşit hissettiği bir Türkiye Çanakkale’yi, Ermeni Tehcirini  100. Yılında daha iyi anlayabilecektir.

Hepinize iyi yıllar, çocuklarımız için mutlu yarınlar dilerim…

 Tuncay Yılmazer[1] Mustafa Aksakal Harb-i Umumi Eşliğinde – Osmanlı Devleti Savaşa Nasıl Girdi? Bilgi Üniversitesi Yayınları, Aralık 2010, s.217

 

 

 EK: (31.12.2014)

Siteye yorumlarıyla , eleştirileriyle katkıda bulunan okuyucularımıza da ayrıca teşekkür ederim. (T.Y)

8.443 okunma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir