GELİBOLU'YU ANLAMAK

Muaveneti Milliye Muhribi Torpito Zabiti Ali Haydar Öztalay (Çimen Yüksel)

ALİ HAYDAR ÖZTALAY KİMDİR?

14 Eylül 1301 – Gelibolu’ da doğmuştur Babası Redif Yüzbaşısı Ali ESAT olup Baş Mabeyinci Ragıp Paşa ile kardeş çocukları idi. Anası Lütfiye Hanımdır.

Sadrazam Seryaveri Cemal Paşa Dayısı idi. Eğtibozdan Tekfur Dağına hicret etmişler, postahane yokuşunda kendi evlerinde halaları ile oturmuşlardır. Halası rahmetli Tasvir Hanimdi.

İlk tahsilini Gelibolu ve Malkara’ da, Rüştiye tahsilini Edirne ve Babalarının ölümü üzerine İstanbul’ da bulunan Donanına Muhasebecisi Şekip Bey yanına gelmişler, Rüştiye tahsilini Fatih Askeriye Rüştiye sinde tamamlamış, Yüksek tahsilini de Haybeliada Deniz Harp Okulunda yapmıştır.

 1323’te subay olarak sırası ile Heybeynüma Talim Gemisi ve Tir-i Müjgan Vapurunda bulunmuş

 1326’da Tersane-i Amire Müfettişlik Komisyonu Azası ve Soma Samsun Torpitosu

1328 – Gayreti Vataniye Muhribi ne Bölük zabiti ve İngilizlerin İstanbul’ da açtıkları Fot Bey’in Seyrisefain, Totenhem Bey’in Topçuluk, Halifaka Bey’in elektrik kurslarına devam etmiş ve ayni sene Seyyar Torpito talebe kadrosuna verilmiştir.

 

 

 

7 Temmuz 1329′da Muaveneti Milliye Muhribine torpito zabiti,

 

13 Eylül 1331 – Numune-i Hamiyet Muhribine ikinci Kaptan ve Torpito zabiti,

 

10 Teşrinievvel 1331′de Musul Torpito süvarisi vekaletine,

 

18 Kanunisani 1332 – Hamit Abat Torpito Süvariliği (komutanlığı), Hamit Abat torpitosunun İğne Ada da baskın ile batırılması üzerine,

 

 11 Kanunuevvel 1333 – de Malatya Barikai Zafer Ganbotu

 

1334 – de Barika-i Zafer Ganbotu Süvariligine (Komutanlığına)

 

1335 – de İlave-i memuriyet olarak tedrisat müfettişliği ikinci şubesine Torpito Mütehassısı,

 

1336 da Hüvviyet Vesikaları kontrol heyeti azalığına (bilcümle erkan Ümera Zabitan ve Mensubeyni bahriye yedeklerindeki),

 

25. Ağustos 1336 – Mektebi gemicilik Muallimliğine,

 

1338 – de Birinci daire Yedinci Şube Müdüriyetine,

 

 1 Ocak 1339’da Zırkı Turgut Reis Zırhlısı Torpito Zabitliğine,

 

29 Ocak 1339’da Marmara sahilleri düşen İngiliz Torpitolarının İzmit’te sevkine ve muayenelerinin icrası ile fenni muayenelerinin icrası ile fenni raporlarının iraali zımnında muvakkaten İzmit Deniz Komutanlığı emrine,

 

27 Ekim 1339’de Efradı Cedide-i Bahriye Mektebi Torpito Muallimliğine,

 

 

 

20 Ocak 1340 – Hamidiye Zırhlısındaki Güverte Kıdemli Deniz Talebelerinin imtihan heyetine torpito mümeyyizi,

 

29 Mart 1340 – Bahriye Dairesi Mahrem ve Müstacel meselelerin tetkiki müteşekkil hey’ et meyanına,

 

Mayıs 1340 – Müdafaa Milliye Vekaleti Umuru Bahriye Müdüriyeti Teçhizat dairesine Torpito Mütehassısı,

 

13 Ocak 1341 – Islahat-ı Fenniye Komisyonuna aza,

 

11 Nisan 1341 – Muini Zafer Torpito Mektep Gemisi Süvariliğine (Komutan)

 

3 Haziran 1341 – Muini Zafer ve Samsun Vapurlarının tamiratı heyeti fenniye azalığına,

 

14 Haziran 1341 – Üssü Bahri Levazım Şubesi Müdüriyet Vekaletine,

 

4 Temmuz 1341 – Mevki-i Müstahkemde yapılacak mahrem bir hususun tahkiki için müteşekkil hey’ et azalığına

 

1 Ağustos 1341–1344 Duhulu Kıdemli Mühendislerin Torpito Muallimliğine,

 

2 Ağustos 1341 – İzmit’ te bulunan sefaindeki gedikli zabit namzetlerinin imtihan hey’ etine torpito mütehassısı, torpito mümeyyizliğine,

 

3 T. Evvel 1341 – Üssü bahri Divanı Harp Azalığına,

 

7 Teşrinisani 1341 – Donanma Komutanlığında müteşekkil Gedikli Namzetlerinin imtihan heyetine,

 

9 Teşrinisani 1341 – Üssü Bahride bilumum fabrika ve sefaini harbiyenin vaziyeti haziralarina nazaran kudret ve kifayeti Harbiyelerinin tayini için müteşekkil heyeti fenniye riyasetine,

 

1 Temmuz 1926 – Donanama Komutanlığı Torpito Erkanı Harpliğine ve Yavuz Sefinesi Torpito Zabitliğine,

 

Haziran 1928 – Mektebi Bahriye heyeti talim ve terbiyesine,

 

13 Eylül 1928 – Büyük Sabih Havuz Komutanlığına,

 

 

 

İştirak Ettiğim Harpler;

 

Balkan Harbi, İtalyan Harbi, Birinci ve İkinci Cihan Harpleri ve İstiklal Harbi.

 

 

 

 

 

 

Aldığı Madalyalar;

 

Gümüş Liyakat (Bahriye Mektebinde iken), Donanma Madalyası, Harp Madalyası, Alman Demir Salip, Altın ve Gümüş Liyakat Harp Madalyaları ve Gümüş İmtiyaz Muharebe Madalyası,

 

1953 – İzmit Belediye Reisliği (Kanalizasyon Umumi Projesi, Elektrik Su Şebekesinin Tevsi-i ve İslahı, Sebze Halinin İnşası, Mezbahanın İnşasının İkmali, Soğuk Hava Deposu, Şehrin Açılması İçin İstimlaklar, Yollar, İnşaat ve Tefrişi, Kaldırımlar yapılması, Hayır Müesseselerine Yardım, İzmit Teyyare Şubesi Başkanlığı, Bir çok mahallenin yollarının ve kaldırımlarının yenilenmesi)

 

Muavenet-i Milliye Muhribi

 

 

TARİHİ HİZMET ;

 

*Muavenet-i Milliye Torpitosunda iken Odesa’ ya yapılan baskında Kobeneç Gambotunun Torpillenmesi,

 

 *Çanakkale Boğazı’nda İngiliz Goliath Zırhlısının Torpillenmesi

 

 *Hamitabat Torpitosu ile İğne Ada’da iken Rusların baskınına uğrayarak gemisi ile batırılmış ve 7 Şehit vermiş ve 1 Alman Askeri zazifede ölmüştür.

 

 

 

 

                           Kızı Esin Öztalay

 

 

                  Ali Haydar Öztalay ve eşi birlikte 

 

 

 

Aile albümünden

 

 İsmet İnönü ve Ali Haydar Öztalay

 

 

9.373 okunma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir